Kirjoitettu

Kehon­ra­ken­nuk­sen kil­pai­lusyksy 2016 täy­dessä vauh­dissa

Syksy on perin­tei­sesti kehon­ra­ken­nuk­sen aktii­vi­sin kil­pai­luaika. Ammat­ti­lai­set mit­te­le­vät kun­to­aan Mr. Olym­piassa ja sen jäl­keen eri maissa jär­jes­tet­tä­vissä Grand Prix kil­pai­luissa, ama­töö­rit taas kes­kit­ty­vät suu­rim­maksi osaksi oman maansa mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin ja nii­den voit­ta­jat lajin maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin. Tänä syk­synä suo­ma­lai­sia kehon­ra­ken­ta­jia oli mukana myös Barce­lo­nassa 23.-25. syys­kuuta jär­jes­te­tyissä Arnold Clas­sic Europe –kil­pai­luissa.

Las Vega­sissa 16.-17.9. jär­jes­te­tyssä Mr. Olym­piassa kohis­tiin kesän mit­taan etu­kä­teen vii­meksi vuonna 2003 kil­pail­leen Kevin Lev­ro­nen come bac­kista. Kaikki ymmär­si­vät, että Kevin oli pyy­detty mukaan, jotta saa­tai­siin aikaan innos­tusta ja kes­kus­te­lua jon­kin ver­ran pysäh­ty­nee­seen Mr. Olym­pia –ilma­pii­riin. Kil­pailu on jo vuo­si­kausia tois­ta­nut itse­ään niin jär­jes­te­ly­jen kuin kil­pai­lu­tu­los­ten­kin osalta, ja Lev­ro­nen mukaan­tulo loi ennen kisaa edes jon­kin­lai­sen jän­ni­tys­mo­men­tin. Se oli tosin vain kei­sa­rin uudet vaat­teet –tyy­listä muka­vaa ja har­mi­tonta itse­pe­tosta, koska kil­pai­lun taso on oikeasti niin kova, ettei 13 vuo­den tauko kovista kil­pai­lui­hin val­mis­ta­vista har­joi­tuk­sista anna mah­dol­li­suutta vaa­dit­ta­vaan huip­pu­kun­toon paluuseen vain vii­den kuu­kau­den tree­nillä.

Ammat­ti­lai­sia on viime vuo­sina moi­tittu lii­asta ja epäes­teet­ti­sestä lihas­mas­sasta sekä pöm­pöt­tä­vistä mahoista. Tämän vuo­den osalta on pakko todeta, että vyö­tä­röt oli­vat parem­min kont­rol­lissa kuin vuo­siin, ja tun­tui myös siltä, että muu­tama kil­pai­lija oli luo­pu­nut tavoit­tees­taan olla ylit­tä­mät­tö­män mas­sii­vi­nen, sen ver­ran lin­jak­kaita kil­pao­li­joita lavalla näh­tiin.

imgres-2imgresVoi­ton, San­dow-pat­saan ja 400000 dol­la­rin she­kin vei muka­naan ansai­tusti vaik­ka­kin tyl­sästi jo kuu­den­nen ker­ran peräk­käin yhdys­val­ta­lai­nen Phil Heath. Hänellä ovat kil­pai­lun vaa­ti­mat osa-alu­eet, kuten lihas­massa ja liha­se­rot­tu­vuus, juuri him­pun ver­ran parem­massa jär­jes­tyk­sessä kuin pahim­milla kil­pai­li­joilla, toi­seksi tul­leella Shawn Rho­de­nilla ja kisan kol­mo­sella Dex­ter Jack­so­nilla. Itse oli­sin kuvien perus­teella lait­ta­nut Hol­lan­nin vii­den­neksi sijoit­tu­neen Wil­liam Bonacin toi­seksi. Ei-ame­rik­ka­lais­ten on ikävä kyllä aika vai­kea sijoit­tua aivan kär­keen tässä maa­il­man ykkös­kil­pai­lussa, Englan­nin Dorian Yates oli aika­naan pakko lait­taa ykkö­seksi sil­kan yli­voi­mai­suu­tensa vuoksi.

