Posted on

Kehon­ra­ken­nuk­sen kil­pai­lusyk­sy 2016 täy­des­sä vauh­dis­sa

Syk­sy on perin­tei­ses­ti kehon­ra­ken­nuk­sen aktii­vi­sin kil­pai­luai­ka. Ammat­ti­lai­set mit­te­le­vät kun­to­aan Mr. Olym­pias­sa ja sen jäl­keen eri mais­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä Grand Prix kil­pai­luis­sa, ama­töö­rit taas kes­kit­ty­vät suu­rim­mak­si osak­si oman maan­sa mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin ja nii­den voit­ta­jat lajin maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin. Tänä syk­sy­nä suo­ma­lai­sia kehon­ra­ken­ta­jia oli muka­na myös Barce­lo­nas­sa 23.–25. syys­kuu­ta jär­jes­te­tyis­sä Arnold Clas­sic Euro­pe –kil­pai­luis­sa.

Las Vega­sis­sa 16.–17.9. jär­jes­te­tys­sä Mr. Olym­pias­sa kohis­tiin kesän mit­taan etu­kä­teen vii­mek­si vuon­na 2003 kil­pail­leen Kevin Lev­ro­nen come bac­kis­ta. Kaik­ki ymmär­si­vät, että Kevin oli pyy­det­ty mukaan, jot­ta saa­tai­siin aikaan innos­tus­ta ja kes­kus­te­lua jon­kin ver­ran pysäh­ty­nee­seen Mr. Olym­pia –ilma­pii­riin. Kil­pai­lu on jo vuo­si­kausia tois­ta­nut itse­ään niin jär­jes­te­ly­jen kuin kil­pai­lu­tu­los­ten­kin osal­ta, ja Lev­ro­nen mukaan­tu­lo loi ennen kisaa edes jon­kin­lai­sen jän­ni­tys­mo­men­tin. Se oli tosin vain kei­sa­rin uudet vaat­teet –tyy­lis­tä muka­vaa ja har­mi­ton­ta itse­pe­tos­ta, kos­ka kil­pai­lun taso on oikeas­ti niin kova, ettei 13 vuo­den tau­ko kovis­ta kil­pai­lui­hin val­mis­ta­vis­ta har­joi­tuk­sis­ta anna mah­dol­li­suut­ta vaa­dit­ta­vaan huip­pu­kun­toon paluuseen vain vii­den kuu­kau­den tree­nil­lä.

Ammat­ti­lai­sia on vii­me vuo­si­na moi­tit­tu lii­as­ta ja epäes­teet­ti­ses­tä lihas­mas­sas­ta sekä pöm­pöt­tä­vis­tä mahois­ta. Tämän vuo­den osal­ta on pak­ko tode­ta, että vyö­tä­röt oli­vat parem­min kont­rol­lis­sa kuin vuo­siin, ja tun­tui myös sil­tä, että muu­ta­ma kil­pai­li­ja oli luo­pu­nut tavoit­tees­taan olla ylit­tä­mät­tö­män mas­sii­vi­nen, sen ver­ran lin­jak­kai­ta kil­pao­li­joi­ta laval­la näh­tiin.

imgres-2imgresVoi­ton, San­dow-pat­saan ja 400000 dol­la­rin she­kin vei muka­naan ansai­tus­ti vaik­ka­kin tyl­säs­ti jo kuu­den­nen ker­ran peräk­käin yhdys­val­ta­lai­nen Phil Heath. Hänel­lä ovat kil­pai­lun vaa­ti­mat osa-alu­eet, kuten lihas­mas­sa ja liha­se­rot­tu­vuus, juu­ri him­pun ver­ran parem­mas­sa jär­jes­tyk­ses­sä kuin pahim­mil­la kil­pai­li­joil­la, toi­sek­si tul­leel­la Shawn Rho­de­nil­la ja kisan kol­mo­sel­la Dex­ter Jack­so­nil­la. Itse oli­sin kuvien perus­teel­la lait­ta­nut Hol­lan­nin vii­den­nek­si sijoit­tu­neen Wil­liam Bonacin toi­sek­si. Ei-ame­rik­ka­lais­ten on ikä­vä kyl­lä aika vai­kea sijoit­tua aivan kär­keen täs­sä maa­il­man ykkös­kil­pai­lus­sa, Englan­nin Dorian Yates oli aika­naan pak­ko lait­taa ykkö­sek­si sil­kan yli­voi­mai­suu­ten­sa vuok­si.

