Kirjoitettu

Arnold S. kai­ken takana (aina­kin mel­kein…)

imgres-1

Vaikka olen kir­joit­ta­nut pit­kän urani aikana lukui­san mää­rän leh­tiar­tik­ke­leita ja jokusen kir­jan­kin, en ole aikai­sem­min blo­gan­nut. Toi­von, että tämä on oikea ilmaus, joka tapauk­sessa alan nyt kir­joit­taa sään­nöl­li­sesti fitclass.fin blo­gio­sioon, jonne pyrimme kerää­mään pal­jon mui­ta­kin kir­joit­ta­jia.

Koska olen työs­ken­nel­lyt kehon­ra­ken­nus-, kun­to­sali- ja fit­ness-maa­il­massa jo vuo­desta 1978, olen pääs­syt seu­raa­maan aitio­pai­kalta näi­den lajien ja asioi­den kehi­tystä lähes nii­den suo­ma­lai­sen his­to­rian alusta saakka. Olin itse 1970-luvulla inno­kas nuori urhei­lija, pela­sin jal­ka­pal­loa ja myös muita pal­lo­pe­lejä, mutta innos­tuin sit­ten suun­nil­leen vuo­si­kym­me­nen puo­li­vä­lissä voi­mai­lusta ja kehon­ra­ken­nuk­sesta. Koti­kau­pun­gis­sani Hel­sin­gissä oli tuol­loin ainoas­taan muu­tama kun­to­sali, jossa kehon­ra­ken­nusta saat­toi har­ras­taa, saleista tun­ne­tuin oli Body­buil­ding Club ry eli lyhyem­min BBC ry.

Roh­kai­sin mie­leni vuo­den 1976 syk­syllä ja menen käy­mään BBC:llä. Tar­koi­tuk­seni oli kysyä, pää­si­sinkö har­joit­te­le­maan tuolle maan­kuu­lulle bodi­sa­lille, yleensä salille pää­syyn vaa­dit­tiin aina­kin sil­loin suo­sit­te­li­joita. Pää­sin jut­tusille BBC ry:n puheen­joh­ta­jan, legen­daa­ri­sen Heikki Salo­sen kanssa, ja homma oli sillä selvä, pää­sin jäse­neksi ja tree­naa­maan BBC:lle.

BBC:lla har­joit­teli tuol­loin monia kehon­ra­ken­ta­jia, tun­ne­tuim­pia heistä oli­vat Jorma Räty ja Risto Koi­vu­nen. Jorma, joka muu­ta­maa vuotta myö­hem­min kruu­nat­tiin kehon­ra­ken­nuk­sen maa­il­man­mes­ta­riksi sar­jassa alle 80 kiloa, oli todella sym­paat­ti­nen ja reilu opas­taja, hän laati minulle ensim­mäi­sen neli­ja­koi­sen tree­nioh­jel­mani, jota nou­da­tin pil­kun­tar­kasti (kyllä, olen ollut nuo­rena aivan saman­lai­nen bodifriikki kuin tämän päi­vänä nuo­ru­kai­set­kin, ymmär­rän teitä kaik­kia täy­del­li­sesti).

Jorma ja Risto perus­ti­vat sit­ten jo seu­raa­vana vuonna Hel­sin­gin Itä-Pasi­laan oman salinsa nimeltä Hi-Man Sport, ja siir­ryin tree­naa­maan sinne. Viih­dyin kyllä hyvin BBC:lla, mutta Hi-Man Spor­tilla oli pal­jon nuo­ria eteen­päin­pyr­ki­viä tree­ni­ka­ve­reita, kun taas BBC:n vakio­kas­vot oli­vat suu­rim­maksi osaksi jo voi­mai­lun ja kehon­ra­ken­nuk­sen vakiin­tu­neita jer­muja. Sama­ni­käis­ten seura ja Jor­man ja Ris­ton karis­maat­ti­nen joh­ta­juus veti­vät puo­leensä, ja salin vaihto oli lopulta helppo asia.

Hi-Man Spor­tilla oli monia lois­ta­via kave­reita, tree­na­sin muun muassa pal­jon myö­hem­min upean kil­pailu-uran teh­neen Peter Kerä­sen kanssa. Kehi­tyimme kovilla tree­neillä hui­maa vauh­tia, var­sin­kin Peter, joka oli todel­li­nen lah­jak­kuus. Samaan aikaan esillä oli myös uuden pää­toi­mit­ta­jan hank­ki­mi­nen Kehon­ra­ken­nus­liitto ry:n jäsen­jul­kai­sulle Kehon­ra­ken­taja-leh­delle, ja eräänä ilta­päi­vänä lop­pu­ke­sästä 1978 Jorma Räty ilmoitti minulle salilla, että “sinut on valittu lii­ton kokouk­sessa lii­ton joh­to­kun­taan ja Kehon­ra­ken­taja-leh­den pää­toi­mit­ta­jaksi”. Jorma neu­voi minua sopi­maan tapaa­mi­sen Wrange Oy:n perus­ta­jan Tom Wran­gen kanssa, Tom opas­taisi minua alkuun leh­den teossa. Näin korut­to­masti alkoi urani leh­ti­mie­henä ja toi­mit­ta­jana.

Entä Arnold? Kir­joi­tan tätä 30.7.2016, ja tänään on Arnold Schwarze­neg­ge­rin syn­ty­mä­päivä, hän täyt­tää 69 vuotta. Arnol­dia voimme pitää koko kehon­ra­ken­nus- ja fit­ness-innos­tuk­sen alku­läh­teenä, hän on toi­mi­nut mil­joo­nien nuor­ten innoit­ta­jana ja ido­lina vuo­si­kym­men­ten ajan. Olen tavan­nut hänet kaksi ker­taa, hän on vai­kut­tava ja ympä­ril­leen posi­tii­vista ener­giaa antava ihmi­nen. Onneksi olkoon Arnold!

imgres

Kir­joit­ta­jasta
Jouni Vir­tamo, 59, on suo­ma­lai­sen kul­to­sa­li­kult­tuu­rin grand old man. Hän on ollut mukana useissa eri kehon­ra­ken­nus- ja fit­ness-leh­dissä kus­tan­ta­jana ja pää­toi­mit­ta­jana, hänen pää­toi­mit­ta­mi­aan leh­tiä ovat olleet Kehon­ra­ken­taja, Atlas, Bodaus-lehti, Pro­Fit­ness, Pro­BODY, Cros­sTrai­ning Magazine ja Fit­BODY.

Vir­ta­mon tun­ne­tuin ja samalla myy­dyin kirja on Bodaus (Otava, 1989), joka oli ensim­mäi­nen suo­men­kie­li­nen kun­to­sa­li­har­joit­te­lun opas. Hän on kir­joit­ta­nut kaik­ki­aan viisi har­joit­te­luun liit­ty­vää kir­jaa.

Vir­tamo on jär­jes­tä­nyt lukui­sia kehon­ra­ken­nus­kil­pai­luja, tun­ne­tuin tapah­tu­mista on Hel­sin­gin Jää­hal­lissa kil­pailtu vuo­den 1992 IFBB Mr. Olym­pia. Hän on myös pro­mo­toi­nut eri yhteis­työ­kump­pa­nien kanssa Suo­messa neljä IFBB Grand Prix –kil­pai­lua.