Posted on

Arnold Schwarze­neg­ger 70 vuot­ta!

Arnold SchwarzeneggerMikään ei kulu niin nopeas­ti kuin aika, vas­ta­han minä­kin olin inno­kas Arnold Schwarze­neg­geria ihai­le­va nuo­ru­kai­nen, joka 1970-luvun lopul­la aloit­te­li kehon­ra­ken­nus­har­joit­te­lun paris­sa. Ja kyl­lä, Arnold (käy­tän hänes­tä jat­kos­sa vain etu­ni­meä) oli ympä­ri maa­il­maa kehon­ra­ken­nus­har­ras­ta­jien ido­li, jon­ka kuvia ihail­tiin ja jon­ka har­joi­tus­oh­jel­mia sovel­let­tiin omiin tree­nei­hin, kukin tie­tys­ti kykyn­sä mukaan.

Arnold syn­tyi Itä­val­lan Thalissa 30.7.1947, hän täyt­tää nyt sun­nun­tai­na komeat 70 vuot­ta! Sii­tä hänel­le vil­pit­tö­mät onnit­te­lut, ja uskal­lan sanoa, kaik­kien suo­ma­lais­ten bodauk­sen har­ras­ta­jien ja action-elo­ku­va­fa­nien puo­les­ta! Edel­leen hyvin aktii­vi­nen mies on ehti­nyt elä­män­sä aika­na var­mas­ti pal­jon enem­män kuin moni taval­li­nen mies ja jät­tä­nyt itses­tään pää­osin suo­ra­sel­käi­sen ja reh­din, jos­kin voit­toa täy­del­lä voi­mal­la tavoit­te­le­van kuvan. Kai­kis­ta jul­ki­suu­den hen­ki­löis­tä liik­kuu pal­jon myös nega­tii­vi­sia kuu­lu­mi­sia, kuor­maan ker­tyy kai­ken­lais­ta pai­no­las­tia, kun maa­il­mal­la liik­kuu ja tou­hu­aa. Jokai­nen arvioi­koon tykö­nään näi­tä asioi­ta.

Reg Park
Reg Park

Arnold on lukui­siss­sa yhteyk­sis­sä ker­to­nut halun­neen­sa tul­la jok­si­kin, jok­si­kin suu­rem­mak­si kuin mik­si koti­ky­lil­lä elä­mi­nen joh­tai­si. Kau­ko­kai­puu oli siis kova, suu­ri maa­il­ma kieh­toi nuor­ta mies­tä. Hän kävi kou­lun­sa, tree­na­si urhei­lua aktii­vi­ses­ti ja oli hyvä lajis­sa jos toi­ses­sa­kin, innos­tui sit­ten tei­ni-iäs­sä kehon­ra­ken­nuk­ses­ta näh­ty­ään Reg Parkin täh­dit­tä­miä Hercu­les-elo­ku­via ja Regin mas­sii­vi­sen lihak­sik­kai­ta kuvia leh­dis­sä. Täs­tä ei ollut paluu­ta, Arnold otti myös tavoit­teek­seen maa­il­man par­haan kehon raken­ta­mi­sen ja elo­ku­va­täh­tey­den. Kun ottaa huo­mioon olo­suh­teet, jois­sa Arnold eli anka­ran polii­si­pääl­lik­köi­sän­sä tar­kan sil­män alla omas­sa pik­ku kyläs­sään kau­ka­na maa­il­man polt­to­pis­teis­tä, tavoi­te tun­tui var­mas­ti aina­kin hänen kave­reis­taan aika mah­dot­to­mal­ta. Arnol­dil­le tavoi­te oli kui­ten­kin kir­kas.