Vii­kon­lop­pu­na 24.–25.9. suo­ma­lai­set kehon­ra­ken­ta­jat kil­pai­li­vat sekä Jyväs­ky­läs­sä että Barce­lo­nas­sa. Jyväs­ky­läs­sä kil­pai­li­jat mit­te­li­vät kun­to­jaan SM-kat­sas­tuk­sis­sa, ja muka­na oli ilah­dut­ta­van pal­jon hyvä­kun­toi­sia osa­not­ta­jia. Olen ollut lajin tule­vai­suu­den suh­teen hie­man alla­päin, mut­ta juu­ri nyt taas näyt­tää sil­tä, että kehon­ra­ken­nuk­sen har­ras­tus­ta on sit­ten­kin aika pal­jon, edus­ta­vat­han kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­vat atlee­tit vain aivan jää­vuo­ren huip­pua koko­nais­har­ras­ta­ja­mää­räs­tä.

images-1Jyväs­ky­län osal­ta etu­kä­teen mie­len­kiin­toi­sin sar­ja oli alle kasi­kymp­pi, johon tie­det­tiin Juk­ka Nyys­sö­län, maam­me par­haan kehon­ra­ken­ta­jan Mika Nyys­sö­län mal­lik­kaan nuo­rem­man vel­jen, val­mis­tau­tu­van. Juk­ka oli kehon­ra­ken­nus­fa­neil­le tut­tu hyvä­nä penk­ki­pun­ner­ta­ja­na ja suo­si­tun www.penkkipunnerrus.fi -sivus­ton isän­tä­nä, mut­ta nyt hän oli innos­tu­nut myös kehon­ra­ken­nus­kil­pai­luis­ta.

Joen­suu­lai­nen Pek­ka Koti­poh­ja on jo muu­ta­man vuo­den ollut var­sin­kin nuor­ten bodi­har­ras­ta­jien suo­sik­ki, hän on siir­ty­nyt hyvin suju­neen CBB-uran jäl­keen kehon­ra­ken­nus­sar­jaan ja deby­toi­nut sii­nä vii­me vuon­na. Var­sin suu­rin odo­tuk­sin alka­nut tai­val kehon­ra­ken­nuk­sen paris­sa koki vii­me vuo­den kil­pai­luis­sa aika sel­vän maha­las­kun, mut­ta täl­le vuo­del­le oli luvas­sa jo parem­paa. Näin aina­kin odo­tet­tiin.

Juk­ka Nyys­sö­lä oli heti ensim­mäi­ses­sä kil­pai­lus­saan Jyväs­ky­län kar­sin­nas­sa lois­ta­vas­sa kun­nos­sa ja esiin­tyi upeas­ti. Posee­raus­oh­jel­man suun­nit­te­lus­sa ja har­joit­ta­mi­ses­sa oli Mika-veli aut­ta­nut, mut­ta liik­ku­mi­nen oli sen ver­ran sula­vaa, että esiin­ty­mis­ky­ky tai­taa olla molem­mil­la vel­jek­sil­lä jo val­mii­na veris­sä. Pek­ka Koti­poh­ja oli ihan hyväs­sä kun­nos­sa ylä­ke­hon osal­ta, tosin kyl­lä peh­meäh­kö, mut­ta hänen ongel­man­sa ovat hei­kot jal­ka­li­hak­set. Olen aika­na­ni näh­nyt var­mas­ti tuhan­sia erias­tei­sia kehon­ra­ken­ta­jia, ja lajis­sa ovat aivan ykkö­s­asioi­ta tie­tyt sopusuh­tai­suu­teen liit­ty­vät raa­jo­jen ja tor­son mit­ta­suh­teet sekä lihas­ten kin­ni­tys­koh­dat ja tie­tyn­lai­nen kau­nis lihas­pyö­reys. Aika ylei­nen sel­vä mii­nus ovat lit­ta­nat ja lai­hat rei­si- ja poh­je­li­hak­set, en pys­ty täs­sä oikein asi­aa tar­kem­min kuvai­le­maan, mut­ta Pekal­la jalat näyt­tä­vät ole­van juu­ri sel­lai­set. Nii­hin ei vain mas­saa tun­nu tart­tu­van, ja kyse ei siis ole mis­tään vää­räs­tä har­joit­te­lu­ta­vas­ta tai muus­ta sel­lais­ta vir­hees­tä. Voi­maa voi lai­hois­sa­kin jalois­sa olla rajus­ti, vaik­ka ne näyt­tä­vät sil­tä, että jal­ka­päi­vä on jää­nyt väliin pysy­väs­ti.

