Kirjoitettu

Body­News palaa!

Vart­tu­neempi fit­ness-väki muis­taa var­masti Bodaus-leh­dessä aloit­ta­mani Body­News-pals­tan, jolla ker­roin tuol­loin lähinnä kehon­ra­ken­nuk­seen liit­ty­viä juo­ruja ja uuti­sia. KP Ourama jat­koi pals­tan pitä­jänä ja kir­joitti len­nok­kaita ja monia kul­ma­kar­voja nos­ta­neita jut­tuja Boo­gie Mus­to­sesta ja kump­pa­neista, oman aikansa bodauk­sen super­täh­distä. Myös alan yri­tyk­set esiin­tyi­vät aika ajoin pals­talla.

Kun aloi­tin Bodaus-leh­den jul­kai­se­mi­sen yhdessä bis­nes­kump­pani Risto Iso­han­nin kanssa kesä­kuussa 1983, aika oli täy­sin neit­seel­li­nen aika­kaus­leh­tien ja myös ilmais­ja­ke­lu­leh­tien tuot­ta­mi­selle. Suo­messa aloit­ti­vat samaan aikaan muun muassa Skim­baaja ja City-lehti, tai­ta­vat nekin olla jo Bodaus-leh­den tavoin men­neen tal­ven lumia. Bodaus-leh­den kukois­tus kesti vuo­si­tu­han­nen tait­tee­seen, sen jäl­keen Inter­ne­tin ilmai­nen ja yhä nopeu­tu­nut tar­jonta kehon­ra­ken­nus- ja fit­ness-aihei­sesta mate­ri­aa­lista söi pikku hil­jaa poh­jan aika­kaus­leh­tien kus­tan­ta­mi­selta. Nyt, kun tämän vuo­den alussa perus­tettu Body­mag jäi vain kol­men nume­ron mit­tai­seksi kokei­luksi, mark­ki­noilla ei ole enää yhtä­kään kehon­ra­ken­nuk­sesta ja fit­ness-urhei­lusta ker­to­vaa avii­sia. Kaikki lop­puu aika­naan, ja ihmet­te­len, jos jokin taho vielä tämän gen­ren print­ti­me­diaa alkaa teke­mään.

Mutta alan uuti­sia voi ja pitää jul­kaista, teh­dään sitä sit­ten täällä ver­kossa. Ja koska olen alku­pe­räi­nen ja ensim­mäi­nen Body­News-toi­mit­taja, otan itsel­leni kun­nian aloit­taa pals­tan pidon www.fitclass.fi–sai­tilla. Jos KP jos­kus innos­tuu tänne jut­tua lyk­kää­mään, hän on myös ter­ve­tul­lut kir­joit­taja. Tomi Taka­maa lie­nee maamme paras bodausai­hei­sen satii­rin tuot­taja, joten häntä voin myös har­kita kir­joit­ta­jaksi, vaikka onkin tuol­lai­nen nuo­ru­kai­nen.

Imat­ra­lai­nen Mika Sih­vo­nen on ollut suo­ma­lai­sen kil­pa­ke­hon­ra­ken­nuk­sen komeetta tänä vuonna. Keväällä Fit­ness Clas­sic –kil­pai­lusta alka­nut voit­to­kulku on ollut kan­sain­vä­li­sine menes­tyk­si­neen todella komeaa seu­rat­ta­vaa, var­ta­lon koros­tu­nut X-malli ja äärim­mäi­nen lihas­ki­reys ovat kohah­dut­ta­neet ylei­söä niin meillä Suo­messa kuin ulko­mail­la­kin. Mika har­joit­te­lee tällä het­kellä kohti 22.–25.9. Barce­lo­nassa jär­jes­tet­tä­vää Arnold Clas­sic Europe –kil­pai­lua var­ten, hän kil­pai­lee mitä luul­ta­vim­min sar­jassa alle 90 kiloa.

Kaksi vuotta sit­ten Mika Nyys­sölä teki sel­vää jäl­keä saman kil­pai­lun kasi­kym­pissä. Ai mitenkä arve­len Mikan pär­jää­vän Barce­lo­nassa? No hyvin tie­tysti!
Tam­pe­reella nykyi­sin vai­kut­tava ras­kaan sar­jan kil­pai­lija Kille Kujala, 34, on myös kil­pail­lut lois­ta­valla menes­tyk­sellä tämän vuo­den kar­ke­loissa. Hän on voit­ta­nut nyt tar­peeksi top tier –tason euroop­pa­lai­sia kil­pai­luja ja saa halu­tes­saan siir­tyä kil­pai­le­maan ammat­ti­lai­sena. Fanit odot­ta­vat ita­lia­lai­sen Mauro Sassin val­men­ta­man Kil­len seu­raa­vaa siir­toa suu­rella jän­ni­tyk­sellä. Oli se mikä hyvänsä, Kille on nyt saa­vut­ta­massa oman poten­ti­aa­linsa rajoja ja on kil­pail­lut tänä vuonna mah­ta­vassa kun­nossa. Hänen vah­vuu­tensa on tasai­suus, kehon mit­ta­suh­teet ja tasa­suh­tai­nen lihas­ten kehi­tys onkin upeaa kat­sot­ta­vaa!

