Posted on

Arnold S. kai­ken taka­na (aina­kin mel­kein…)

imgres-1

Vaik­ka olen kir­joit­ta­nut pit­kän ura­ni aika­na lukui­san mää­rän leh­tiar­tik­ke­lei­ta ja jokusen kir­jan­kin, en ole aikai­sem­min blo­gan­nut. Toi­von, että tämä on oikea ilmaus, joka tapauk­ses­sa alan nyt kir­joit­taa sään­nöl­li­ses­ti fitclass.fin blo­gio­sioon, jon­ne pyrim­me kerää­mään pal­jon mui­ta­kin kir­joit­ta­jia.

Kos­ka olen työs­ken­nel­lyt kehon­ra­ken­nus-, kun­to­sa­li- ja fit­ness-maa­il­mas­sa jo vuo­des­ta 1978, olen pääs­syt seu­raa­maan aitio­pai­kal­ta näi­den lajien ja asioi­den kehi­tys­tä lähes nii­den suo­ma­lai­sen his­to­rian alus­ta saak­ka. Olin itse 1970-luvul­la inno­kas nuo­ri urhei­li­ja, pela­sin jal­ka­pal­loa ja myös mui­ta pal­lo­pe­le­jä, mut­ta innos­tuin sit­ten suun­nil­leen vuo­si­kym­me­nen puo­li­vä­lis­sä voi­mai­lus­ta ja kehon­ra­ken­nuk­ses­ta. Koti­kau­pun­gis­sa­ni Hel­sin­gis­sä oli tuol­loin ainoas­taan muu­ta­ma kun­to­sa­li, jos­sa kehon­ra­ken­nus­ta saat­toi har­ras­taa, saleis­ta tun­ne­tuin oli Body­buil­ding Club ry eli lyhyem­min BBC ry.

Roh­kai­sin mie­le­ni vuo­den 1976 syk­syl­lä ja menen käy­mään BBC:llä. Tar­koi­tuk­se­ni oli kysyä, pää­si­sin­kö har­joit­te­le­maan tuol­le maan­kuu­lul­le bodi­sa­lil­le, yleen­sä salil­le pää­syyn vaa­dit­tiin aina­kin sil­loin suo­sit­te­li­joi­ta. Pää­sin jut­tusil­le BBC ry:n puheen­joh­ta­jan, legen­daa­ri­sen Heik­ki Salo­sen kans­sa, ja hom­ma oli sil­lä sel­vä, pää­sin jäse­nek­si ja tree­naa­maan BBC:lle.

BBC:lla har­joit­te­li tuol­loin monia kehon­ra­ken­ta­jia, tun­ne­tuim­pia heis­tä oli­vat Jor­ma Räty ja Ris­to Koi­vu­nen. Jor­ma, joka muu­ta­maa vuot­ta myö­hem­min kruu­nat­tiin kehon­ra­ken­nuk­sen maa­il­man­mes­ta­rik­si sar­jas­sa alle 80 kiloa, oli todel­la sym­paat­ti­nen ja rei­lu opas­ta­ja, hän laa­ti minul­le ensim­mäi­sen neli­ja­koi­sen tree­nioh­jel­ma­ni, jota nou­da­tin pil­kun­tar­kas­ti (kyl­lä, olen ollut nuo­re­na aivan saman­lai­nen bodifriik­ki kuin tämän päi­vä­nä nuo­ru­kai­set­kin, ymmär­rän tei­tä kaik­kia täy­del­li­ses­ti).

Jor­ma ja Ris­to perus­ti­vat sit­ten jo seu­raa­va­na vuon­na Hel­sin­gin Itä-Pasi­laan oman salin­sa nimel­tä Hi-Man Sport, ja siir­ryin tree­naa­maan sin­ne. Viih­dyin kyl­lä hyvin BBC:lla, mut­ta Hi-Man Spor­til­la oli pal­jon nuo­ria eteen­päin­pyr­ki­viä tree­ni­ka­ve­rei­ta, kun taas BBC:n vakio­kas­vot oli­vat suu­rim­mak­si osak­si jo voi­mai­lun ja kehon­ra­ken­nuk­sen vakiin­tu­nei­ta jer­mu­ja. Sama­ni­käis­ten seu­ra ja Jor­man ja Ris­ton karis­maat­ti­nen joh­ta­juus veti­vät puo­leen­sä, ja salin vaih­to oli lopul­ta help­po asia.

