Kirjoitettu

Body­news 2 – Jutta G. – Tony S. – Rich P. – Nim­rod K. – Rich F.

Mitä opimme ver­kon ensim­mäi­sistä Nyys­seistä? Todet­kaamme tähän kuin Albert Camus´n sivul­li­nen eli emme mitään, joten jat­ka­kaamme.

Ilta­päi­vä­leh­det uuti­soi­vat juuri, että val­men­nus- ja hyvin­voin­tiy­rit­täjä ja TV-per­soona Jutta Gus­tafs­berg ei sit­ten­kään saa lupaa raken­taa pit­kään suun­nit­te­le­maansa hyvin­vointi- ja media­taa­tio­kes­kusta omis­ta­mil­leen maille Kurun Maja­jär­ven ran­nalle.

Jutta Gustafsberg Hanke eteni aluksi hyvässä hen­gessä, ja vaikka suun­ni­tel­missa alu­een ennalta mää­rätty raken­nusoi­keus ylit­tyi sel­västi, Ylö­jär­ven kau­punki oli anta­nut pro­jek­tille poik­keus­lu­van. Pir­kan­maan elin­keino-, lii­kenne- ja ympä­ris­tö­kes­kus (ely-kes­kus) valitti kui­ten­kin anne­tusta poik­keus­lu­vasta hal­linto-oikeu­teen vii­ta­ten raken­nusoi­keu­den liian suu­reen ylit­ty­mi­seen, minkä jäl­keen Jutta vetäy­tyi hank­keesta aina­kin tois­tai­seksi.

On erit­täin vali­tet­ta­vaa, että viran­omais­pää­tök­set ovat meillä Suo­messa usein liike- ja työ­elä­män vas­tai­sia, ja vie­läpä aivan tur­haan. Kyllä täällä met­sää ja ryteik­köä riit­tää, vaikka johon­kin kor­peen muu­tama raken­nus pys­ty­tet­täi­siin­kin. Mutta pää­tök­sissä vedo­taan aina tasa-arvoon ynnä muu­hun, eli jos yhdelle, niin kai­kille muil­le­kin pitäisi antaa lisä­va­pauk­sia. Siksi pää­see hel­pom­malla, kun pitäy­tyy aina tiu­kasti pykä­lissä eikä anna kenel­le­kään mitään yli­mää­räistä. Mah­dol­lis­ten tule­vien moit­tei­den vuoksi kir­jaan tähän varauk­sen, että en ole var­mis­ta­nut, oli­siko ollut lain mukaan aivan mah­do­tonta tehdä asiassa poik­keus ja antaa rei­lusti kaa­voi­tet­tua suu­rempi raken­nusoi­keus. Jutan tun­tien emme ole näh­neet tässä vielä vii­meistä näy­töstä, hyvin­voin­ti­kes­kus saat­taa hyvin­kin nousta jon­ne­kin muu­alle laa­jaan maa­hamme.

Tony SentmanatTony Sent­ma­nat on ame­rik­ka­lai­nen enti­nen meri­jal­ka­väen soti­las ja SWAT-tii­min poliisi, joka tree­naa omalla supe­rin­ten­sii­vi­sellä taval­laan ja val­men­taa muita ihmi­siä samoilla meto­deilla. Tonyn har­joit­telu on toi­min­nal­lista ja koko­nais­val­taista, koko kehoa käy­te­tään sel­viy­ty­mään mitä eri­koi­sim­mista har­joit­teista. Kelkka saa kyy­tiä, mas­sii­vi­set ren­kaat len­te­le­vät ja mou­kari hei­luu, kun Tony pää­see vauh­tiin. Ohjel­massa on usein myös hyp­pyjä ja bur­peita sekä eri­lai­sia lyönti- ja pot­ku­kom­bi­naa­tioita.

Kat­so­kaa Tonyn tree­niä videolta ja ins­pi­roi­tu­kaa!

HUOM! Kan­nat­taa kat­soa kär­si­väl­li­sesti koko video, sillä Tony selit­tää siinä perus­teel­li­sesti, mitä ja miksi hän tekee. Hän sivuaa myös sitä, mik­sei ole ympäri vuo­den tiu­kassa kun­nossa, vaan pitää aika ajoin pai­no­aan tavan­omaista kor­keam­malla. Hyvää mats­kua!

Rich PianaPal­jon on suurta ja mah­ta­vaa Ame­ri­kassa, ja yksi suu­rista on enti­nen kil­pa­bo­daaja ja nykyi­nen monia­lay­rit­täjä, ensi syys­kuussa 46 vuotta täyt­tävä Rich Piana. Rich on tun­nettu lukui­sista tatuoin­neis­taan ja reh­vak­kaasta ja run­saasti voi­ma­sa­noja sisäl­tä­västä puhees­taan, jota saamme kuulla hänen lukui­silta videoil­taan. Rich puhuu kui­ten­kin pal­jon asiaa, ja on nykyi­sin var­sin luon­nol­li­sesti iän siir­tyessä jo kohti myö­häis­keski-ikää hyvin kiin­nos­tu­nut omasta ter­vey­des­tään.

