Posted on Jätä kommentti

Helk­ka­ri kun väsyt­tää… ja syys­tä!

helkkari kun väsyttääNyky­päi­vä­nä väsy­mys ja uupu­mus ovat ylei­nen epi­de­mia mei­dän län­si­mai­ses­sa yhteis­kun­nas­sam­me. Työ­pai­koil­la vaa­di­taan mil­tei kuu­ta tai­vaal­ta, lap­si­per­heis­sä van­hem­mat pysy­vät juu­ri ja juu­ri hen­ki­sen veden­pin­nan ylä­puo­lel­la, ja kai­kil­la on raha ali­tui­ses­ti lopus­sa kuu­kau­des­ta ja vuo­des­ta toi­seen.

Ele­tään niuk­kuu­den aiko­ja niin talou­del­li­ses­ti kuin hen­ki­ses­ti­kin. Suo­mi on ollut lamas­sa taas vuo­des­ta 2008. Raa­mat­tua lai­na­tak­se­ni voi­daan sitee­ra­ta lopun aiko­jen merk­ke­jä, kun ”usei­den rak­kaus kyl­me­nee.” Kyl­lä, olem­me koko ajan sel­lai­ses­sa puris­ti­mes­sa, että mones­ti ihmet­te­len, miten yhteis­kun­ta tulee täs­tä sel­viä­mään.

Vii­kon­lop­pui­sin ”nol­la­taan” kulu­neen vii­kon moni­nai­set pai­neet dokaa­mal­la ja vetä­mäl­lä pää täy­teen. Erit­täin huo­no vaih­toeh­to, mut­ta kun sakil­la ei oikein mei­naa olla avai­mia mui­hin­kaan kons­tei­hin tai sit­ten ovat lii­an lais­ko­ja etsi­mään mui­ta vaih­toeh­toi­sia vas­tauk­sia ja pur­ku­kei­no­ja.

Toki kaik­ki asiat elä­mäs­sä ovat vain hen­ki­lö­koh­tai­sien valin­to­jen sum­ma. Kaik­ki me olem­me oman onnem­me sep­piä, taval­la tai toi­sel­la. Kukaan ei pidä hau­lik­koa ohi­mol­lam­me ja pako­ta teke­mään niin tai näin. Ei vie­lä aina­kaan. Vie­lä ele­tään ”vapaas­sa” yhteis­kun­nas­sa, ja täten valin­tam­me rat­kai­se­vat …sano­taan­ko… IHAN KAI­KEN.

Minul­le muis­tuu mie­leen vuo­si­kym­me­nen takaa kave­ri­ni, jon­ka vai­mo teki yli­pit­kää työ­päi­vää. Syy oli kuu­le­ma sii­nä, että valit­tu elä­män­tyy­li vaa­ti veron­sa. Kave­ri ehdot­ti, että voi­si kar­sia jos­tain mate­rias­ta, että vähem­mäl­lä­kin pär­jäi­si­vät he molem­mat. Tämä ei käy­nyt ruo­tuun, sil­lä tiet­ty sta­tus ja elä­män­tyy­li vei­vät etusi­jan kump­pa­nin arvo­maa­il­mas­sa. Suh­de kär­si vaka­val­la taval­la, ja vuo­den sisään ero tuli. No, ollak­sem­me rei­lu­ja, var­maan eron syy­nä oli mui­ta­kin seik­ko­ja kuin raha-asiat, mut­ta tun­ne­tus­ti fyf­fe ja elä­män­tyy­li rat­kai­se­vat hyvin monil­la lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta. Miet­ti­kää vain 1990-luvun lamaa ja kuin­ka moni suh­de kariu­tui, kun rahat lop­pui­vat ja talot läh­ti­vät alta. Niin, ”usei­den rak­kaus kyl­me­nee”.

tehdään kaikki

Takai­sin nyky­päi­vään. Tin­der-aika­kau­del­la pin­nal­li­suus ja mate­ria ovat enem­män etusi­jal­la kuin ehkä kos­kaan ennen. Tär­keäm­pää on auto, jol­la aje­taan, kuin se, onko ruo­kaa jää­kaa­pis­sa. Valin­to­ja. Tär­keäm­pää on se, mil­tä näy­te­tään ulos­päin, edes pääl­li­puo­li­ses­ti vaat­teet pääl­lä kuin miten ter­vey­del­le oikeas­ti kuu­luu. Taas, valin­to­ja. Ei ihme, että sak­ki on väsy­nyt­tä ja lop­puun ryy­ty­nyt­tä! Per­se edel­lä kun kii­ve­tään puu­hun, se vaa­tii her­vot­to­mas­ti enem­män effort­tia kuin se, että käy­tet­täi­siin ergo­no­mis­ta, jär­ke­vää kii­pei­ly­tai­toa.

