Kirjoitettu

Vaih­telu todella vir­kis­tää

Olen koko ikäni ollut aika tyy­pil­li­nen on / off –har­joit­te­lija. Jos jäte­tään las­kuista noin viisi ensim­mäistä har­joit­te­lu­vuotta, jol­loin intoa oli aluksi enem­män kuin tai­toa ja har­joit­te­luun paneu­tu­mista saat­toi hyvällä syyllä kut­sua fanaat­ti­seksi, olen pitä­nyt useita jopa vuo­sien mit­tai­sia tau­koja salit­ree­neistä. Syitä fyy­si­sestä puur­ta­mi­sesta lais­ta­mi­seen on helppo kek­siä, yleensä kyse on töi­den ja perhe-elä­män aika­tau­lu­tuson­gel­mista. Mitä enem­män ikää tulee, sitä hel­pom­min luo­puu omasta ajas­taan, mikä useim­mi­ten tar­koit­taa omien har­ras­tus­ten lopet­ta­mista.

iorma-rjati-54Teini-ikäi­senä panos­tin todella kovaa urhei­luun, ensin jal­ka­pal­loon ja sen lope­tet­tuani kehon­ra­ken­nuk­seen. Sain heti alusta saakka mitä par­hainta opas­tusta, kun tree­nioh­jel­mista vas­tasi vuo­den 1980 kehon­ra­ken­nuk­sen maa­il­man­mes­tari Jorma Räty. Tree­ni­ka­ve­rit oli­vat myös huip­pu­luok­kaa, meillä oli Hel­sin­gissä Jor­man ja Risto Koi­vusen Hi-Man Spor­tilla mah­tava tree­ni­po­rukka. Itse har­joit­te­lin eni­ten Peter Kerä­sen kanssa, hänellä oli rau­tai­nen kunto ja sel­keä täh­täin edis­tyä aina maa­il­man hui­pulle saakka. Hän myös pääsi erit­täin lähelle tuota tavoi­tetta sjoit­tues­saan par­haim­mil­laan MM-kil­pai­luissa ras­kaassa sar­jassa kuu­den­neksi ja hopealle Lah­den 1997 World Games –kil­pai­luissa.

No, nyt on noista kehon­ra­ken­nuk­sen upeista alku­vuo­sista kulu­nut jo kym­me­niä vuo­sia, ja alle­kir­joit­ta­nut lähes­tyy jär­kyt­tä­vää kuu­den­kym­pin raja­pyyk­kiä. Kun itse olin nuori, monet tuon ikäi­set oli­vat sodan ja ras­kaan työn rasit­ta­mina kiik­ku­tuo­li­mie­hiä ja näyt­ti­vät van­hoilta ja raih­nai­silta. Ja toki sitä oli­vat­kin. Nyt, kun olen itse jo noin vanha, en tunne ole­vani ollen­kaan finaa­lissa, en fyy­si­sesti enkä hen­ki­sesti. Totuus on kui­ten­kin se, että olen pääs­tä­nyt itseni vuo­sien mit­taan kuin var­kain huo­noon fyy­si­seen kun­toon ja nimen omaan liho­maan, mikä on todella huono asia sekä ter­vey­den, itse­tun­non että este­tii­kan kan­nalta. Olen aina välillä tree­nan­nut kovaa jon­kin aikaa ja pudot­ta­nut pai­noa ihan sie­det­tä­viin luke­miin, mutta pit­kä­jän­tei­seen suo­rit­ta­mi­seen ja koko­nais­val­tai­seen lifes­tyle-muu­tok­seen en ole kos­kaan pys­ty­nyt. Kun ter­vey­teni on ollut aina hyvä, ei selvä yli­paino ole siinä mie­lessä kui­ten­kaan vai­van­nut tar­peeksi muu­tok­sen teke­mi­seksi.

Tämä vuosi on ollut minulle monella tavalla erit­täin huono. Jou­duin muun muassa viime keväänä omaa sini­sil­mäi­syyt­täni Fit­BO­DYn parissa työs­ken­nel­les­säni pahem­man ker­ran bis­nes­kump­pa­nei­den vedät­tä­mäksi, samoin pakkotoisto.comin omis­ta­jan Mike Siré­nin ilkeät kir­joi­tuk­set, hän nimit­tää minua pals­tal­laan muun muassa “vitun rotaksi”, ja pals­ta­lais­ten esit­tä­mät fyy­si­set uhkai­lut, nimi­merkki Timo Rauta kehotti Mikeä usut­ta­maan lii­vi­mie­het kimp­puuni, veti­vät mie­len het­keksi mata­laksi. Toi­saalta tuon pals­tan ja sen omis­ta­jan kir­joi­tuk­set ovat niin vam­mai­sia ja hen­ki­sesti ahdis­tu­neita, ettei niitä voi tosis­saan ottaa.