Vii­kon­lop­puna 24.-25.9. suo­ma­lai­set kehon­ra­ken­ta­jat kil­pai­li­vat sekä Jyväs­ky­lässä että Barce­lo­nassa. Jyväs­ky­lässä kil­pai­li­jat mit­te­li­vät kun­to­jaan SM-kat­sas­tuk­sissa, ja mukana oli ilah­dut­ta­van pal­jon hyvä­kun­toi­sia osa­not­ta­jia. Olen ollut lajin tule­vai­suu­den suh­teen hie­man alla­päin, mutta juuri nyt taas näyt­tää siltä, että kehon­ra­ken­nuk­sen har­ras­tusta on sit­ten­kin aika pal­jon, edus­ta­vat­han kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­vat atlee­tit vain aivan jää­vuo­ren huip­pua koko­nais­har­ras­ta­ja­mää­rästä.

images-1Jyväs­ky­län osalta etu­kä­teen mie­len­kiin­toi­sin sarja oli alle kasi­kymppi, johon tie­det­tiin Jukka Nyys­sö­län, maamme par­haan kehon­ra­ken­ta­jan Mika Nyys­sö­län mal­lik­kaan nuo­rem­man vel­jen, val­mis­tau­tu­van. Jukka oli kehon­ra­ken­nus­fa­neille tuttu hyvänä penk­ki­pun­ner­ta­jana ja suo­si­tun www.penkkipunnerrus.fi –sivus­ton isän­tänä, mutta nyt hän oli innos­tu­nut myös kehon­ra­ken­nus­kil­pai­luista.

Joen­suu­lai­nen Pekka Koti­pohja on jo muu­ta­man vuo­den ollut var­sin­kin nuor­ten bodi­har­ras­ta­jien suo­sikki, hän on siir­ty­nyt hyvin suju­neen CBB-uran jäl­keen kehon­ra­ken­nus­sar­jaan ja deby­toi­nut siinä viime vuonna. Var­sin suu­rin odo­tuk­sin alka­nut tai­val kehon­ra­ken­nuk­sen parissa koki viime vuo­den kil­pai­luissa aika sel­vän maha­las­kun, mutta tälle vuo­delle oli luvassa jo parem­paa. Näin aina­kin odo­tet­tiin.

Jukka Nyys­sölä oli heti ensim­mäi­sessä kil­pai­lus­saan Jyväs­ky­län kar­sin­nassa lois­ta­vassa kun­nossa ja esiin­tyi upeasti. Posee­raus­oh­jel­man suun­nit­te­lussa ja har­joit­ta­mi­sessa oli Mika-veli aut­ta­nut, mutta liik­ku­mi­nen oli sen ver­ran sula­vaa, että esiin­ty­mis­kyky tai­taa olla molem­milla vel­jek­sillä jo val­miina verissä. Pekka Koti­pohja oli ihan hyvässä kun­nossa ylä­ke­hon osalta, tosin kyllä peh­meähkö, mutta hänen ongel­mansa ovat hei­kot jal­ka­li­hak­set. Olen aika­nani näh­nyt var­masti tuhan­sia erias­tei­sia kehon­ra­ken­ta­jia, ja lajissa ovat aivan ykkö­s­asioita tie­tyt sopusuh­tai­suu­teen liit­ty­vät raa­jo­jen ja tor­son mit­ta­suh­teet sekä lihas­ten kin­ni­tys­koh­dat ja tie­tyn­lai­nen kau­nis lihas­pyö­reys. Aika ylei­nen selvä mii­nus ovat lit­ta­nat ja lai­hat reisi- ja poh­je­li­hak­set, en pysty tässä oikein asiaa tar­kem­min kuvai­le­maan, mutta Pekalla jalat näyt­tä­vät ole­van juuri sel­lai­set. Nii­hin ei vain mas­saa tunnu tart­tu­van, ja kyse ei siis ole mis­tään vää­rästä har­joit­te­lu­ta­vasta tai muusta sel­laista vir­heestä. Voi­maa voi lai­hois­sa­kin jaloissa olla rajusti, vaikka ne näyt­tä­vät siltä, että jal­ka­päivä on jää­nyt väliin pysy­västi.