Arnold siir­tyi pans­sa­ri­vau­nun kul­jet­ta­ja­na suo­rit­ta­man­sa ase­pal­ve­luk­sen jäl­keen töi­hin ja har­joit­te­le­maan Län­si-Sak­saan Munc­heniin. Hän toi­mi ohjaa­ja­na ja yleis­mie­he­nä salil­la, jos­sa sekä asui että tree­na­si. Hän sai ystä­väk­seen toi­sen maa­han­muut­ta­jan, lyhyen mut­ta vah­van sar­di­nia­lai­sen enti­sen nyrk­kei­li­jän ja voi­ma­nos­ta­jan nimel­tä Franco Colum­bu, joka on edel­leen hänen par­hai­ta ystä­vi­ään ja jon­ka Arnold halusi ja sai aika­naan kave­rik­seen myös Ame­rik­kaan. Muu­ta­man vuo­den van­hem­pi tak­si­kus­ki­na toi­mi­nut ja suju­vaa sak­saa puhu­nut Franco jak­soi hyvin tree­na­ta pal­jon kook­kaam­man Arnol­din tah­tiin ja usein jopa isom­mil­la pai­noil­la, ja mie­het viih­tyi­vät hyvin yhdes­sä myös vapaa-ajal­la. Palau­tus­juo­mat otet­tiin usein pai­kal­li­sis­sa bier­hauseis­sa, tap­pe­lui­ta­kin pamah­ti pääl­le aina aika ajoin. Mitään pahem­paa ei kui­ten­kaan tapah­tu­nut, ja pian oli aika siir­tyä seu­raa­val­le por­taal­le, edes­sä oli mat­ka Lon­tooseen.

Arnold Schwarzenegger ja Franco Columbu
Arnold ja Franco Colum­bu nuo­ri­na
Arnold Schwarzenegger ja Franco Columbu
Arnold ja Franco Colum­bu nyky­päi­vä­nä

Oli vuo­si 1966, ja Arnold halusi kokeil­la kyky­jään Lon­toon NAB­BA Mr. Uni­ver­se -kil­pai­lus­sa. Hän sijoit­tui kisas­sa toi­sek­si, voi­ton vei yhdys­val­ta­lai­nen Chet Yor­ton, jol­la oli huo­mat­ta­vas­ti parem­pi liha­se­rot­tu­vuus. Arnold oli kyl­lä mas­sii­vi­nen, mut­ta hänel­lä oli vie­lä pal­jon opit­ta­vaa riit­tä­vän kisa­tiuk­kuu­den saa­vut­ta­mi­ses­sa. Lon­toon-vie­rai­lu oli kui­ten­kin erään­lai­nen kään­ne­koh­ta hänen ural­laan, sil­lä kil­pai­lun tuo­ma­ris­toon kuu­lu­nut Char­les “Wag” Ben­nett vakuut­tui Arnol­din kyvyis­tä ja tar­jou­tui val­men­ta­maan hän­tä ja majoit­ta­maan hänet omaan kotiin­sa. Jär­jes­te­ly osoit­tau­tui kai­kin puo­lin toi­mi­vak­si, Arnold har­joit­te­li hyvin, oppi puhu­maan parem­paa englan­tia ja voit­ti tie­tys­ti seu­raa­van vuo­den Mr. Uni­ver­se -kisan sen kaik­kien aiko­jen nuo­rim­pa­na mes­ta­ri­na. Arnold oli voit­taes­saan vas­ta 20-vuo­tias.

Suu­ri muu­tos oli edes­sä syk­syl­lä 1968, kun Arnold mat­kus­ti Yhdys­val­toi­hin kehon­ra­ken­nus­mo­gu­li Joe Wei­derin kut­sus­ta har­joit­te­le­maan ja kil­pai­le­maan. Ja kuten täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa usein sano­taan, “The rest is his­to­ry!”  Joe Wei­der ja vel­jen­sä Ben hal­lit­si­vat maa­il­man kehon­ra­ken­nus­bis­nes­tä, Joe alan leh­tien ja Ben joh­ta­man­sa maa­il­man suu­rim­man kehon­ra­ken­nus­lii­ton IFBB:n kaut­ta.