Tule­viin syk­syn SM-kil­pai­lui­hin on ilmoit­tau­tu­nut muu­tama yllät­täjä, vete­raani, joista toi­nen on kil­pail­lut viime vuo­det
ammat­ti­lai­sena ja toi­nen on ollut jul­ki­suu­dessa lähinnä sek­su­aa­li­ri­kos­asian yhtey­dessä. Moni­vuo­ti­nen alle 212 pau­nan sar­jan IFBB Pro, elo­kuussa 48 vuotta täyt­tävä Jerry Ossi on päät­tä­nyt palata ama­töö­riksi ja saman tien kil­pailla seu­raa­vissa Suo­men mes­ta­ruus­kil­pai­luissa Lah­den Fit­ness Expossa 7.–8. loka­kuuta. Sel­vää on, että alle ysi­kym­pin muilla kil­pai­li­joilla on edes­sään kova teh­tävä, jos aiko­vat Jer­ryn kukis­taa.
Juristi Antti Jur­van­suu, taka­vuo­sien ras­kaan sar­jan tähti, on ollut viime vuo­sina val­ta­kun­nal­li­sissa otsi­koissa lap­sen sek­su­aa­li­sesta hyväk­si­käy­töstä saa­mansa tuo­mion vuoksi. Kor­kein oikeus lait­toi 24.5.2017 asialle pis­teen päät­tä­mällä Jur­van­suun lopul­li­seksi tuo­mioksi vuosi ja kuusi kuu­kautta ehdol­lista van­keutta ja 90 tun­tia yhdys­kun­ta­pal­ve­lua. KKO:n esit­te­lijä olisi muut­ta­nut Jur­van­suun tuo­mion ehdot­to­maksi.

Nyt muu­ten jul­ki­suu­desta pois pysy­nyt Jur­van­suu on jäl­leen akti­voi­tu­nut kehon­ra­ken­nuk­sen tii­moilta ja ilmoit­tau­tu­nut mukaan SM-kisoi­hin. Hän voitti alle 100 kilon sar­jan SM-kul­taa ja sar­ja­voit­ta­jien ove­rall-mes­ta­ruu­den vii­meksi vuonna 2010. Hän ei ollut tuol­loin kil­pail­lut 15 vuo­teen, joten come back onnis­tui sata­pro­sent­ti­sesti.

Kevin Lev­rone, 53, teki viime vuonna paluun kil­pa­la­voille 17 vuo­den tree­ni­tauon jäl­keen. Kunto oli ikään ja har­joi­tus­tau­koon näh­den melko hyvä, mutta ei tie­ten­kään riit­tä­nyt kil­pai­le­mi­seen Mr. Olym­piassa. Kevin on kui­ten­kin jat­ka­nut inten­sii­vistä har­joit­te­lua viime syk­syn kisan jäl­keen ja pääs­syt var­sin kovaan voi­ma­kun­toon. Sitä en tiedä, onko täl­lai­sesta voi­mai­lusta sinänsä mitään hyö­tyä bodaus­kun­non kan­nalta, mutta samalla tavalla Kevin tree­nasi myös nuo­rem­pana olles­saan yksi lajin hui­puista. Alla ole­vasta videosta näet, kun hän jon­kin aikaa sit­ten teki penk­ki­pun­ner­ruk­sessa kak­ko­sen 520 pau­nalla eli 236 kilolla! Eikä rauta näytä tässä pal­jon­kaan pai­na­van, varaa on vielä rei­lusti isom­piin­kin pai­noi­hin. Kevin on monin­ker­tai­nen Suo­men kävijä, joten toi­vo­taan hänelle eri­tyi­sen hyvää menes­tystä tule­viin kil­pai­lui­hin!

 

 

Jouni Vir­ta­mon kir­joit­ta­mia blo­geja tukee www.fitclass.fi, tsek­kaa sieltä hyvät tuot­teet. Kaikki tilauk­set toi­mi­te­taan asiak­kaalle ilman lähe­tys­ku­luja. Ei huono!