No, Jukka oli tie­tysti hyvällä raken­teel­laan ja erin­omai­sella kirey­del­lään koko Jyväs­ky­län kisan paras kil­pai­lija ja voit­ta­nee muu­ta­man vii­kon kulut­tua ensim­mäi­sen SM-kul­tansa. Näin Nyys­sö­län vel­jek­sistä tulee toi­nen vel­jes­pari, jolla on kehon­ra­ken­nuk­sen Suo­men mes­ta­ruus. Mutta kei­täpä ovat muut vel­jes­mes­ta­rit, siinä nuo­ri­solle päh­kinä pur­ta­vaksi? Jos haluatte näyt­tää tie­tä­väi­syyt­tänne, kir­joit­ta­kaa vas­tauk­senne FitClass.fin Face­book-ryh­män sivuille.

imgres-1Samaan aikaan kolme suo­ma­laista urhei­li­jaa kil­paili Arnold Clas­sic Euro­pessa Barce­lo­nassa. Tässä val­ta­vassa urheilu- ja mes­su­ta­pah­tu­massa on mukana sata­mää­rin kehon­ra­ken­ta­jia ja fit­ness-lajien kil­pai­li­joita. Suo­mea edus­ti­vat kehon­ra­ken­nuk­sen alle 100 kilon sar­jassa hal­lit­seva ras­kaan sar­jan Suo­men mes­tari Mikko Ovas­kai­nen, taka­vuo­sien mes­tari Antti Halmo ja aiem­min ACE:ssa hopealle yltä­nyt Tam­pe­reen Kille Kujala.

Mikko Ovas­kai­nen ei hyvästä kun­nosta huo­li­matta pääs­syt mukaan kuu­den par­haan mie­hen finaa­liin, jossa Antti ja Kille sen sijaan oli­vat. Antti jäi lopulta hie­man yllät­täen kuu­den­neksi, kunto olisi kyllä sal­li­nut parem­man­kin sijoi­tuk­sen. Kille sen sijaan otti jäl­leen mita­li­si­jan ja oli nyt kol­mas. Hän oli kuvien perus­teella erin­omai­sessa kun­nossa ja kyllä sel­västi paras kol­mesta suo­ma­lai­sesta. Kil­lellä on juuri sitä luon­taista lihas­pyö­reyttä, josta ylem­pänä mai­nit­sin. Hie­noa Kille, onnit­te­lut!

Ras­kaan sar­jan SM-kil­pai­lusta on koti­mai­sesta näkö­kul­masta kat­soen tulossa var­sin taso­kas, sel­vää suo­sik­kia on hyvin vai­kea Barce­lo­nan kol­men mie­hen ja Suo­messa odot­ta­van Peter Wile­niuk­sen jou­kosta nimetä. Näi­den nel­jän jou­kosta mes­tari joka tapauk­sessa löy­tyy.

Nor­dic Fit­ness Expo (NFE) jär­jes­te­tään Lah­den Mes­su­kes­kuk­sessa 7.-9. Loka­kuuta. Siellä rat­ko­taan fit­ness-lajien ja kehon­ra­ken­nuk­sen Suo­men mes­ta­ruu­det. Kiin­nos­tu­neet tse­kat­kaa lisä­tie­toa tapah­tu­man verk­ko­si­vuilta www.nordicfitnessexpo.com.