Kirjoitettu

Mikä Fit­ness?

imgresMie­tin juuri niitä lukui­sia tut­tuja ja kave­reita, jotka ovat kus­seet isosti oman ter­vey­tensä ja elä­mänsä fit­ness­teol­li­suu­den ”uhreina.” Armot­to­mat, suo­ras­taan epä­ter­veel­li­set diee­tit, jotka nään­nyt­tä­vät eli­mis­tön ja kui­vet­ta­vat munuai­set… kuinka nämä voi­daan oikeut­taa ”fitness”-käsitteen alla? Miten kisa­diee­teillä itse­ke­hi­tet­tyä eli­ni­käistä ruoka-aineal­ler­giaa voi­daan mil­lään mitalla puo­lus­taa? Miten lisä­mu­nuai­sen tai kil­pi­rau­ha­sen vajaa­toi­minta voi­daan oikeut­taa, kun itse on aja­nut eli­mis­tön ”fit­nes­sur­hei­lun” nimissä sii­hen pis­tee­seen, ettei takai­sin­pa­luuta ole?

Kaikki asiat, jotka vie­dään äärim­mäi­syyk­siin, ovat pahasta. Mikä tahansa pal­vonta – ote­taan nyt vaikka kehon­kult­tuu­rin­pal­vonta tai sit­ten Slayer-yhtyeen fanaat­ti­nen seu­ranta, jossa kai­ver­re­taan puu­kolla bän­din logo omaan ihoonsa – ei ole hyvästä. Tus­kin rivi-mus­li­meilla on mitään pahoja aikeita muita koh­taan, jotka eivät hei­dän uskon­to­aan ja näke­myk­siä seu­raa, vaan ne ovat ääri­liik­keet myös hei­dän kes­kuu­des­saan, jotka teke­vät hal­laa. Sama kos­kee äärim­mäi­siä kult­ti­liik­keitä, oli uskonto tai aate mikä tahansa.

imagesKat­soin tuossa juuri Netflixistä pari dok­ka­ria liit­tyen fit­ness­kult­tuu­riin, ja ne lait­toi­vat miet­ti­mään tämän ilmiön sisäl­töä, toki hie­man eri vink­ke­leistä. Gene­ra­tion Iron on uudempi kehon­ra­ken­nuk­seen lit­tyvä dok­kari, jota läm­pi­mästi suo­sit­te­len, ja sit­ten oli vuo­delta 1985 Pum­ping Iron II: The Women. Jäl­kim­mäi­sessä pun­ta­roi­tiin nais­ten koh­dalla, mikä lihak­sik­kuusas­teikko on enää nai­sel­lista, kun aikai­sem­massa käy­tiin läpi, miten pal­jon jou­du­taan uhraa­maan, että pääs­tään mm. Mr. Olym­pian tasolle. Toi­nen asia, mikä todella hymyi­lytti, oli Gene­ra­tion Iro­nissa kohta, joka käsit­teli ste­roi­dien käyt­töä ja sitä, kuinka kave­rit eivät halua siitä puhua. Älkää nyt viit­sikö. Jos kuka tahansa näkee, että olet otta­nut muuta kuin kau­ra­puu­roa ja mai­to­rah­kaa, älä pidä koko maa­il­maa tyh­mänä. Sama kos­kee nai­sia, jotka ovat otta­neet botoxia, sili­ko­nia tai kol­la­gee­ni­hoi­toa. Mitä häpeä­mistä siinä on, että myön­tää otta­neensa, jos ker­ran on ilmi­sel­vää, ettei olla nati­koita?

fitness-trainer-helping-girl-gym-personal-instructor-young-women-doing-workout-dumbbells-48602658En koe mitään vel­vol­li­suutta puo­lus­taa fit­nes­sa­laa tai niitä, jotka ovat syn­teet­ti­sesti raken­ta­neet minä­ku­vansa. En koe myös­kään vel­vol­li­suutta olla hil­jaa niistä monista esi­mer­keistä, joissa tree­naa­jat ovat vetä­neet eli­mis­tönsä perin­poh­jin pilalle hul­lu­jen dieet­tien ja lää­ke­ai­ne­kuu­rien kautta. Hinta on jokai­sen mak­set­tava omista pää­tök­sistä. Yhtä­lailla niillä, jotka valit­se­vat nään­nyt­tää krop­paansa, että saa­vat kovaa kyy­tiä pul­ve­ri­diee­teillä pudo­tet­tua ennä­tys­mäi­sen mää­rän kiloja lyhyessä ajassa, ja sit­ten saa­vat tilalle lai­han läs­kin, joka roik­kuu löy­sänä ihona kro­passa, en koe, että minun pitäisi puol­lus­taa fit­nek­sen nimessä mitään. Ei.

Olen oikeasti ter­vey­den asialla. Olen puh­taasti ja ainoas­taan sen kan­nalla, mikä vie ihmi­sen pit­källe, vah­vana ja virii­lina, ter­veenä ja täy­si­jär­ki­senä.

Kaikki muu on tur­ha­mai­suutta. Ja kai­kella on hin­tansa. Minkä hin­nan itse valit­set mak­saa?

Mic­hael Maja­lahti

www.bodymike.fi
www.facebook.com/coachbodymike
www.starbuck.fi