Kirjoitettu

Kuin sie­niä sateella

images-1 On ollut sekä ällis­tyt­tä­vää että haus­kaa huo­mata, kuinka fit­ness­buumi Suo­messa on tuot­ta­nut yli­kyl­läs­te­tyn tar­jon­nan niin kun­to­sa­leja kun per­so­nal trai­ne­reitä vii­mei­sien vuo­sien aikana.

Kuten kaikki hitti-ilmiöt, kopioita tulee perässä ja yleensä laatu heik­ke­nee ja homma pik­ku­hil­jaa vesit­tyy. Tämä oli näh­tä­vissä Hol­lywoo­dissa Star War­sin jäl­keen 70-luvun lop­pu­puo­lella, kun ski­fi­buumi käyn­nis­tyi oikein kun­nolla, tai Ars­kan Cona­nin ja Ter­mi­na­to­rin jäl­kei­nen liuta saman­hen­ki­siä lihas­kimp­pu­te­ke­leitä. Sama trendi näkyi luo­mu­mark­ki­noilla ruoan suh­teen, ja nyky­ään pitää tehdä perus­teel­li­nen poh­ja­työ, että tie­tää oikeasti osta­vansa aitoa luo­mua. Sama ilmiö on nähty joka iki­sella sek­to­rilla, joka on jos­sain vai­heessa lähe­te­nyt vetä­mään, oli kyseessä sit­ten auto­teol­li­suus, IT-ala, peli­teol­li­suus, vaa­te­tyyli, hius­tyyli … you name it!

imagesItse olen ollut ns. ”sali­rotta” jo 28 vuotta. Kun aloin kun­to­sa­li­tai­pa­leelle muut­ta­maan elä­määni 15-vuo­ti­aana sko­lioo­sin run­te­le­mana, fin­ni­naa­mai­sena kynä­nis­kana, kun­to­sa­li­kult­tuuri oli vielä enempi tai vähempi har­vo­jen ja valit­tu­jen tou­hua. Asuin Fitch­bur­gissä, Mas­sac­husett­sin osa­val­tiossa USAssa. Vuosi oli 1988, ja kou­luissa oli muu­tama vuosi taan­noin ollut rotuso­tia: lati­not vas­taan val­koi­set vas­taan mus­tat. Jän­nit­teitä oli vielä ilmassa, ja asuimme mil­tei slum­mia­lu­een reu­nalla. Oli pakko läh­teä sel­viy­ty­mään ja muut­ta­maan koh­ta­lo­aan ennen­kuin hait tuli­vat ja peri­vät. Kun­to­sali oli minulle vas­taus. Siitä lähti tai­val, joka kan­toi muu­ta­man vuo­den sisään sel­laista hedel­mää, ettei kukaan enää ennen pit­kää ryp­pyil­lyt. Voi­sin rehel­li­sesti mil­tei väit­tää, että kun­to­sali ja eri­tyi­sesti World Gym Fitch­bur­gissä oli pelas­tuk­seni alku.

Nyt olen tul­lut 43 ikä­vuo­teen ja näh­nyt pal­jon maa­il­maa niin pai­ni­jana kuin muusik­kona. Olen näh­nyt, kuinka kult­tuuri yli­pää­tänsä on muut­tu­nut, ja monet tren­dit ovat tul­leet ja men­neet. Alan kokea itseni van­hak­si­kin jos­kus, kun osaan samas­tua nyt isäni näke­myk­siin sil­loin, kun itse olin nuori.

Elin läpi EAS-brän­din syn­nyn ja alku­buu­min. Juu, se aika­kausi, jol­loin pro­tei­ni­jau­heet hai­si­vat kuin ulko­huusi ja ei ollut sata­tu­hatta lisä­ra­vin­netta mark­ki­noilla. Kun olin 21-vuo­tias, tai­sin ostaa ekat krea­tii­nit. Aluksi ostin jotain no-name shai­baa ja tote­sin, ettei se toi­mi­nut. Sit­ten kokei­lin EAS:n krea­tii­nia, ja avot, vii­kon sisään penk­kini nousi 275 pau­nasta 315 pau­naan, ja sillä sain neljä puh­dasta tois­toa! Olin myyty. Natik­ka­poi­kana moi­nen luku ei ollut lain­kaan paha 178-sent­ti­selle nuo­relle mie­helle, kehon­paino taisi hil­lua jos­sain 90–95 kilon välillä.

Mutta takai­sin asi­aan: siis kun­to­sa­lei­hin ja ylen­palt­ti­seen tar­jon­taan tänä päi­vänä. Nyky­ään olen itse­kin per­so­nal trai­ner teh­tyäni töitä alalla jo 12 vuotta. Olen ällis­ty­nyt kun­to­sa­lien mää­rästä per neliö­ki­lo­metri Suo­men suur­kau­pun­geissa. Kuinka asiak­kaita voi riit­tää jokai­seen mes­taan, että lii­ke­toi­minta olisi kan­nat­ta­vaa? Olen äimän käkenä seu­ran­nut, kuinka per­so­nal trai­ne­reitä on vuo­ta­nut mark­ki­noille joka raosta ja pii­pusta myös. Osalla näistä ei ole edes var­tee­no­tet­ta­vaa kom­pe­tens­sia kan­taa ”per­so­nal trai­ner” –nimi­kettä. Nääs, her­vo­ton into ja muu­ta­man vuo­den tree­ni­ko­ke­mus ei vain riitä. Kat­son leh­ti­pis­teissä lukui­sien tree­ni­leh­tien mää­rää ja mie­tin itsek­seni, että onko oikeasti kai­kille näille luki­ja­kun­taa ja osta­jia Suo­men kokoi­sessa maassa? Olen myös näh­nyt kun­to­sa­li­lait­tei­den kehi­tyk­sen, osa tästä hyvää ja osa tästä huo­noa. Joten­kin kysyn itsel­täni, kun kat­son hyvin varus­tet­tuja fit­nessklu­beja: onko jär­keä pit­kälti pas­sii­vi­sen nykyih­mi­sen istua lait­tei­siin suo­rit­ta­maan tuet­tuja har­joit­teita pit­kän istu­ma­täy­tei­sen työ­päi­vän jäl­keen? Maa­lais­poi­ka­jär­keni sanoo, että ei. Vapaissa pai­noissa ja sei­so­mi­sessa olisi huo­mat­ta­vasti enempi jär­keä, näin funk­tio­naa­li­sesti aja­tel­tuna.