Rich on ker­to­nut avoi­mesti käyt­tä­neensä ana­bo­li­sia ste­roi­deja ja muita doping-aineita käy­tän­nössä tauotta mel­kein 30 vuotta ja sanoo tästä huo­li­matta vält­tä­neensä vaka­vat ter­vey­son­gel­mat. Nuo­rena komea mies on kyllä muut­tu­nut vuo­sien var­rella aika rajun näköi­seksi, mutta näyt­tää toki muu­ten aivan ter­veeltä. Tällä het­kellä hän kon­sul­toi lää­kä­riä IGF1-lää­kin­nän aloit­ta­mi­sesta, tar­koi­tuk­sena olisi luo­pua kovien doping-ainei­den käy­töstä pois­lu­kien kor­vaus­hoi­to­taso tes­tos­te­ro­nin osalta, Ric­hin oma tuo­tanto on sen osalta ymmä­ret­tä­vistä syistä finito. Ruo­ka­puo­lella Rich on viime aikoina kokeil­lut run­saasti hii­li­hy­draat­tia ja vähän pro­teii­nia sisäl­tä­vää dieet­tiä.

Alla ole­vassa videossa Rich ker­too tun­te­muk­si­aan uuden ruo­ka­va­lio­sys­tee­min osalta.

Nimrod KingSuo­messa muu­ta­maan ottee­seen 1990-luvun alku­vuo­sina vie­rail­lut ja kil­pail­lut kana­da­lai­nen IFBB Pro Nim­rod King nou­datti saman suun­taista dieet­tiä, hän söi pää­asiassa rii­siä ja banaa­nia sekä pie­niä mää­riä kanaa. Kana oli kui­ten­kin tosi­aan kuin pieni sivu­juonne val­ta­vassa rii­si­sat­sissa, jonka hän aina söi. Ja kyllä, lihak­set oli­vat isot. Nim­rod totesi, että kun käyt­tö­ener­gian eli lähinnä hii­li­hy­draat­tien määrä on aina plus­san puo­lella, pro­teii­nia tar­vi­taan lop­pu­jen lopuksi hyvin vähän lihas­ten kas­va­tuk­seen.

Monet kehon­ra­ken­nuk­sen har­ras­ta­jat hie­man kar­sas­ta­vat pol­vi­housu­jen ja tuki­suk­kien kanssa mah­ta­vassa mag­ne­sium­pö­lyssä tem­mel­tä­viä ris­tiin­kun­toi­li­joita eli Cross­Fit–atleet­teja. Se on kui­ten­kin aivan tur­haa, laji on kovaa ja teho­kasta tree­niä, se vaa­tii hyvää kes­kit­ty­mis­ky­kyä, koor­di­naa­tiota, liik­ku­vuutta, voi­maa, kes­tä­vyyttä ja vaikka mitä muuta, jota ei ole vielä edes kek­sitty. Ärsyyn­ty­mi­sen syitä on monia, suu­rin niistä lie­nee se, että cross­fit­taa­jat kehui­vat var­sin­kin lajin alku­tai­pa­leella sitä hie­man lii­kaa, ei ollut kui­ten­kaan kyse Jee­suk­sen toi­sesta tule­mi­sesta, sillä ihan rei­pasta urhei­lua­han Cross­Fit on, ei mitään sen kum­mem­paa. Joka tapauk­sessa lajin har­ras­ta­jien mie­lestä se oli sekä kai­ken alku että loppu, kaikki muu oli sää­lit­tä­vää räpel­lystä. Kai­kissa lajeissa pär­jäsi kuu­lema, vaikka tree­nasi pelk­kää Cross­Fi­tia. Mark­ki­noin­tia­han se vain oli, se täy­tyy aina pitää mie­lessä.

Nyt Cross­Fit on vakiin­nut­ta­nut ase­mansa pie­nen ydin­jou­kon tree­ni­muo­doksi, mitään kan­sa­nur­hei­lua siitä ei kos­kaan tul­lut. Suo­ma­lais­ten boxien lii­ke­vaih­dot ovat pää­osin var­sin vaa­ti­mat­to­mia, suur­ten kun­to­kes­kus­ten lii­ke­vaih­dot ovat moni­kym­men­ker­tai­sia perus­boxei­hin ver­rat­tuna. Pää­kau­pun­ki­seutu näyt­tää vetä­vän par­hai­ten, Cross­Fit Espoo vaih­toi viime vuonna 502 tuhatta euroa ja hel­sin­ki­läi­nen Cross­Fit Base­ment 449 tuhatta euroa. Espoolla lii­ke­vaihto oli tosin las­kussa, kun taas Cross­Fit Base­ment näyt­tää ole­van sel­vässä kas­vusuun­nassa.

Rich FroningMaa­il­man tun­ne­tuin ja var­masti menes­tyk­sek­käin Cross­Fit-urhei­lija on ame­rik­ka­lai­nen Rich Fro­ning, 30. 175-sent­ti­nen ja 88-kiloi­nen Rich on voit­ta­nut lajin pää­kil­pai­lun Cross­Fit Game­sit neljä ker­taa mies­ten sar­jassa ja kaksi ker­taa jouk­kue­kil­pai­lussa. Yksi­lö­kil­pai­lun voi­tot sjoit­tu­vat peräk­käi­sille vuo­sille 2011, 2012, 2013 ja 2014. Jouk­ku­kil­pai­lun voi­tot ovat vuo­silta 2015 ja 2016.

Rich on ansain­nut pel­käs­tään kil­pai­lu­voi­tois­taan yhteensä 1.050.000,00 dol­la­ria, hänen net­toar­vonsa on tällä het­kellä yli 5 mil­joo­naa dol­la­ria. Myös suo­ma­lai­silla on ollut lajissa erin­omaista menes­tystä, mutta jätämme sen aiheen toi­seen ker­taan.

Katso videolta miten Rich tem­pai­see näyt­tä­västi 138,5 kiloa vuonna 2014.