Posted on

Body­news 2 – Jut­ta G. – Tony S. – Rich P. – Nim­rod K. – Rich F.

Mitä opim­me ver­kon ensim­mäi­sis­tä Nyys­seis­tä? Todet­kaam­me tähän kuin Albert Camus´n sivul­li­nen eli emme mitään, joten jat­ka­kaam­me.

Ilta­päi­vä­leh­det uuti­soi­vat juu­ri, että val­men­nus- ja hyvin­voin­tiy­rit­tä­jä ja TV-per­soo­na Jut­ta Gus­tafs­berg ei sit­ten­kään saa lupaa raken­taa pit­kään suun­nit­te­le­maan­sa hyvin­voin­ti- ja media­taa­tio­kes­kus­ta omis­ta­mil­leen mail­le Kurun Maja­jär­ven ran­nal­le.

Jutta Gustafsberg Han­ke ete­ni aluk­si hyväs­sä hen­ges­sä, ja vaik­ka suun­ni­tel­mis­sa alu­een ennal­ta mää­rät­ty raken­nusoi­keus ylit­tyi sel­väs­ti, Ylö­jär­ven kau­pun­ki oli anta­nut pro­jek­til­le poik­keus­lu­van. Pir­kan­maan elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus (ely-kes­kus) valit­ti kui­ten­kin anne­tus­ta poik­keus­lu­vas­ta hal­lin­to-oikeu­teen vii­ta­ten raken­nusoi­keu­den lii­an suu­reen ylit­ty­mi­seen, min­kä jäl­keen Jut­ta vetäy­tyi hank­kees­ta aina­kin tois­tai­sek­si.

On erit­täin vali­tet­ta­vaa, että viran­omais­pää­tök­set ovat meil­lä Suo­mes­sa usein lii­ke- ja työ­elä­män vas­tai­sia, ja vie­lä­pä aivan tur­haan. Kyl­lä tääl­lä met­sää ja ryteik­köä riit­tää, vaik­ka johon­kin kor­peen muu­ta­ma raken­nus pys­ty­tet­täi­siin­kin. Mut­ta pää­tök­sis­sä vedo­taan aina tasa-arvoon ynnä muu­hun, eli jos yhdel­le, niin kai­kil­le muil­le­kin pitäi­si antaa lisä­va­pauk­sia. Sik­si pää­see hel­pom­mal­la, kun pitäy­tyy aina tiu­kas­ti pykä­lis­sä eikä anna kenel­le­kään mitään yli­mää­räis­tä. Mah­dol­lis­ten tule­vien moit­tei­den vuok­si kir­jaan tähän varauk­sen, että en ole var­mis­ta­nut, oli­si­ko ollut lain mukaan aivan mah­do­ton­ta teh­dä asias­sa poik­keus ja antaa rei­lus­ti kaa­voi­tet­tua suu­rem­pi raken­nusoi­keus. Jutan tun­tien emme ole näh­neet täs­sä vie­lä vii­meis­tä näy­tös­tä, hyvin­voin­ti­kes­kus saat­taa hyvin­kin nous­ta jon­ne­kin muu­al­le laa­jaan maa­ham­me.

Tony SentmanatTony Sent­ma­nat on ame­rik­ka­lai­nen enti­nen meri­jal­ka­väen soti­las ja SWAT-tii­min polii­si, joka tree­naa omal­la supe­rin­ten­sii­vi­sel­lä taval­laan ja val­men­taa mui­ta ihmi­siä samoil­la meto­deil­la. Tonyn har­joit­te­lu on toi­min­nal­lis­ta ja koko­nais­val­tais­ta, koko kehoa käy­te­tään sel­viy­ty­mään mitä eri­koi­sim­mis­ta har­joit­teis­ta. Kelk­ka saa kyy­tiä, mas­sii­vi­set ren­kaat len­te­le­vät ja mou­ka­ri hei­luu, kun Tony pää­see vauh­tiin. Ohjel­mas­sa on usein myös hyp­py­jä ja bur­pei­ta sekä eri­lai­sia lyön­ti- ja pot­ku­kom­bi­naa­tioi­ta.