Hi-Man Spor­til­la oli monia lois­ta­via kave­rei­ta, tree­na­sin muun muas­sa pal­jon myö­hem­min upean kil­pai­lu-uran teh­neen Peter Kerä­sen kans­sa. Kehi­tyim­me kovil­la tree­neil­lä hui­maa vauh­tia, var­sin­kin Peter, joka oli todel­li­nen lah­jak­kuus. Samaan aikaan esil­lä oli myös uuden pää­toi­mit­ta­jan hank­ki­mi­nen Kehon­ra­ken­nus­liit­to ry:n jäsen­jul­kai­sul­le Kehon­ra­ken­ta­ja-leh­del­le, ja erää­nä ilta­päi­vä­nä lop­pu­ke­säs­tä 1978 Jor­ma Räty ilmoit­ti minul­le salil­la, että “sinut on valit­tu lii­ton kokouk­ses­sa lii­ton joh­to­kun­taan ja Kehon­ra­ken­ta­ja-leh­den pää­toi­mit­ta­jak­si”. Jor­ma neu­voi minua sopi­maan tapaa­mi­sen Wran­ge Oy:n perus­ta­jan Tom Wran­gen kans­sa, Tom opas­tai­si minua alkuun leh­den teos­sa. Näin korut­to­mas­ti alkoi ura­ni leh­ti­mie­he­nä ja toi­mit­ta­ja­na.

Entä Arnold? Kir­joi­tan tätä 30.7.2016, ja tänään on Arnold Schwarze­neg­ge­rin syn­ty­mä­päi­vä, hän täyt­tää 69 vuot­ta. Arnol­dia voim­me pitää koko kehon­ra­ken­nus- ja fit­ness-innos­tuk­sen alku­läh­tee­nä, hän on toi­mi­nut mil­joo­nien nuor­ten innoit­ta­ja­na ja ido­li­na vuo­si­kym­men­ten ajan. Olen tavan­nut hänet kak­si ker­taa, hän on vai­kut­ta­va ja ympä­ril­leen posi­tii­vis­ta ener­gi­aa anta­va ihmi­nen. Onnek­si olkoon Arnold!

imgres

Kir­joit­ta­jas­ta
Jou­ni Vir­ta­mo, 59, on suo­ma­lai­sen kul­to­sa­li­kult­tuu­rin grand old man. Hän on ollut muka­na useis­sa eri kehon­ra­ken­nus- ja fit­ness-leh­dis­sä kus­tan­ta­ja­na ja pää­toi­mit­ta­ja­na, hänen pää­toi­mit­ta­mi­aan leh­tiä ovat olleet Kehon­ra­ken­ta­ja, Atlas, Bodaus-leh­ti, Pro­Fit­ness, Pro­BO­DY, Cros­sTrai­ning Magazi­ne ja Fit­BO­DY.

Vir­ta­mon tun­ne­tuin ja samal­la myy­dyin kir­ja on Bodaus (Ota­va, 1989), joka oli ensim­mäi­nen suo­men­kie­li­nen kun­to­sa­li­har­joit­te­lun opas. Hän on kir­joit­ta­nut kaik­ki­aan vii­si har­joit­te­luun liit­ty­vää kir­jaa.

Vir­ta­mo on jär­jes­tä­nyt lukui­sia kehon­ra­ken­nus­kil­pai­lu­ja, tun­ne­tuin tapah­tu­mis­ta on Hel­sin­gin Jää­hal­lis­sa kil­pail­tu vuo­den 1992 IFBB Mr. Olym­pia. Hän on myös pro­mo­toi­nut eri yhteis­työ­kump­pa­nien kans­sa Suo­mes­sa nel­jä IFBB Grand Prix –kil­pai­lua.