Kirjoitettu

Ikä­mie­hen treeni

15046184_10210872142780669_1745503022_nOn tää elämä ihmeel­listä. Kun ajat­te­lee sen lyhy­käi­syyttä, sen vasta oikeasti huo­maa kat­soes­saan taak­se­päin. Nuo­rena yksilö ei edes tajua, kuinka lyhyt tämä täh­den­lento oikeasti on. Ja ihmi­sen fyy­si­nen prii­ma­kausi on todella lyhyt tässä valossa. Jos ollaan ihan rehel­li­siä eikä lii­otella, ihmi­sen fyy­si­nen kulta-aika on noin pari­kym­mentä vuotta.

14971939_10210872156261006_507631621_nTässä sit­ten istun, 43-vuo­ti­aana urhei­li­jana. Vielä jak­san pai­naa wrest­ling-pai­ni­ke­hissä. Vielä jak­san, mutta hinta on huo­mat­ta­vissa: krop­paa jomot­taa, paik­koja sär­kee, nive­let huu­taa hoo­sian­naa. Mutta kipi­nää edel­leen löy­tyy otella tässä hul­lussa wrest­lin­gin show­pai­ni­maa­il­massa, oli miten oli. Samoin, kipi­nää löy­tyy vielä salil­la­kin. Oikeasti, suu­rin moti­vaat­tori salin suh­teen on oman kun­non yllä­pi­tä­mi­nen ja ala­mäen hidas­tus, kun kat­soo tästä eteen­päin. Ei oikeasti halua olla kuten enem­mistö keski-ikäi­sistä ja siitä van­hem­mistä ihmi­sistä: fyy­si­siä rau­nioita teke­mät­tö­myy­den ja liik­ku­mat­to­muu­den ansiosta. Tämä on juuri se kipinä, joka polt­taa tässä iässä per­seen alla ja lait­taa teke­mään.

Mie­tin taak­se­päin omaa elä­mää ja muis­tan, kun aloin salilla tree­naa­maan ekaa ker­taa 15-vuo­ti­aana. Asuin Fitch­bur­gissä, Mas­sac­husett­sissa, Ame­ri­kan ihme­maassa. Paikka oli ankea, asuimme mil­tei slum­mia­lu­een reu­nalla. Pari has­sua vuotta aiem­min oli ollut rotuso­tia kou­luissa lati­no­jen, mus­tien ja val­kois­ten välillä. Jän­nit­teet vielä lei­jui­vat ilmassa, ja eri­tyi­sesti lati­not oli­vat hyvin han­ka­laa sak­kia tei­niklop­pina kun olin. Sitä paitsi olin sko­lioo­sin run­te­lema, fin­ni­naa­mai­nen, ril­li­päi­nen saar­naa­jan poika, ja laiha sel­lai­nen. Sen päälle vielä sisään­päin­kään­ty­nyt ja juuri muut­ta­nut Kana­dasta USAan, eikä ollut yhtä­kään kave­ria uudessa pai­kassa mihin muu­tet­tiin. Eli kaikki ele­men­tit oli­vat mil­tei minua vas­taan.

15045597_10210872152900922_43283912_nVäsyin hyvin nopeasti heik­kona ole­mi­seen USAan muu­tet­tuani. Kou­lun lii­kun­ta­tun­nilla meille annet­tiin vaih­toehto: joko pelata jouk­kue­pe­lejä kuten korista tai läh­teä kou­lun punt­tik­selle. Minä läh­din rau­ta­kel­la­riin. Sieltä alkoi muu­tos omalla koh­dal­lani, joka puo­les­taan muo­dos­tui elä­män­ta­vaksi ja hen­ki­lö­koh­tai­seksi iden­ti­tee­tiksi. Kun nuori mies alkoi tun­tea voi­maa, se puo­les­taan vai­kutti kor­vien väliin. Rinta kohta nousi rot­tin­gille, kun lihasta alkoi muo­dos­tu­maan kehoon. Voin läm­pi­mästi suo­si­tella kun­to­sa­lia täten jokai­selle kiusa­tulle nuo­ru­kai­selle, oli hei­dän tari­nansa mikä tahansa. Ja kun yksilö kokee tämän voi­man koh­dal­laan, sii­hen jää nal­kiin. Siitä tulee kuin huume. Se tunne, että voi par­haim­mil­laan kävellä sei­nien läpi.