Mutta myyn­ti­pitc­hejä on monia, ja jokai­sella salilla ja trei­ne­rillä on argu­ment­tinsa. Osa kan­sasta ostaa ihan ummik­kona mitä tren­dit mää­rää­vät, kun toi­nen osa taas pereh­tyy parem­min sii­hen, mitä ver­hon takana oikeasti kytee. Kan­saa kai jos­sain mää­rin vielä riit­tää tähän kaik­keen, kun ruo­ka­teol­li­suus­kin on jou­tu­nut kat­so­maan aines­osat uuteen uskoon tuot­teis­saan kautta lin­jan. Jokai­nen on nyky­ään jon­kun sor­tin tie­täjä, ja Inter­net aut­taa tasa­päis­tä­mi­sen pro­ses­sissa täs­sä­kin, oli tämä sit­ten hyvä tai paha asia.

Mutta kysy­mys kuu­luu: kuinka pit­kään tämä buumi voi jat­kua? Talous­mark­ki­noilla piikki saa­vu­tet­tiin ja romah­dus alkoi meil­lä­päin vuonna 2008. Vielä me madel­laan aal­lon poh­jalla joten­kin kah­dek­san vuotta myö­hem­min, pahim­massa ja pisim­mässä lamassa mitä itse muis­tan. Kuplien on tapana puh­jeta, ja fit­ness­buu­mille jos­sain vai­heessa tapah­tuu ihan sama. Tämä toki ei ole meille fit­ness­yrit­tä­jille hyvä asia, mutta se on odo­tet­ta­vissa, kuten jokai­sen koh­dalla kuo­lema.

Ehkä tässä nyt jo on jotain ais­tit­ta­vana ilmassa, kun näitä hal­poja sali­ket­juja on tul­lut aika­moi­nen määrä Suo­meen­kin. Oli sit­ten 14,90€/kk tai 19,90€/kk tai 29,90€/kk, on han­kala ymmär­tää, kuinka moi­sella bis­ness­mal­lilla voi suo­ma­lai­nen yrit­täjä lyödä lei­ville. Tämä kun ei ole edes Saksa puhu­mat­ta­kaan USAsta. Tie­tyt PT-pal­ve­lut lyk­kää­vät paket­teja ulos bulk­kina tar­jo­ten samoja poh­jia ja ohjel­mia olit sit­ten mies tai nai­nen, van­hempi tai nuo­rempi, tavoit­teesta riip­pu­matta. Ja kansa vain ostaa, mutta koko ajan enempi vain hal­vim­malla mah­dol­li­sella hin­nalla millä saa. Har­vat ja vali­tut, jotka tie­tä­vät parem­masta ja vaa­ti­vat parem­paa, ovat taas luku erik­seen, mutta he eivät säädä mark­ki­noita kuten mas­sat.

Sie­niä sateella. Vanha suo­ma­lai­nen sanonta pitää kutinsa nykyi­sen fit­nes­stren­din ja buu­min koh­dalla. Tar­jon­taa on ihan her­vot­to­masti, ja on jo tässä vai­heessa yrit­tä­jien haas­ta­vaa saada kun­non mark­ki­nao­suus per naama näin kil­pail­lulla, pie­nellä alu­eella.

imgresEnnus­tan, että me pala­taan samoi­hin läh­tö­kuop­piin kuin ennen fit­ness­buu­mia sil­loin, kun kupla puh­keaa. Ja se tar­koit­taa, että har­vat ja vali­tut jää­vät. Tosit­ree­naa­jat ja ne, jotka oikeasti halua­vat kohen­taa elä­män­laa­tu­aan. Mutta muoti-ilmiönä fit­nes­strendi tulee kär­si­mään pahan inflaa­tion. Salien ja tree­na­rei­den yli­tar­jonta joh­taa romah­duk­seen ennen pit­kää, se on väis­tä­mä­töntä. Vesit­ty­nyt laatu ja liu­ku­hih­na­pal­velu tulee jät­tä­mään lukui­san mää­rän asiak­kaita anti­pa­tioit­ten kou­riin. Laa­dun tär­keys ja mer­kit­tä­vyys tulee taas nouse­maan, mutta osta­jia tulee ole­maan vähem­män.

Jokai­nen omalla koh­dalla kyllä tie­tää, mille puo­lelle jää sei­so­maan (tai makaa­maan) päi­vän päät­teeksi, kun kun­to­kupla pra­kaa.