Etusivu

UUSI VERK­KO­KAUPPA! MONI­PUO­LI­SET TUOT­TEET, NOPEAT TOI­MI­TUK­SET!


SUPE­RETU! KAIKKI TILAUK­SET TOI­MI­TE­TAAN ASIAK­KAALLE ILMAN LÄHE­TYS­KU­LUJA!


Aloita uusi kevyempi elä­män­tapa HETI!

Ei enää jat­ku­vaa pai­non jojoi­lula, vaan pysy­viä tulok­sia! Kah­dek­san (8) vii­kon täy­del­li­nen ruo­ka­va­lio-ohjelma resep­tei­neen, tämän hel­pom­paa ei laih­tu­mi­nen voi enää olla! 8 VII­KON TÄY­DEL­LI­NEN LAIH­DU­TUS­PA­KETTI VAIN SÄH­KÖI­NEN 19,90 €!

Tilaa Laih­du­tus­pa­ketti

Laihdu pysy­västi, aloita muu­tos FitClass.fin
8 VII­KON PAI­NON­HAL­LIN­TAOH­JEL­MALLA!

ravintopaketti

Pai­non­hal­lin­ta­pa­ketti

FitClass.fin ravin­to­asian­tun­ti­jana toi­mii ter­veys­tie­tei­den mais­teri, lail­lis­tettu ravit­se­mus­te­ra­peutti ja kun­to­val­men­taja Jan Verho. Jan on suo­sittu kir­joit­taja, hänen artik­ke­lei­taan on jul­kaistu kym­me­nit­täin suo­ma­lai­sissa kun­toilu- ja fit­ness-alan leh­dissä, muun muassa Fit­BO­DYssa. Janin eri­koi­sa­laa ovat muun muassa urhei­lu­ra­vit­se­mus, pai­non­hal­linta, sydän- ja veri­suo­ni­tau­dit ja tyy­pin 2 dia­be­tes. Jan on nyt laa­ti­nut FitClass.fin asiak­kaille tehok­kaan kah­dek­san vii­kon dieet­tioh­jel­man, jonka avulla pää­set lois­ta­vasti alkuun mat­kal­lasi kohti uutta hoi­kem­paa itseäsi!

Suo­sit­te­lemme

 

Uudet tuot­teet