Kui­ten­kin, ikä tekee tep­po­sensa. Luon­nol­li­nen tes­tos­te­ro­nin lasku mie­hellä jos­sain 40-ikä­vuo­den tie­noilla on rankka huo­mata. Väsy­mys, joka sitä seu­raa, on sie­tä­mä­töntä. Se, ettei enään palaudu samalla tavalla kuin 25-vuo­ti­aana. Kyllä, se syö miestä. Ja muu­tok­set omassa kro­passa, ihan kehon koos­tu­muk­sen tasolla. Ei voi tree­nata yhtä kovaa, keho ei vain siedä samaa rääk­kiä. Ihmi­nen muut­tuu, mutta se sal­lit­ta­koon, vaikka se ei ole mil­lään tavalla helppo pro­sessi seu­rata omalla koh­dal­laan vie­res­tä­pi­täen.

15046410_10210872148380809_354048174_nSit­ten tule­vat puheet ikä­mie­hen roi­naa­mi­sesta. HGH skan­daali ja Sly Stal­lone Austra­liassa jokin vuosi sit­ten. Ison Ars­kan pump­pu­leik­kaus ja ounas­te­leva arvoi­tus, että oliko roi­naa­mi­sella mitään teke­mistä moi­sella, kun ymmär­tää, että sydän on myös lihas. Ja sit­ten vaikka Sus­ta­no­nia pari ker­taa kuu­kau­dessa, tai ehkä vaikka ker­ran vii­kossa. Ihan vain siksi, että tun­tisi itsensä vah­vaksi ja virii­liksi uudes­taan. Tai sit­ten ehkä tes­to­gee­liä (kokeiltu, ei muu­ten teh­nyt yhti­käs­mi­tään omalla koh­dalla) tai muuta tes­to­hoi­toa. Ei hel­vetti, siitä vasta se ala­mäki sit­ten alkaa! Siitä, kun tie­dos­taa, että pitää lop­pui­känsä pop­sia syn­teet­tistä tes­toa, että voi olla parem­massa tikissä ja kävellä taas sei­nien läpi! On tää kar­mai­se­vaa huo­mata, että näi­tä­kin pitää pun­ta­roida, kun itse tässä van­he­nee.

No, vielä en ole läh­te­nyt roi­naa­mi­sen tielle. Vielä natik­kana tässä jak­san pai­naa eteen­päin ja koi­tan vaan älyk­kääm­min tree­nata. Kuun­nella krop­paa. Syödä ter­veel­li­sesti. Elää hyvin. Pus­kea sii­hen pis­tee­seen, mikä tun­tuu jär­ke­vältä. Joo, ei tää help­poa ole.

15045671_10210872150900872_492197378_nIkä­mie­hen treeni on jotain ihan muuta kuin nuo­ren rai­vo­pään treeni. Se on las­kel­moi­tua, tun­nus­te­le­vaa, ehkä fik­sua­kin. Ei enää anna itses­tään kaik­kea, vaan antaa juuri sen ver­ran, mitä mikä­kin vaa­tii sillä het­kellä. Ei yritä ylit­tää itse­ään egonsa takia. Oppii sään­nös­te­le­mään.

Itse olen huo­man­nut, että ikään­tyessä on vain fik­sua ottaa pidem­piä tau­koja sar­jo­jen välissä, mutta kui­ten­kin pus­kea ras­kaita pai­noja, ihan vain hor­mo­ni­toi­min­nan takia omassa kro­pas­saan. Itse asiassa, huo­maan, että läm­mit­te­ly­pai­not sär­ke­vät paik­koja enempi kuin kun­non tree­ni­pai­not, kun läh­de­tään työ­sar­joi­hin.

Lihas­huol­lon mer­ki­tys kas­vaa ikään­tyessä, jos haluaa säi­lyt­tää liik­ku­vuu­den. Itse on pakko sanoa, etten tee juu­ri­kaan tar­peeksi tätä asiaa. Pal­jon enempi pitää tähän panos­taa tästä vielä eteen­päin. Sit­ten kun pääs­tään johon­kin kuu­den­kym­pin huja­koille, ras­kaat pai­not muut­tu­vat kes­ki­ras­kaiksi tai kevyem­miksi pai­noiksi ja sar­ja­pi­tuu­det kas­va­vat. Ihmi­nen muut­tuu, sille ei voi mitään.

14962888_10210872137700542_1817791942_nMutta täm­möistä tällä ker­taa. Miet­ti­kää omalla koh­dalla, missä olette omassa elä­män­kaa­res­sanne tällä het­kellä. Poh­ti­kaa myös tästä 5, 10, 15, 20 vuotta eteen­päin. Missä kun­nossa olet? Mitä vaa­di­taan, että voit yllä­pi­tää opti­maa­li­sen lihas­kun­non?

Kau­kaa vii­sas. Sitä kan­nat­taa olla.

Mic­hael Maja­lahti www.bodymike.fi

HUOM: Mic­hael on tänä per­jan­taina (11.11.) TV1 ”Perjantai”-lähetyksessä livenä klo 21.05 puhu­massa mie­hi­syy­destä ja mitä se mei­naa nyky­päi­vässä muut­tu­vassa maa­il­massa.