Yksin­ker­tai­ses­ti totuus on näin: ihmi­nen on hen­ki, mie­li ja keho. Ei nyt pyhä, mut­ta kui­ten­kin kol­mi­nai­suus. Jos jokin osa nois­ta kol­mes­ta pra­kaa, sil­loin ihmi­nen voi huo­nos­ti, pis­te. Keho on moto­riik­ka, joka mah­dol­lis­taa kai­ken teke­mi­sen. Mie­li on käs­ky­kes­kus, joka lait­taa hen­ki­lön liik­keel­le. Hen­ki on elä­mää anta­va voi­ma, joka on ihan MUST, että yhtään mitään saa­daan aikai­sek­si läh­tö­koh­dal­li­ses­ti. Ilman hen­keä olem­me vain kuol­lut ruho, jon­ka kova­le­vy, eli mie­li, on sam­mu­nut.

Täten, jos pidät omaa ter­veyt­tä­si nume­ro uuno­na, on kor­kea aika kar­sia muis­ta asiois­ta, jot­ka ovat täy­sin tois­si­jai­sia ja mil­tei jou­ti­lai­ta elä­mä­si isos­sa pano­ra­ma­ku­vas­sa. Voit ihan hyvin jat­kaa Mat­ti Nykä­sen sitee­raa­maa ”laif­fia”, jos Audi­si romuut­tuu tai talo­si palaa, mut­ta et voi jat­kaa ennal­laan, jos syö­pä tulee tai soke­ri­tau­ti puh­ke­aa. Jos krop­pa­si hajo­aa, varao­sia on hyvin hei­kos­ti saa­ta­vil­la näin ihan aikuis­ten oikeas­ti. Vaa­li siis ter­veyt­tä­si yli mil­tei kai­ken muun täs­sä elä­mäs­sä. Sie­lusi on ainoa vie­lä tär­keäm­pi, mut­ta se on tari­na toi­sek­si tuo­kiok­si.

Toki voi­sin ker­toa teil­le, kuin­ka kivaa oli­si saa­da tuli­te­rä Har­rik­ka Fat Boy prät­kä allen­sa tai pukeu­tua tuo­rei­siin Nik­ki Sixx -hen­ki­siin Los Ange­le­sis­ta han­kit­tui­hin rok­kikled­jui­hin, mut­ta moi­set ovat täy­sin tois­si­jai­sia lisä­ki­vo­ja elä­mään tosi­tar­pei­den täy­tyt­tyä. Kun­han minul­la on ter­veel­lis­tä ruo­kaa, koti, jos­sa elää ja koko­nais­val­tai­nen ter­veys, kaik­ki muut asiat ovat vain bonuk­sia. Mikään muu oli­si täyt­tä jär­jet­tö­myyt­tä. Ja jär­jet­tö­myys tuot­taa kaa­os­ta, ja kaa­os väsyt­tää.

Michael MajalahtiEli suo­lis­to kun­toon ennen kuin mie­tit mitään lisä­ra­vin­tei­ta, ter­veys etusi­jal­le ennen kuin ajat­te­let mitään kos­meet­ti­sia etu­ja ja talous tasa­pai­noon ennen kuin lai­tat yhtä­kään pen­niä sel­lai­seen asi­aan, jota ilman voi­sit jat­kaa elä­mää­si ihan hyvin.
Mic­hael ”Coach Body Mike” Maja­lah­ti
www.bodymike.fi
www.facebook.com/coachbodymike

Body Mike — Kuka halu­aa kun­toon?

Haluat­ko olla niin vah­va, toi­min­nal­li­nen ja ter­ve kun suin­kin mah­dol­lis­ta läpi elä­mä­si? Anna kan­sain­vä­li­sen val­men­ta­jan aut­taa sinua raken­ta­maan keho ja mie­li kun­toon joka kan­taa!

bodymike.fi