Arnold Schwarzenegger ja Maria Shriver
Arnold ja Maria Shri­ver

Joe oli kuul­lut nuo­res­ta hyväs­tä euroop­pa­lai­ses­ta kehon­ra­ken­ta­jas­ta Arnol­dis­ta, ja kos­ka hän kai­pa­si koko ajan uut­ta ver­ta mie­len­kiin­toi­sia leh­ti­jut­tu­ja ja mui­ta lii­ke­toi­mia var­ten, hän päät­ti kut­sua Arnol­din Yhdys­val­toi­hin. Wag Ben­nett toi­mi täs­sä suo­sit­te­li­ja­na, eikä Joe var­mas­ti kos­kaan katu­nut pää­tös­tään. Hän opas­ti Arnol­dia kuin omaa poi­kaa niin kehon­ra­ken­nus- kuin bis­ne­s­asiois­sa, hän opet­ti Arnol­dil­le kiin­teis­tö- ja antiik­ki­bis­nes­tä ja kehot­ti mies­tä kou­lut­tau­tu­maan. Arnold oli suo­rit­ta­nut kau­pal­li­sia opin­to­ja jo Munc­he­nis­sä, joten hän jat­koi nii­tä Wiscon­sin-Supe­rior Uni­verci­tyssä ja val­mis­tui vuon­na 1979. Yhdys­val­tain kan­sa­lai­suu­den hän sai vuon­na 1983. Vuon­na 1986 hän meni nai­mi­siin pre­si­dent­ti John F. Ken­ne­dyn sis­kon­tyt­tä­ren Maria Shri­verin kans­sa ja siir­tyi näin yhden maan kuu­lui­sim­man ja tun­ne­tuim­man suvun jäse­nek­si. Hän on kai­kil­la mit­ta­reil­la mitat­tu­na Yhdys­val­to­jen kuu­lui­sim­pia ja menes­ty­neim­piä maa­han­muut­ta­jia ja tar­jo­aa esi­mer­kin kai­kil­le, jot­ka haa­vei­le­vat, että “Ame­ri­kas­sa kaik­ki on mah­dol­lis­ta!”

Arnold Schwarzenegger
Arnold Syd­neys­sä 1980

Arnol­din kil­pai­lu-ura alkoi tap­piol­la kuu­ba­lai­sel­le Ser­gio Oli­valle vuo­den 1969 Mr. Olym­piassa, joka edus­taa ammat­ti­lais­ten kor­kein­ta tasoa ja jos­sa pää­se­vät kil­pai­le­maan vain maa­il­man abso­luut­ti­seen kär­keen lukeu­tu­vat kil­pai­li­jat. Sen jäl­keen hän oli kui­ten­kin voit­ta­ma­ton ottaen itsel­leen seit­se­män Mr. Olym­pia -tit­te­liä ja San­dow-pat­sas­ta. Voi­tot ovat vuo­sil­ta 1970–75 ja 1980, jol­loin Arnold teki suur­ta kohua kehon­ra­ken­nus­pii­reis­sä herät­tä­neen come bac­kin Syd­neyssä. Arnold oli tree­nan­nut itsen­sä kovaan kun­toon vuo­sien lepäi­lyn jäl­keen ensim­mäis­tä suu­re­lo­ku­vaan­sa Conan the Bar­ba­rian var­ten ja osal­lis­tui yllät­täen Syd­neyn kil­pai­luun. Hän myös voit­ti kisan, moni asian­tun­ti­ja oli tuo­mios­ta eri miel­tä. Oli niin tai näin, Arnol­din mai­ne vain pai­sui entis­tä suu­rem­mak­si tämän jäl­keen.

Conan the Barbarian
Conan The Bar­ba­rian

Arnold pyr­ki koko Yhdys­val­lois­sa olon­sa ajan pää­se­mään yhtey­teen elo­ku­vaih­mis­ten kans­sa. Pik­ku hil­jaa hän myös onnis­tui sii­nä, ja iso kään­ne asias­sa oli kehon­ra­ken­ta­jis­ta ker­to­va elo­ku­va Pum­ping Iron, joka kuva­si Arnol­din ja kump­pa­nien val­mis­tau­tu­mis­ta Ete­lä-Afri­kan Pre­to­riassa pidet­tä­viä kil­pai­lu­ja var­ten. Myös itse kil­pai­lu ja sen rat­kai­sut ovat muka­na elo­ku­vas­sa. Arnol­din reh­vak­kaan väli­tön ja haus­ka ole­mus ja esto­ton sanai­lu teki­vät maa­il­mal­la posi­tii­vi­sen vai­ku­tuk­sen, ja voim­me sanoa, että täh­ti oli syt­ty­nyt!

