Posted on

Ikä­mie­hen tree­ni

15046184_10210872142780669_1745503022_nOn tää elä­mä ihmeel­lis­tä. Kun ajat­te­lee sen lyhy­käi­syyt­tä, sen vas­ta oikeas­ti huo­maa kat­soes­saan taak­se­päin. Nuo­re­na yksi­lö ei edes tajua, kuin­ka lyhyt tämä täh­den­len­to oikeas­ti on. Ja ihmi­sen fyy­si­nen prii­ma­kausi on todel­la lyhyt täs­sä valos­sa. Jos ollaan ihan rehel­li­siä eikä lii­otel­la, ihmi­sen fyy­si­nen kul­ta-aika on noin pari­kym­men­tä vuot­ta.

14971939_10210872156261006_507631621_nTäs­sä sit­ten istun, 43-vuo­ti­aa­na urhei­li­ja­na. Vie­lä jak­san pai­naa wrest­ling-pai­ni­ke­his­sä. Vie­lä jak­san, mut­ta hin­ta on huo­mat­ta­vis­sa: krop­paa jomot­taa, paik­ko­ja sär­kee, nive­let huu­taa hoo­sian­naa. Mut­ta kipi­nää edel­leen löy­tyy otel­la täs­sä hul­lus­sa wrest­lin­gin show­pai­ni­maa­il­mas­sa, oli miten oli. Samoin, kipi­nää löy­tyy vie­lä salil­la­kin. Oikeas­ti, suu­rin moti­vaat­to­ri salin suh­teen on oman kun­non yllä­pi­tä­mi­nen ja ala­mäen hidas­tus, kun kat­soo täs­tä eteen­päin. Ei oikeas­ti halua olla kuten enem­mis­tö kes­ki-ikäi­sis­tä ja sii­tä van­hem­mis­tä ihmi­sis­tä: fyy­si­siä rau­nioi­ta teke­mät­tö­myy­den ja liik­ku­mat­to­muu­den ansios­ta. Tämä on juu­ri se kipi­nä, joka polt­taa täs­sä iäs­sä per­seen alla ja lait­taa teke­mään.

Mie­tin taak­se­päin omaa elä­mää ja muis­tan, kun aloin salil­la tree­naa­maan ekaa ker­taa 15-vuo­ti­aa­na. Asuin Fitch­bur­gis­sä, Mas­sac­husett­sis­sa, Ame­ri­kan ihme­maas­sa. Paik­ka oli ankea, asuim­me mil­tei slum­mia­lu­een reu­nal­la. Pari has­sua vuot­ta aiem­min oli ollut rotuso­tia kou­luis­sa lati­no­jen, mus­tien ja val­kois­ten välil­lä. Jän­nit­teet vie­lä lei­jui­vat ilmas­sa, ja eri­tyi­ses­ti lati­not oli­vat hyvin han­ka­laa sak­kia tei­niklop­pi­na kun olin. Sitä pait­si olin sko­lioo­sin run­te­le­ma, fin­ni­naa­mai­nen, ril­li­päi­nen saar­naa­jan poi­ka, ja lai­ha sel­lai­nen. Sen pääl­le vie­lä sisään­päin­kään­ty­nyt ja juu­ri muut­ta­nut Kana­das­ta USAan, eikä ollut yhtä­kään kave­ria uudes­sa pai­kas­sa mihin muu­tet­tiin. Eli kaik­ki ele­men­tit oli­vat mil­tei minua vas­taan.

15045597_10210872152900922_43283912_nVäsyin hyvin nopeas­ti heik­ko­na ole­mi­seen USAan muu­tet­tua­ni. Kou­lun lii­kun­ta­tun­nil­la meil­le annet­tiin vaih­toeh­to: joko pela­ta jouk­kue­pe­le­jä kuten koris­ta tai läh­teä kou­lun punt­tik­sel­le. Minä läh­din rau­ta­kel­la­riin. Siel­tä alkoi muu­tos omal­la koh­dal­la­ni, joka puo­les­taan muo­dos­tui elä­män­ta­vak­si ja hen­ki­lö­koh­tai­sek­si iden­ti­tee­tik­si. Kun nuo­ri mies alkoi tun­tea voi­maa, se puo­les­taan vai­kut­ti kor­vien väliin. Rin­ta koh­ta nousi rot­tin­gil­le, kun lihas­ta alkoi muo­dos­tu­maan kehoon. Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la kun­to­sa­lia täten jokai­sel­le kiusa­tul­le nuo­ru­kai­sel­le, oli hei­dän tari­nan­sa mikä tahan­sa. Ja kun yksi­lö kokee tämän voi­man koh­dal­laan, sii­hen jää nal­kiin. Sii­tä tulee kuin huu­me. Se tun­ne, että voi par­haim­mil­laan kävel­lä sei­nien läpi.

