Posted on

Body­News palaa!

Vart­tu­neem­pi fit­ness-väki muis­taa var­mas­ti Bodaus-leh­des­sä aloit­ta­ma­ni Body­News-pals­tan, jol­la ker­roin tuol­loin lähin­nä kehon­ra­ken­nuk­seen liit­ty­viä juo­ru­ja ja uuti­sia. KP Oura­ma jat­koi pals­tan pitä­jä­nä ja kir­joit­ti len­nok­kai­ta ja monia kul­ma­kar­vo­ja nos­ta­nei­ta jut­tu­ja Boo­gie Mus­to­ses­ta ja kump­pa­neis­ta, oman aikan­sa bodauk­sen super­täh­dis­tä. Myös alan yri­tyk­set esiin­tyi­vät aika ajoin pals­tal­la.

Kun aloi­tin Bodaus-leh­den jul­kai­se­mi­sen yhdes­sä bis­nes­kump­pa­ni Ris­to Iso­han­nin kans­sa kesä­kuus­sa 1983, aika oli täy­sin neit­seel­li­nen aika­kaus­leh­tien ja myös ilmais­ja­ke­lu­leh­tien tuot­ta­mi­sel­le. Suo­mes­sa aloit­ti­vat samaan aikaan muun muas­sa Skim­baa­ja ja City-leh­ti, tai­ta­vat nekin olla jo Bodaus-leh­den tavoin men­neen tal­ven lumia. Bodaus-leh­den kukois­tus kes­ti vuo­si­tu­han­nen tait­tee­seen, sen jäl­keen Inter­ne­tin ilmai­nen ja yhä nopeu­tu­nut tar­jon­ta kehon­ra­ken­nus- ja fit­ness-aihei­ses­ta mate­ri­aa­lis­ta söi pik­ku hil­jaa poh­jan aika­kaus­leh­tien kus­tan­ta­mi­sel­ta. Nyt, kun tämän vuo­den alus­sa perus­tet­tu Body­mag jäi vain kol­men nume­ron mit­tai­sek­si kokei­luk­si, mark­ki­noil­la ei ole enää yhtä­kään kehon­ra­ken­nuk­ses­ta ja fit­ness-urhei­lus­ta ker­to­vaa avii­sia. Kaik­ki lop­puu aika­naan, ja ihmet­te­len, jos jokin taho vie­lä tämän gen­ren print­ti­me­di­aa alkaa teke­mään.

Mut­ta alan uuti­sia voi ja pitää jul­kais­ta, teh­dään sitä sit­ten tääl­lä ver­kos­sa. Ja kos­ka olen alku­pe­räi­nen ja ensim­mäi­nen Body­News-toi­mit­ta­ja, otan itsel­le­ni kun­nian aloit­taa pals­tan pidon www.fitclass.fi-sai­til­la. Jos KP jos­kus innos­tuu tän­ne jut­tua lyk­kää­mään, hän on myös ter­ve­tul­lut kir­joit­ta­ja. Tomi Taka­maa lie­nee maam­me paras bodausai­hei­sen satii­rin tuot­ta­ja, joten hän­tä voin myös har­ki­ta kir­joit­ta­jak­si, vaik­ka onkin tuol­lai­nen nuo­ru­kai­nen.

Imat­ra­lai­nen Mika Sih­vo­nen on ollut suo­ma­lai­sen kil­pa­ke­hon­ra­ken­nuk­sen komeet­ta tänä vuon­na. Kevääl­lä Fit­ness Clas­sic -kil­pai­lus­ta alka­nut voit­to­kul­ku on ollut kan­sain­vä­li­si­ne menes­tyk­si­neen todel­la kome­aa seu­rat­ta­vaa, var­ta­lon koros­tu­nut X-mal­li ja äärim­mäi­nen lihas­ki­reys ovat kohah­dut­ta­neet ylei­söä niin meil­lä Suo­mes­sa kuin ulko­mail­la­kin. Mika har­joit­te­lee täl­lä het­kel­lä koh­ti 22.–25.9. Barce­lo­nas­sa jär­jes­tet­tä­vää Arnold Clas­sic Euro­pe –kil­pai­lua var­ten, hän kil­pai­lee mitä luul­ta­vim­min sar­jas­sa alle 90 kiloa.

Kak­si vuot­ta sit­ten Mika Nyys­sö­lä teki sel­vää jäl­keä saman kil­pai­lun kasi­kym­pis­sä. Ai miten­kä arve­len Mikan pär­jää­vän Barce­lo­nas­sa? No hyvin tie­tys­ti!
Tam­pe­reel­la nykyi­sin vai­kut­ta­va ras­kaan sar­jan kil­pai­li­ja Kil­le Kuja­la, 34, on myös kil­pail­lut lois­ta­val­la menes­tyk­sel­lä tämän vuo­den kar­ke­lois­sa. Hän on voit­ta­nut nyt tar­peek­si top tier -tason euroop­pa­lai­sia kil­pai­lu­ja ja saa halu­tes­saan siir­tyä kil­pai­le­maan ammat­ti­lai­se­na. Fanit odot­ta­vat ita­lia­lai­sen Mau­ro Sas­sin val­men­ta­man Kil­len seu­raa­vaa siir­toa suu­rel­la jän­ni­tyk­sel­lä. Oli se mikä hyvän­sä, Kil­le on nyt saa­vut­ta­mas­sa oman poten­ti­aa­lin­sa rajo­ja ja on kil­pail­lut tänä vuon­na mah­ta­vas­sa kun­nos­sa. Hänen vah­vuu­ten­sa on tasai­suus, kehon mit­ta­suh­teet ja tasa­suh­tai­nen lihas­ten kehi­tys onkin upe­aa kat­sot­ta­vaa!

Tule­viin syk­syn SM-kil­pai­lui­hin on ilmoit­tau­tu­nut muu­ta­ma yllät­tä­jä, vete­raa­ni, jois­ta toi­nen on kil­pail­lut vii­me vuo­det
ammat­ti­lai­se­na ja toi­nen on ollut jul­ki­suu­des­sa lähin­nä sek­su­aa­li­ri­kos­asian yhtey­des­sä. Moni­vuo­ti­nen alle 212 pau­nan sar­jan IFBB Pro, elo­kuus­sa 48 vuot­ta täyt­tä­vä Jer­ry Ossi on päät­tä­nyt pala­ta ama­töö­rik­si ja saman tien kil­pail­la seu­raa­vis­sa Suo­men mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa Lah­den Fit­ness Expos­sa 7.–8. loka­kuu­ta. Sel­vää on, että alle ysi­kym­pin muil­la kil­pai­li­joil­la on edes­sään kova teh­tä­vä, jos aiko­vat Jer­ryn kukis­taa.
Juris­ti Ant­ti Jur­van­suu, taka­vuo­sien ras­kaan sar­jan täh­ti, on ollut vii­me vuo­si­na val­ta­kun­nal­li­sis­sa otsi­kois­sa lap­sen sek­su­aa­li­ses­ta hyväk­si­käy­tös­tä saa­man­sa tuo­mion vuok­si. Kor­kein oikeus lait­toi 24.5.2017 asial­le pis­teen päät­tä­mäl­lä Jur­van­suun lopul­li­sek­si tuo­miok­si vuo­si ja kuusi kuu­kaut­ta ehdol­lis­ta van­keut­ta ja 90 tun­tia yhdys­kun­ta­pal­ve­lua. KKO:n esit­te­li­jä oli­si muut­ta­nut Jur­van­suun tuo­mion ehdot­to­mak­si.

Nyt muu­ten jul­ki­suu­des­ta pois pysy­nyt Jur­van­suu on jäl­leen akti­voi­tu­nut kehon­ra­ken­nuk­sen tii­moil­ta ja ilmoit­tau­tu­nut mukaan SM-kisoi­hin. Hän voit­ti alle 100 kilon sar­jan SM-kul­taa ja sar­ja­voit­ta­jien ove­rall-mes­ta­ruu­den vii­mek­si vuon­na 2010. Hän ei ollut tuol­loin kil­pail­lut 15 vuo­teen, joten come back onnis­tui sata­pro­sent­ti­ses­ti.

Kevin Lev­ro­ne, 53, teki vii­me vuon­na paluun kil­pa­la­voil­le 17 vuo­den tree­ni­tauon jäl­keen. Kun­to oli ikään ja har­joi­tus­tau­koon näh­den mel­ko hyvä, mut­ta ei tie­ten­kään riit­tä­nyt kil­pai­le­mi­seen Mr. Olym­pias­sa. Kevin on kui­ten­kin jat­ka­nut inten­sii­vis­tä har­joit­te­lua vii­me syk­syn kisan jäl­keen ja pääs­syt var­sin kovaan voi­ma­kun­toon. Sitä en tie­dä, onko täl­lai­ses­ta voi­mai­lus­ta sinän­sä mitään hyö­tyä bodaus­kun­non kan­nal­ta, mut­ta samal­la taval­la Kevin tree­na­si myös nuo­rem­pa­na olles­saan yksi lajin hui­puis­ta. Alla ole­vas­ta videos­ta näet, kun hän jon­kin aikaa sit­ten teki penk­ki­pun­ner­ruk­ses­sa kak­ko­sen 520 pau­nal­la eli 236 kilol­la! Eikä rau­ta näy­tä täs­sä pal­jon­kaan pai­na­van, varaa on vie­lä rei­lus­ti isom­piin­kin pai­noi­hin. Kevin on monin­ker­tai­nen Suo­men kävi­jä, joten toi­vo­taan hänel­le eri­tyi­sen hyvää menes­tys­tä tule­viin kil­pai­lui­hin!

 

 

Jou­ni Vir­ta­mon kir­joit­ta­mia blo­ge­ja tukee www.fitclass.fi, tsek­kaa siel­tä hyvät tuot­teet. Kaik­ki tilauk­set toi­mi­te­taan asiak­kaal­le ilman lähe­tys­ku­lu­ja. Ei huo­no!