Posted on

Kaik­kien aiko­jen etap­pi

Pitää­hän täs­sä ottaa ihan pakos­ta het­ki ja kurot­taa omaa rin­taan­sa ihan syys­tä. Juu­ri pari viik­koa sit­ten ilmes­tyi kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le elä­män­ker­ta­ni ammat­ti­pai­nin (suo­mek­si show­pai­nin) ihmeel­li­ses­sä maa­il­mas­sa. Palat­tua­ni pai­ni­kier­tu­eel­ta Pakis­ta­nis­ta (his­to­ri­aa tämä­kin!) kir­jat odot­ti­vat minua koto­na vai­mon ne haet­tua pos­tis­ta. Ja kuin­ka olla­kaan, ensim­mäi­nen laa­ti­kol­li­nen myi lop­puun, kir­jat vie­tiin käsis­tä alle vii­kos­sa! No, heti toi­nen tilaus jen­keis­tä sisään kus­tan­ta­jal­ta­ni Crow­bar Pres­sil­tä Ten­nes­seen osa­val­tios­ta, ja puo­len­tois­ta vii­kon pääs­tä minul­la on pari laa­ti­kol­lis­ta lisää näi­tä uuni­tuo­rei­ta elä­män­ker­to­ja­ni. Ja nekin läh­te­vät käsis­tä kuin kuu­mat kivet!

On se hie­noa huo­ma­ta, että sak­ki oikeas­ti arvos­taa ja kun­nioit­taa sitä tosia­si­aa ja meriit­tiä, että olen menes­ty­nei­nen ammat­ti­pai­ni­ja kaut­ta his­to­rian Poh­jois­mais­ta. Tämä Batt­leground Val­hal­la -kir­ja on tes­ta­ment­ti sii­tä, mut­ta se on vie­lä enem­män­kin.

Kas, tämän teke­leen minä kir­joi­tin itse äidin­kie­lel­lä­ni englan­nil­la alus­ta lop­puun vii­den vuo­den aika­na. Aloi­tin teke­leen vuon­na 2010 kesä­kuus­sa, kun olin Kes­ki-Euroo­pan kier­tu­eel­la ete­län­rok­kibän­di­ni Cross­fy­ren kans­sa. Saa­toin kir­jan lop­puun Cross­fy­ren keik­ka­pa­kus­sa vuon­na 2015, kun taas oltiin Kes­ki-Euroo­pas­sa run­daa­mas­sa. Pal­jon oli sii­nä ehti­nyt tapah­tu­maan vii­den vuo­den aika­na, ja piti löy­tää oiva ja sopi­va lope­tus opuk­sel­le. Tämä tilai­suus syn­tyi kesäl­lä 2015, kun ensim­mäi­nen Suo­mi-Venä­jä maa­ot­te­lu käy­tiin Hel­sin­gis­sä ammat­ti­pai­ni­ke­häs­sä, kun otin enti­sen Neu­vos­to­lii­ton ykkös­tyk­kiä, Ivan ”Loco­mo­ti­ve” Mar­ko­via, vas­taan eep­pi­sen mat­sin, jota mai­nos­tet­tiin jopa Hesa­rin etu­kan­nes­sa.

Olen mones­ti sano­nut, että olen elä­nyt tähän kes­ki-ikään tul­les­sa­ni jo kym­me­nen muun ihmi­sen puo­les­ta. Olen kun­nian­hi­moi­ses­ti aja­nut omia unel­mia takaa ottaen ne kiin­ni eri pis­teis­sä elä­män var­rel­la. Saa­tua­ni yhden lei­vis­kän olen ahke­ras­ti tie­nan­nut sil­lä kol­me lei­vis­kää lisää. Sil­loin­kin, kun kukaan muu ei usko­nut mei­kä­läi­seen, minä uskoin itsee­ni, ja se riit­ti. Täten Batt­leground Val­hal­la on todel­la­kin tes­ta­ment­ti maa­il­mal­le.

Has­suin­ta yhteen­sat­tu­maa kir­ja­ni ilmes­ty­mi­sen myö­tä oli, että vii­kon sisään jul­kai­sus­ta minut nimet­tiin ensim­mäi­sek­si Val­hal­la Nor­dic Wrest­ling Cham­pion -mes­ta­rik­si his­to­rias­sa. Toki tämä nimi­tys on väliai­kai­nen kun­nia, sil­lä sen myö­tä minus­ta tuli väliai­kai­nen mes­ta­ri, jon­ka tulee puo­lus­taa mes­ta­ruut­ta napa­tak­seen sen kun­nol­la itsel­leen hei­nä­kuun 8. päi­vä Tuk­hol­mas­sa. Val­hal­la-nimi­tys on todel­la sopi­va, sil­lä se kat­taa kaik­kia Fen­no-Skan­di­na­vian mai­ta, se on myös kir­ja­ni tit­te­lis­sä ja myös Kos­ken­kor­van Val­hal­la-liköö­ri­merk­ki spons­saa tätä mes­ta­ruut­ta! Nimi­tyk­sen teki­vät STHLM Wrest­ling Tuk­hol­mas­sa yhdes­sä 1980-luvun pop­pa­ris­ta­ran Samant­ha Foxin kans­sa.

https://youtu.be/Vq9qvcKznx8

Eli otta­kaa tekin täs­tä his­to­rial­li­ses­ta het­kes­tä vaa­riin. Bon­gat­kaa kir­ja itsel­len­ne minun kaut­ta­ni, ja lyön sii­hen omis­tus­kir­joi­tuk­sen samal­la. Otta­mal­la suo­raan minuun yhteyt­tä saat­te kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dot: info@bodymike.fi

Kat­so­taan, jos tääl­lä Suo­mes­sa joku fik­su kir­ja­pa­ja vie­lä ymmär­tää hyvän pääl­le ja ottaa täkä­läi­sit­täin Batt­leground Val­hal­lan kään­net­tä­väk­si Suo­mek­si. Sii­hen asti, jenk­ki­pai­nos rulet­taa!

Mic­hael Maja­lah­ti

www.bodymike.fi
www.facebook.com/coachbodymike
www.starbuck.fi