No, Juk­ka oli tie­tys­ti hyväl­lä raken­teel­laan ja erin­omai­sel­la kirey­del­lään koko Jyväs­ky­län kisan paras kil­pai­li­ja ja voit­ta­nee muu­ta­man vii­kon kulut­tua ensim­mäi­sen SM-kul­tan­sa. Näin Nyys­sö­län vel­jek­sis­tä tulee toi­nen vel­jes­pa­ri, jol­la on kehon­ra­ken­nuk­sen Suo­men mes­ta­ruus. Mut­ta kei­tä­pä ovat muut vel­jes­mes­ta­rit, sii­nä nuo­ri­sol­le päh­ki­nä pur­ta­vak­si? Jos haluat­te näyt­tää tie­tä­väi­syyt­tän­ne, kir­joit­ta­kaa vas­tauk­sen­ne FitClass.fin Face­book-ryh­män sivuil­le.

imgres-1Samaan aikaan kol­me suo­ma­lais­ta urhei­li­jaa kil­pai­li Arnold Clas­sic Euro­pes­sa Barce­lo­nas­sa. Täs­sä val­ta­vas­sa urhei­lu- ja mes­su­ta­pah­tu­mas­sa on muka­na sata­mää­rin kehon­ra­ken­ta­jia ja fit­ness-lajien kil­pai­li­joi­ta. Suo­mea edus­ti­vat kehon­ra­ken­nuk­sen alle 100 kilon sar­jas­sa hal­lit­se­va ras­kaan sar­jan Suo­men mes­ta­ri Mik­ko Ovas­kai­nen, taka­vuo­sien mes­ta­ri Ant­ti Hal­mo ja aiem­min ACE:ssa hopeal­le yltä­nyt Tam­pe­reen Kil­le Kuja­la.

Mik­ko Ovas­kai­nen ei hyväs­tä kun­nos­ta huo­li­mat­ta pääs­syt mukaan kuu­den par­haan mie­hen finaa­liin, jos­sa Ant­ti ja Kil­le sen sijaan oli­vat. Ant­ti jäi lopul­ta hie­man yllät­täen kuu­den­nek­si, kun­to oli­si kyl­lä sal­li­nut parem­man­kin sijoi­tuk­sen. Kil­le sen sijaan otti jäl­leen mita­li­si­jan ja oli nyt kol­mas. Hän oli kuvien perus­teel­la erin­omai­ses­sa kun­nos­sa ja kyl­lä sel­väs­ti paras kol­mes­ta suo­ma­lai­ses­ta. Kil­lel­lä on juu­ri sitä luon­tais­ta lihas­pyö­reyt­tä, jos­ta ylem­pä­nä mai­nit­sin. Hie­noa Kil­le, onnit­te­lut!

Ras­kaan sar­jan SM-kil­pai­lus­ta on koti­mai­ses­ta näkö­kul­mas­ta kat­soen tulos­sa var­sin taso­kas, sel­vää suo­sik­kia on hyvin vai­kea Barce­lo­nan kol­men mie­hen ja Suo­mes­sa odot­ta­van Peter Wile­niuk­sen jou­kos­ta nime­tä. Näi­den nel­jän jou­kos­ta mes­ta­ri joka tapauk­ses­sa löy­tyy.

Nor­dic Fit­ness Expo (NFE) jär­jes­te­tään Lah­den Mes­su­kes­kuk­ses­sa 7.–9. Loka­kuu­ta. Siel­lä rat­ko­taan fit­ness-lajien ja kehon­ra­ken­nuk­sen Suo­men mes­ta­ruu­det. Kiin­nos­tu­neet tse­kat­kaa lisä­tie­toa tapah­tu­man verk­ko­si­vuil­ta www.nordicfitnessexpo.com.