Terminator
Ter­mi­naat­to­ri

Aikaa myö­ten Arnol­dis­ta tuli mei­dän kaik­kien tun­te­ma fil­mi­täh­ti, action hero, jon­ka täh­dit­tä­mät elo­ku­vat menes­tyi­vät yksi toi­sen­sa jäl­keen lois­ta­vas­ti. Yksi­kään elo­ku­va­krii­tik­ko ei halun­nut kehua Arnol­din näyt­te­li­jän­ky­ky­jä, mut­ta ihmi­set rakas­ti­vat hänen kovik­sis­ta ja rikol­li­sis­ta möy­hen­nys­tä teke­viä roo­li­hah­mo­jaan. Kehu­ja ei tul­lut edes kome­diois­ta Twins ja Las­ten­tar­han kyt­tä, vaik­ka Arnold oli niis­sä suo­ras­taan lois­ta­va. Myös monet kol­le­gat ovat pil­kan­neet Arnol­dia näyt­te­li­jä­nä jul­ki­ses­ti, esi­mer­kik­si brit­ti­läi­set tun­ne­tut näyt­te­li­jät­tä­ret Emma Thomp­son ja Miriam Mar­go­lyes, jot­ka ovat näy­tel­leet Arnol­din kans­sa, hauk­kui­vat tätä estoit­ta Gra­ham Nor­ton Show´ssa.

Poli­tiik­ka ja asioi­hin vai­kut­ta­mi­nen oli­vat kiin­nos­ta­neet Arnol­dia koko aikui­siän, ja hän liit­tyi­kin Yhdys­val­lois­sa republi­kaa­ni­puo­lu­ee­seen näh­ty­ään TV:ssä Ric­hard Nixonin puheen. Hänen ensim­mäi­nen poliit­ti­nen toi­men­sa oli Pre­si­den­tin Urhei­lu­neu­vos­ton puheen­joh­ta­juus 1990–93.  Hän toi­mi sen jäl­keen monen­lai­sis­sa puo­lu­een teh­tä­vis­sä, kun­nes räjäyt­ti var­si­nai­sen pom­min ker­toes­saan aset­tu­van­sa ehdol­le Kali­for­nian kuver­nöö­rin­vaa­liin vuon­na 2003. Asi­aan suh­tau­dut­tiin monel­la tahol­la häm­mäs­tel­len ja var­mas­ti myös hymäh­del­len, mut­ta Arnold valit­tiin teh­tä­vään, jos­sa hän toi­mi yhteen menoon vuo­det 2003–2011. Hän pyr­ki mel­ko neut­raa­liin hal­lin­noin­tiin ja piti muun muas­sa hen­ki­lö­kun­nas­saan monia demo­kraat­ti­sen puo­lu­een jäse­niä. Tätä ei kat­sot­tu pel­käs­tään hyväl­lä hänen omas­sa puo­lu­ees­saan. Ympä­ris­tö­asiat ovat olleet Arnol­din agen­das­sa eri­tyi­ses­sä osas­sa hänen poliit­ti­sen toi­min­tan­sa aika­na ja myös sen jäl­keen.

Arnold SchwarzeneggerArnold on erit­täin vara­kas, hänen omai­suu­ten­sa arvok­si on esi­tet­ty kaik­kea välil­tä 200–800 mil­joo­naa dol­la­ria. Luul­ta­vas­ti se on pal­jon enem­män, kun tar­kas­te­lee pel­käs­tään hänen kiin­teis­tö­omis­tuk­si­aan. Arnol­dil­la on Marian kans­sa nel­jä las­ta ja yksi lap­si talou­den­hoi­ta­jan­sa kans­sa. Tämä tie­to joh­ti myös Arnol­din ja Marian eroon vuon­na 2011. Arnold on myös huo­leh­ti­nut täy­sin vuon­na 1971 auto-onnet­to­muu­des­sa kuol­leen van­hem­man vel­jen­sä Mein­hardin pojan Pat­rickin huol­los­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta. Pat­rick toi­mii nykyi­sin asia­na­ja­ja­na Kali­for­nias­sa.

 

 

Lop­pu­ke­ven­nys

Arnold oli aina val­mis, kun tie­dos­sa oli jul­ki­suut­ta. Täs­sä on haus­ka video­pät­kä hänen vie­rai­lus­taan deit­tioh­jel­mas­sa Dating Game vuon­na 1973:

 

www.fitclass.fi tukee tämän blo­gin tuot­ta­mis­ta.

Käy­tä kau­pas­sa kupon­ki­koo­dia ARNOLD ja saat kai­kis­ta tuot­teis­ta -10 % alen­nuk­sen! Kaik­ki tuot­teet ilmai­sel­la toi­mi­tuk­sel­la, tot­ta­kai. Kam­pan­ja voi­mas­sa 28.7.–31.7.