Kat­so­kaa Tonyn tree­niä videol­ta ja ins­pi­roi­tu­kaa!

HUOM! Kan­nat­taa kat­soa kär­si­väl­li­ses­ti koko video, sil­lä Tony selit­tää sii­nä perus­teel­li­ses­ti, mitä ja mik­si hän tekee. Hän sivu­aa myös sitä, mik­sei ole ympä­ri vuo­den tiu­kas­sa kun­nos­sa, vaan pitää aika ajoin pai­no­aan tavan­omais­ta kor­keam­mal­la. Hyvää mats­kua!

Rich PianaPal­jon on suur­ta ja mah­ta­vaa Ame­ri­kas­sa, ja yksi suu­ris­ta on enti­nen kil­pa­bo­daa­ja ja nykyi­nen monia­lay­rit­tä­jä, ensi syys­kuus­sa 46 vuot­ta täyt­tä­vä Rich Pia­na. Rich on tun­net­tu lukui­sis­ta tatuoin­neis­taan ja reh­vak­kaas­ta ja run­saas­ti voi­ma­sa­no­ja sisäl­tä­väs­tä puhees­taan, jota saam­me kuul­la hänen lukui­sil­ta videoil­taan. Rich puhuu kui­ten­kin pal­jon asi­aa, ja on nykyi­sin var­sin luon­nol­li­ses­ti iän siir­tyes­sä jo koh­ti myö­häis­kes­ki-ikää hyvin kiin­nos­tu­nut omas­ta ter­vey­des­tään.

Rich on ker­to­nut avoi­mes­ti käyt­tä­neen­sä ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja ja mui­ta doping-ainei­ta käy­tän­nös­sä tauot­ta mel­kein 30 vuot­ta ja sanoo täs­tä huo­li­mat­ta vält­tä­neen­sä vaka­vat ter­vey­son­gel­mat. Nuo­re­na komea mies on kyl­lä muut­tu­nut vuo­sien var­rel­la aika rajun näköi­sek­si, mut­ta näyt­tää toki muu­ten aivan ter­veel­tä. Täl­lä het­kel­lä hän kon­sul­toi lää­kä­riä IGF1-lää­kin­nän aloit­ta­mi­ses­ta, tar­koi­tuk­se­na oli­si luo­pua kovien doping-ainei­den käy­tös­tä pois­lu­kien kor­vaus­hoi­to­ta­so tes­tos­te­ro­nin osal­ta, Ric­hin oma tuo­tan­to on sen osal­ta ymmä­ret­tä­vis­tä syis­tä fini­to. Ruo­ka­puo­lel­la Rich on vii­me aikoi­na kokeil­lut run­saas­ti hii­li­hy­draat­tia ja vähän pro­teii­nia sisäl­tä­vää dieet­tiä.

Alla ole­vas­sa videos­sa Rich ker­too tun­te­muk­si­aan uuden ruo­ka­va­lio­sys­tee­min osal­ta.

Nimrod KingSuo­mes­sa muu­ta­maan ottee­seen 1990-luvun alku­vuo­si­na vie­rail­lut ja kil­pail­lut kana­da­lai­nen IFBB Pro Nim­rod King nou­dat­ti saman suun­tais­ta dieet­tiä, hän söi pää­asias­sa rii­siä ja banaa­nia sekä pie­niä mää­riä kanaa. Kana oli kui­ten­kin tosi­aan kuin pie­ni sivu­juon­ne val­ta­vas­sa rii­si­sat­sis­sa, jon­ka hän aina söi. Ja kyl­lä, lihak­set oli­vat isot. Nim­rod tote­si, että kun käyt­tö­ener­gian eli lähin­nä hii­li­hy­draat­tien mää­rä on aina plus­san puo­lel­la, pro­teii­nia tar­vi­taan lop­pu­jen lopuk­si hyvin vähän lihas­ten kas­va­tuk­seen.

Monet kehon­ra­ken­nuk­sen har­ras­ta­jat hie­man kar­sas­ta­vat pol­vi­housu­jen ja tuki­suk­kien kans­sa mah­ta­vas­sa mag­ne­sium­pö­lys­sä tem­mel­tä­viä ris­tiin­kun­toi­li­joi­ta eli Cross­Fit-atleet­te­ja. Se on kui­ten­kin aivan tur­haa, laji on kovaa ja teho­kas­ta tree­niä, se vaa­tii hyvää kes­kit­ty­mis­ky­kyä, koor­di­naa­tio­ta, liik­ku­vuut­ta, voi­maa, kes­tä­vyyt­tä ja vaik­ka mitä muu­ta, jota ei ole vie­lä edes kek­sit­ty. Ärsyyn­ty­mi­sen syi­tä on monia, suu­rin niis­tä lie­nee se, että cross­fit­taa­jat kehui­vat var­sin­kin lajin alku­tai­pa­leel­la sitä hie­man lii­kaa, ei ollut kui­ten­kaan kyse Jee­suk­sen toi­ses­ta tule­mi­ses­ta, sil­lä ihan rei­pas­ta urhei­lua­han Cross­Fit on, ei mitään sen kum­mem­paa. Joka tapauk­ses­sa lajin har­ras­ta­jien mie­les­tä se oli sekä kai­ken alku että lop­pu, kaik­ki muu oli sää­lit­tä­vää räpel­lys­tä. Kai­kis­sa lajeis­sa pär­jä­si kuu­le­ma, vaik­ka tree­na­si pelk­kää Cross­Fi­tia. Mark­ki­noin­tia­han se vain oli, se täy­tyy aina pitää mie­les­sä.

Nyt Cross­Fit on vakiin­nut­ta­nut ase­man­sa pie­nen ydin­jou­kon tree­ni­muo­dok­si, mitään kan­sa­nur­hei­lua sii­tä ei kos­kaan tul­lut. Suo­ma­lais­ten boxien lii­ke­vaih­dot ovat pää­osin var­sin vaa­ti­mat­to­mia, suur­ten kun­to­kes­kus­ten lii­ke­vaih­dot ovat moni­kym­men­ker­tai­sia perus­boxei­hin ver­rat­tu­na. Pää­kau­pun­ki­seu­tu näyt­tää vetä­vän par­hai­ten, Cross­Fit Espoo vaih­toi vii­me vuon­na 502 tuhat­ta euroa ja hel­sin­ki­läi­nen Cross­Fit Base­ment 449 tuhat­ta euroa. Espool­la lii­ke­vaih­to oli tosin las­kus­sa, kun taas Cross­Fit Base­ment näyt­tää ole­van sel­väs­sä kas­vusuun­nas­sa.

Rich FroningMaa­il­man tun­ne­tuin ja var­mas­ti menes­tyk­sek­käin Cross­Fit-urhei­li­ja on ame­rik­ka­lai­nen Rich Fro­ning, 30. 175-sent­ti­nen ja 88-kiloi­nen Rich on voit­ta­nut lajin pää­kil­pai­lun Cross­Fit Game­sit nel­jä ker­taa mies­ten sar­jas­sa ja kak­si ker­taa jouk­kue­kil­pai­lus­sa. Yksi­lö­kil­pai­lun voi­tot sjoit­tu­vat peräk­käi­sil­le vuo­sil­le 2011, 2012, 2013 ja 2014. Jouk­ku­kil­pai­lun voi­tot ovat vuo­sil­ta 2015 ja 2016.

Rich on ansain­nut pel­käs­tään kil­pai­lu­voi­tois­taan yhteen­sä 1.050.000,00 dol­la­ria, hänen net­toar­von­sa on täl­lä het­kel­lä yli 5 mil­joo­naa dol­la­ria. Myös suo­ma­lai­sil­la on ollut lajis­sa erin­omais­ta menes­tys­tä, mut­ta jätäm­me sen aiheen toi­seen ker­taan.

Kat­so videol­ta miten Rich tem­pai­see näyt­tä­väs­ti 138,5 kiloa vuon­na 2014.