Lop­pu­ke­sästä innos­tuin kui­ten­kin uudes­taan har­joit­te­lusta ja aloi­tin rau­hal­li­set ja varo­vai­set tree­nit Hel­sin­gin Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­ton voi­mai­lusa­lilla, jossa olin itse asiassa teh­nyt ensim­mäi­set tree­nini jo 1970-luvun puo­li­vä­lissä. Oli mukava huo­mata, että salilla kävi edel­leen useita jo 1970-luvulta saakka tun­te­miani kave­reita, ikää oli vain kai­kille tul­lut saman ver­ran lisää. Sali­har­joi­tuk­set edis­tyi­vät pikku hil­jaa, ja kävin myös ahke­rasti uimassa.

giantkiller-cover-finalMah­ta­vaa piris­tystä elä­määni on tuo­nut yhtei­nen kir­ja­pro­jekti Suo­men ykkös­ke­hon­ra­ken­taja Mika Nyys­sö­län kanssa. Mika on jo kir­jan teosta ker­to­nut muun muassa TV:ssä Arman Alizad Show´ssa, joten minä­kin voin asiasta mai­nita. Val­mis­te­lemme tosi­aan ensi keväänä maalis/huhtikuun vaih­teessa ilmes­ty­vää Mikan elä­mä­ker­ta­kir­jaa, johon tulee myös treeni- ja ravin­to­neu­voja. Ne hei­jas­te­le­vat kaikki Mikan omaa koke­musta ja ovat var­masti aja­tuk­sia herät­tä­viä. Kir­jan ulkoa­susta vas­taa työ­ryh­män kol­mas jäsen, nuori Jouni Leh­to­nen, joka on ohjan­nut muun muassa Mikan komean “Fore­ver Hungry” –videon. Osa Mikasta kuvia vuo­sien var­rella otta­neista valo­ku­vaa­jista on suh­tau­tu­nut pro­jek­tiin hie­nosti ja anta­nut kir­jaan kuvi­aan, mikä on hie­noa ja osoit­taa sen, että nurk­ka­kun­tai­suu­den ja kateu­den sijaan kir­jan teke­mi­nen näh­dään tär­keäksi osaksi suo­ma­laista kehon­ra­ken­nus­kult­tuu­ria.

Mutta mikä se vir­kis­tävä vaih­telu nyt sit­ten on? Olen ollut use­aan ker­taan jut­tu­kei­kalla yrit­tä­jä­pa­ris­kunta Mihai­lo­vin salilla Power Fit Van­taalla, mutta nyt aloin myös tree­nata siellä. Ja se jos mikä on ollut mah­ta­vaa! Tree­naa­mi­nen jäl­leen kun­non bodi­sa­lilla, jossa on pal­jon tosis­saan tree­naa­via kun­toi­li­joita ja myös kil­pai­li­joita. Salin väli­neistö on aivan huip­pu­luok­kaa, ja näin lop­pu­ke­sästä pikku hil­jaa alka­nut tree­naa­mi­nen on nyt siir­ty­nyt koko­naan toi­selle tasolle. Aina­kin tällä het­kellä tun­tuu intoa riit­tä­vän, ja kun ruo­ka­va­lio­kin on tark­kai­lun alla, vireys ja ylei­nen hyvä fii­lis ovat sel­västi kohon­neet.

imgresSuo­sit­te­len Power Fit Van­taata oikein vil­pit­tö­mästi! www.powerfitvantaa.fi

Ja hei ystä­vät! Teh­kää nyt ihmeessä tilauk­sia www.fitclass.fi –verk­ko­kau­pasta, saatte sieltä hyvät lisä­ra­vin­teet ja tree­ni­va­rus­teet. Ja mikä parasta, KAIKKI tilauk­set toi­mi­te­taan asiak­kaalle ILMAN LÄHE­TYS­KU­LUJA! Tämä PÄTEE AINA, vaikka tilaus olisi kuinka pieni.

Palail­laan… alan nimit­täin kir­joit­taa nyt oikeasti hie­man ripeäm­pää tah­tia. Kii­tos kai­kille blo­gin luki­joille