Kui­ten­kin, ikä tekee tep­po­sen­sa. Luon­nol­li­nen tes­tos­te­ro­nin las­ku mie­hel­lä jos­sain 40-ikä­vuo­den tie­noil­la on rank­ka huo­ma­ta. Väsy­mys, joka sitä seu­raa, on sie­tä­mä­tön­tä. Se, ettei enään palau­du samal­la taval­la kuin 25-vuo­ti­aa­na. Kyl­lä, se syö mies­tä. Ja muu­tok­set omas­sa kro­pas­sa, ihan kehon koos­tu­muk­sen tasol­la. Ei voi tree­na­ta yhtä kovaa, keho ei vain sie­dä samaa rääk­kiä. Ihmi­nen muut­tuu, mut­ta se sal­lit­ta­koon, vaik­ka se ei ole mil­lään taval­la help­po pro­ses­si seu­ra­ta omal­la koh­dal­laan vie­res­tä­pi­täen.

15046410_10210872148380809_354048174_nSit­ten tule­vat puheet ikä­mie­hen roi­naa­mi­ses­ta. HGH skan­daa­li ja Sly Stal­lo­ne Austra­lias­sa jokin vuo­si sit­ten. Ison Ars­kan pump­pu­leik­kaus ja ounas­te­le­va arvoi­tus, että oli­ko roi­naa­mi­sel­la mitään teke­mis­tä moi­sel­la, kun ymmär­tää, että sydän on myös lihas. Ja sit­ten vaik­ka Sus­ta­no­nia pari ker­taa kuu­kau­des­sa, tai ehkä vaik­ka ker­ran vii­kos­sa. Ihan vain sik­si, että tun­ti­si itsen­sä vah­vak­si ja virii­lik­si uudes­taan. Tai sit­ten ehkä tes­to­gee­liä (kokeil­tu, ei muu­ten teh­nyt yhti­käs­mi­tään omal­la koh­dal­la) tai muu­ta tes­to­hoi­toa. Ei hel­vet­ti, sii­tä vas­ta se ala­mä­ki sit­ten alkaa! Sii­tä, kun tie­dos­taa, että pitää lop­pui­kän­sä pop­sia syn­teet­tis­tä tes­toa, että voi olla parem­mas­sa tikis­sä ja kävel­lä taas sei­nien läpi! On tää kar­mai­se­vaa huo­ma­ta, että näi­tä­kin pitää pun­ta­roi­da, kun itse täs­sä van­he­nee.

No, vie­lä en ole läh­te­nyt roi­naa­mi­sen tiel­le. Vie­lä natik­ka­na täs­sä jak­san pai­naa eteen­päin ja koi­tan vaan älyk­kääm­min tree­na­ta. Kuun­nel­la krop­paa. Syö­dä ter­veel­li­ses­ti. Elää hyvin. Pus­kea sii­hen pis­tee­seen, mikä tun­tuu jär­ke­väl­tä. Joo, ei tää help­poa ole.

15045671_10210872150900872_492197378_nIkä­mie­hen tree­ni on jotain ihan muu­ta kuin nuo­ren rai­vo­pään tree­ni. Se on las­kel­moi­tua, tun­nus­te­le­vaa, ehkä fik­sua­kin. Ei enää anna itses­tään kaik­kea, vaan antaa juu­ri sen ver­ran, mitä mikä­kin vaa­tii sil­lä het­kel­lä. Ei yri­tä ylit­tää itse­ään egon­sa takia. Oppii sään­nös­te­le­mään.

Itse olen huo­man­nut, että ikään­tyes­sä on vain fik­sua ottaa pidem­piä tau­ko­ja sar­jo­jen välis­sä, mut­ta kui­ten­kin pus­kea ras­kai­ta pai­no­ja, ihan vain hor­mo­ni­toi­min­nan takia omas­sa kro­pas­saan. Itse asias­sa, huo­maan, että läm­mit­te­ly­pai­not sär­ke­vät paik­ko­ja enem­pi kuin kun­non tree­ni­pai­not, kun läh­de­tään työ­sar­joi­hin.

Lihas­huol­lon mer­ki­tys kas­vaa ikään­tyes­sä, jos halu­aa säi­lyt­tää liik­ku­vuu­den. Itse on pak­ko sanoa, etten tee juu­ri­kaan tar­peek­si tätä asi­aa. Pal­jon enem­pi pitää tähän panos­taa täs­tä vie­lä eteen­päin. Sit­ten kun pääs­tään johon­kin kuu­den­kym­pin huja­koil­le, ras­kaat pai­not muut­tu­vat kes­ki­ras­kaik­si tai kevyem­mik­si pai­noik­si ja sar­ja­pi­tuu­det kas­va­vat. Ihmi­nen muut­tuu, sil­le ei voi mitään.

14962888_10210872137700542_1817791942_nMut­ta täm­möis­tä täl­lä ker­taa. Miet­ti­kää omal­la koh­dal­la, mis­sä olet­te omas­sa elä­män­kaa­res­san­ne täl­lä het­kel­lä. Poh­ti­kaa myös täs­tä 5, 10, 15, 20 vuot­ta eteen­päin. Mis­sä kun­nos­sa olet? Mitä vaa­di­taan, että voit yllä­pi­tää opti­maa­li­sen lihas­kun­non?

Kau­kaa vii­sas. Sitä kan­nat­taa olla.

Mic­hael Maja­lah­ti www.bodymike.fi

HUOM: Mic­hael on tänä per­jan­tai­na (11.11.) TV1 ”Perjantai”-lähetyksessä live­nä klo 21.05 puhu­mas­sa mie­hi­syy­des­tä ja mitä se mei­naa nyky­päi­väs­sä muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa.