Kirjoitettu

Arnold Schwarze­neg­ger 70 vuotta!

Arnold SchwarzeneggerMikään ei kulu niin nopeasti kuin aika, vas­ta­han minä­kin olin inno­kas Arnold Schwarze­neg­geria ihai­leva nuo­ru­kai­nen, joka 1970-luvun lopulla aloit­teli kehon­ra­ken­nus­har­joit­te­lun parissa. Ja kyllä, Arnold (käy­tän hänestä jat­kossa vain etu­ni­meä) oli ympäri maa­il­maa kehon­ra­ken­nus­har­ras­ta­jien idoli, jonka kuvia ihail­tiin ja jonka har­joi­tus­oh­jel­mia sovel­let­tiin omiin tree­nei­hin, kukin tie­tysti kykynsä mukaan.

Arnold syn­tyi Itä­val­lan Thalissa 30.7.1947, hän täyt­tää nyt sun­nun­taina komeat 70 vuotta! Siitä hänelle vil­pit­tö­mät onnit­te­lut, ja uskal­lan sanoa, kaik­kien suo­ma­lais­ten bodauk­sen har­ras­ta­jien ja action-elo­ku­va­fa­nien puo­lesta! Edel­leen hyvin aktii­vi­nen mies on ehti­nyt elä­mänsä aikana var­masti pal­jon enem­män kuin moni taval­li­nen mies ja jät­tä­nyt itses­tään pää­osin suo­ra­sel­käi­sen ja reh­din, jos­kin voit­toa täy­dellä voi­malla tavoit­te­le­van kuvan. Kai­kista jul­ki­suu­den hen­ki­löistä liik­kuu pal­jon myös nega­tii­vi­sia kuu­lu­mi­sia, kuor­maan ker­tyy kai­ken­laista pai­no­las­tia, kun maa­il­malla liik­kuu ja tou­huaa. Jokai­nen arvioi­koon tykö­nään näitä asioita.

Reg Park
Reg Park

Arnold on lukui­sisssa yhteyk­sissä ker­to­nut halun­neensa tulla jok­si­kin, jok­si­kin suu­rem­maksi kuin miksi koti­ky­lillä elä­mi­nen joh­taisi. Kau­ko­kai­puu oli siis kova, suuri maa­ilma kieh­toi nuorta miestä. Hän kävi kou­lunsa, tree­nasi urhei­lua aktii­vi­sesti ja oli hyvä lajissa jos toi­ses­sa­kin, innos­tui sit­ten teini-iässä kehon­ra­ken­nuk­sesta näh­ty­ään Reg Parkin täh­dit­tä­miä Hercu­les–elo­ku­via ja Regin mas­sii­vi­sen lihak­sik­kaita kuvia leh­dissä. Tästä ei ollut paluuta, Arnold otti myös tavoit­teek­seen maa­il­man par­haan kehon raken­ta­mi­sen ja elo­ku­va­täh­tey­den. Kun ottaa huo­mioon olo­suh­teet, joissa Arnold eli anka­ran polii­si­pääl­lik­köi­sänsä tar­kan sil­män alla omassa pikku kyläs­sään kau­kana maa­il­man polt­to­pis­teistä, tavoite tun­tui var­masti aina­kin hänen kave­reis­taan aika mah­dot­to­malta. Arnol­dille tavoite oli kui­ten­kin kir­kas.

Arnold siir­tyi pans­sa­ri­vau­nun kul­jet­ta­jana suo­rit­ta­mansa ase­pal­ve­luk­sen jäl­keen töi­hin ja har­joit­te­le­maan Länsi-Sak­saan Munc­heniin. Hän toimi ohjaa­jana ja yleis­mie­henä salilla, jossa sekä asui että tree­nasi. Hän sai ystä­väk­seen toi­sen maa­han­muut­ta­jan, lyhyen mutta vah­van sar­di­nia­lai­sen enti­sen nyrk­kei­li­jän ja voi­ma­nos­ta­jan nimeltä Franco Columbu, joka on edel­leen hänen par­haita ystä­vi­ään ja jonka Arnold halusi ja sai aika­naan kave­rik­seen myös Ame­rik­kaan. Muu­ta­man vuo­den van­hempi tak­si­kus­kina toi­mi­nut ja suju­vaa sak­saa puhu­nut Franco jak­soi hyvin tree­nata pal­jon kook­kaam­man Arnol­din tah­tiin ja usein jopa isom­milla pai­noilla, ja mie­het viih­tyi­vät hyvin yhdessä myös vapaa-ajalla. Palau­tus­juo­mat otet­tiin usein pai­kal­li­sissa bier­hauseissa, tap­pe­lui­ta­kin pamahti päälle aina aika ajoin. Mitään pahem­paa ei kui­ten­kaan tapah­tu­nut, ja pian oli aika siir­tyä seu­raa­valle por­taalle, edessä oli matka Lon­tooseen.

Arnold Schwarzenegger ja Franco Columbu
Arnold ja Franco Columbu nuo­rina
Arnold Schwarzenegger ja Franco Columbu
Arnold ja Franco Columbu nyky­päi­vänä

Oli vuosi 1966, ja Arnold halusi kokeilla kyky­jään Lon­toon NABBA Mr. Uni­verse –kil­pai­lussa. Hän sijoit­tui kisassa toi­seksi, voi­ton vei yhdys­val­ta­lai­nen Chet Yor­ton, jolla oli huo­mat­ta­vasti parempi liha­se­rot­tu­vuus. Arnold oli kyllä mas­sii­vi­nen, mutta hänellä oli vielä pal­jon opit­ta­vaa riit­tä­vän kisa­tiuk­kuu­den saa­vut­ta­mi­sessa. Lon­toon-vie­railu oli kui­ten­kin erään­lai­nen kään­ne­kohta hänen ural­laan, sillä kil­pai­lun tuo­ma­ris­toon kuu­lu­nut Char­les “Wag” Ben­nett vakuut­tui Arnol­din kyvyistä ja tar­jou­tui val­men­ta­maan häntä ja majoit­ta­maan hänet omaan kotiinsa. Jär­jes­tely osoit­tau­tui kai­kin puo­lin toi­mi­vaksi, Arnold har­joit­teli hyvin, oppi puhu­maan parem­paa englan­tia ja voitti tie­tysti seu­raa­van vuo­den Mr. Uni­verse –kisan sen kaik­kien aiko­jen nuo­rim­pana mes­ta­rina. Arnold oli voit­taes­saan vasta 20-vuo­tias.

Suuri muu­tos oli edessä syk­syllä 1968, kun Arnold mat­kusti Yhdys­val­toi­hin kehon­ra­ken­nus­mo­guli Joe Wei­derin kut­susta har­joit­te­le­maan ja kil­pai­le­maan. Ja kuten täl­lai­sissa tapauk­sissa usein sano­taan, “The rest is his­tory!”  Joe Wei­der ja vel­jensä Ben hal­lit­si­vat maa­il­man kehon­ra­ken­nus­bis­nestä, Joe alan leh­tien ja Ben joh­ta­mansa maa­il­man suu­rim­man kehon­ra­ken­nus­lii­ton IFBB:n kautta.

Arnold Schwarzenegger ja Maria Shriver
Arnold ja Maria Shri­ver

Joe oli kuul­lut nuo­resta hyvästä euroop­pa­lai­sesta kehon­ra­ken­ta­jasta Arnol­dista, ja koska hän kai­pasi koko ajan uutta verta mie­len­kiin­toi­sia leh­ti­jut­tuja ja muita lii­ke­toi­mia var­ten, hän päätti kut­sua Arnol­din Yhdys­val­toi­hin. Wag Ben­nett toimi tässä suo­sit­te­li­jana, eikä Joe var­masti kos­kaan katu­nut pää­tös­tään. Hän opasti Arnol­dia kuin omaa poi­kaa niin kehon­ra­ken­nus- kuin bis­ne­s­asioissa, hän opetti Arnol­dille kiin­teistö- ja antiik­ki­bis­nestä ja kehotti miestä kou­lut­tau­tu­maan. Arnold oli suo­rit­ta­nut kau­pal­li­sia opin­toja jo Munc­he­nissä, joten hän jat­koi niitä Wiscon­sin-Supe­rior Uni­vercityssä ja val­mis­tui vuonna 1979. Yhdys­val­tain kan­sa­lai­suu­den hän sai vuonna 1983. Vuonna 1986 hän meni nai­mi­siin pre­si­dentti John F. Ken­nedyn sis­kon­tyt­tä­ren Maria Shri­verin kanssa ja siir­tyi näin yhden maan kuu­lui­sim­man ja tun­ne­tuim­man suvun jäse­neksi. Hän on kai­killa mit­ta­reilla mitat­tuna Yhdys­val­to­jen kuu­lui­sim­pia ja menes­ty­neim­piä maa­han­muut­ta­jia ja tar­joaa esi­mer­kin kai­kille, jotka haa­vei­le­vat, että “Ame­ri­kassa kaikki on mah­dol­lista!”

Arnold Schwarzenegger
Arnold Syd­neyssä 1980

Arnol­din kil­pailu-ura alkoi tap­piolla kuu­ba­lai­selle Ser­gio Olivalle vuo­den 1969 Mr. Olym­piassa, joka edus­taa ammat­ti­lais­ten kor­keinta tasoa ja jossa pää­se­vät kil­pai­le­maan vain maa­il­man abso­luut­ti­seen kär­keen lukeu­tu­vat kil­pai­li­jat. Sen jäl­keen hän oli kui­ten­kin voit­ta­ma­ton ottaen itsel­leen seit­se­män Mr. Olym­pia –tit­te­liä ja San­dow-pat­sasta. Voi­tot ovat vuo­silta 1970–75 ja 1980, jol­loin Arnold teki suurta kohua kehon­ra­ken­nus­pii­reissä herät­tä­neen come bac­kin Syd­neyssä. Arnold oli tree­nan­nut itsensä kovaan kun­toon vuo­sien lepäi­lyn jäl­keen ensim­mäistä suu­re­lo­ku­vaansa Conan the Bar­ba­rian var­ten ja osal­lis­tui yllät­täen Syd­neyn kil­pai­luun. Hän myös voitti kisan, moni asian­tun­tija oli tuo­miosta eri mieltä. Oli niin tai näin, Arnol­din maine vain pai­sui entistä suu­rem­maksi tämän jäl­keen.

Conan the Barbarian
Conan The Bar­ba­rian

Arnold pyrki koko Yhdys­val­loissa olonsa ajan pää­se­mään yhtey­teen elo­ku­vaih­mis­ten kanssa. Pikku hil­jaa hän myös onnis­tui siinä, ja iso käänne asiassa oli kehon­ra­ken­ta­jista ker­tova elo­kuva Pum­ping Iron, joka kuvasi Arnol­din ja kump­pa­nien val­mis­tau­tu­mista Etelä-Afri­kan Pre­to­riassa pidet­tä­viä kil­pai­luja var­ten. Myös itse kil­pailu ja sen rat­kai­sut ovat mukana elo­ku­vassa. Arnol­din reh­vak­kaan väli­tön ja hauska ole­mus ja esto­ton sanailu teki­vät maa­il­malla posi­tii­vi­sen vai­ku­tuk­sen, ja voimme sanoa, että tähti oli syt­ty­nyt!

Terminator
Ter­mi­naat­tori

Aikaa myö­ten Arnol­dista tuli mei­dän kaik­kien tun­tema fil­mi­tähti, action hero, jonka täh­dit­tä­mät elo­ku­vat menes­tyi­vät yksi toi­sensa jäl­keen lois­ta­vasti. Yksi­kään elo­ku­va­krii­tikko ei halun­nut kehua Arnol­din näyt­te­li­jän­ky­kyjä, mutta ihmi­set rakas­ti­vat hänen kovik­sista ja rikol­li­sista möy­hen­nystä teke­viä roo­li­hah­mo­jaan. Kehuja ei tul­lut edes kome­dioista Twins ja Las­ten­tar­han kyttä, vaikka Arnold oli niissä suo­ras­taan lois­tava. Myös monet kol­le­gat ovat pil­kan­neet Arnol­dia näyt­te­li­jänä jul­ki­sesti, esi­mer­kiksi brit­ti­läi­set tun­ne­tut näyt­te­li­jät­tä­ret Emma Thomp­son ja Miriam Mar­go­lyes, jotka ovat näy­tel­leet Arnol­din kanssa, hauk­kui­vat tätä estoitta Gra­ham Nor­ton Show´ssa.

Poli­tiikka ja asioi­hin vai­kut­ta­mi­nen oli­vat kiin­nos­ta­neet Arnol­dia koko aikui­siän, ja hän liit­tyi­kin Yhdys­val­loissa republi­kaa­ni­puo­lu­ee­seen näh­ty­ään TV:ssä Ric­hard Nixonin puheen. Hänen ensim­mäi­nen poliit­ti­nen toi­mensa oli Pre­si­den­tin Urhei­lu­neu­voston puheen­joh­ta­juus 1990–93.  Hän toimi sen jäl­keen monen­lai­sissa puo­lu­een teh­tä­vissä, kun­nes räjäytti var­si­nai­sen pom­min ker­toes­saan aset­tu­vansa ehdolle Kali­for­nian kuver­nöö­rin­vaa­liin vuonna 2003. Asi­aan suh­tau­dut­tiin monella taholla häm­mäs­tel­len ja var­masti myös hymäh­del­len, mutta Arnold valit­tiin teh­tä­vään, jossa hän toimi yhteen menoon vuo­det 2003–2011. Hän pyrki melko neut­raa­liin hal­lin­noin­tiin ja piti muun muassa hen­ki­lö­kun­nas­saan monia demo­kraat­ti­sen puo­lu­een jäse­niä. Tätä ei kat­sottu pel­käs­tään hyvällä hänen omassa puo­lu­ees­saan. Ympä­ris­tö­asiat ovat olleet Arnol­din agen­dassa eri­tyi­sessä osassa hänen poliit­ti­sen toi­min­tansa aikana ja myös sen jäl­keen.

Arnold SchwarzeneggerArnold on erit­täin vara­kas, hänen omai­suu­tensa arvoksi on esi­tetty kaik­kea väliltä 200–800 mil­joo­naa dol­la­ria. Luul­ta­vasti se on pal­jon enem­män, kun tar­kas­te­lee pel­käs­tään hänen kiin­teis­tö­omis­tuk­si­aan. Arnol­dilla on Marian kanssa neljä lasta ja yksi lapsi talou­den­hoi­ta­jansa kanssa. Tämä tieto johti myös Arnol­din ja Marian eroon vuonna 2011. Arnold on myös huo­leh­ti­nut täy­sin vuonna 1971 auto-onnet­to­muu­dessa kuol­leen van­hem­man vel­jensä Mein­hardin pojan Pat­rickin huol­losta ja kou­lu­tuk­sesta. Pat­rick toi­mii nykyi­sin asia­na­ja­jana Kali­for­niassa.

 

 

Lop­pu­ke­ven­nys

Arnold oli aina val­mis, kun tie­dossa oli jul­ki­suutta. Tässä on hauska video­pätkä hänen vie­rai­lus­taan deit­tioh­jel­massa Dating Game vuonna 1973:

 

www.fitclass.fi tukee tämän blo­gin tuot­ta­mista.

Käytä kau­passa kupon­ki­koo­dia ARNOLD ja saat kai­kista tuot­teista –10 % alen­nuk­sen! Kaikki tuot­teet ilmai­sella toi­mi­tuk­sella, tot­ta­kai. Kam­panja voi­massa 28.7.–31.7.