Kirjoitettu

Helk­kari kun väsyt­tää… ja syystä!

helkkari kun väsyttääNyky­päi­vänä väsy­mys ja uupu­mus ovat ylei­nen epi­de­mia mei­dän län­si­mai­sessa yhteis­kun­nas­samme. Työ­pai­koilla vaa­di­taan mil­tei kuuta tai­vaalta, lap­si­per­heissä van­hem­mat pysy­vät juuri ja juuri hen­ki­sen veden­pin­nan ylä­puo­lella, ja kai­killa on raha ali­tui­sesti lopussa kuu­kau­desta ja vuo­desta toi­seen.

Ele­tään niuk­kuu­den aikoja niin talou­del­li­sesti kuin hen­ki­ses­ti­kin. Suomi on ollut lamassa taas vuo­desta 2008. Raa­mat­tua lai­na­tak­seni voi­daan sitee­rata lopun aiko­jen merk­kejä, kun ”usei­den rak­kaus kyl­me­nee.” Kyllä, olemme koko ajan sel­lai­sessa puris­ti­messa, että monesti ihmet­te­len, miten yhteis­kunta tulee tästä sel­viä­mään.

Vii­kon­lop­pui­sin ”nol­la­taan” kulu­neen vii­kon moni­nai­set pai­neet dokaa­malla ja vetä­mällä pää täy­teen. Erit­täin huono vaih­toehto, mutta kun sakilla ei oikein mei­naa olla avai­mia mui­hin­kaan kons­tei­hin tai sit­ten ovat liian lais­koja etsi­mään muita vaih­toeh­toi­sia vas­tauk­sia ja pur­ku­kei­noja.

Toki kaikki asiat elä­mässä ovat vain hen­ki­lö­koh­tai­sien valin­to­jen summa. Kaikki me olemme oman onnemme sep­piä, tavalla tai toi­sella. Kukaan ei pidä hau­lik­koa ohi­mol­lamme ja pakota teke­mään niin tai näin. Ei vielä aina­kaan. Vielä ele­tään ”vapaassa” yhteis­kun­nassa, ja täten valin­tamme rat­kai­se­vat …sano­taanko… IHAN KAI­KEN.

Minulle muis­tuu mie­leen vuo­si­kym­me­nen takaa kave­rini, jonka vaimo teki yli­pit­kää työ­päi­vää. Syy oli kuu­lema siinä, että valittu elä­män­tyyli vaati veronsa. Kaveri ehdotti, että voisi kar­sia jos­tain mate­riasta, että vähem­mäl­lä­kin pär­jäi­si­vät he molem­mat. Tämä ei käy­nyt ruo­tuun, sillä tietty sta­tus ja elä­män­tyyli vei­vät etusi­jan kump­pa­nin arvo­maa­il­massa. Suhde kärsi vaka­valla tavalla, ja vuo­den sisään ero tuli. No, ollak­semme rei­luja, var­maan eron syynä oli mui­ta­kin seik­koja kuin raha-asiat, mutta tun­ne­tusti fyffe ja elä­män­tyyli rat­kai­se­vat hyvin monilla lop­pu­tu­lok­sen kan­nalta. Miet­ti­kää vain 1990-luvun lamaa ja kuinka moni suhde kariu­tui, kun rahat lop­pui­vat ja talot läh­ti­vät alta. Niin, ”usei­den rak­kaus kyl­me­nee”.

tehdään kaikki

Takai­sin nyky­päi­vään. Tin­der-aika­kau­della pin­nal­li­suus ja mate­ria ovat enem­män etusi­jalla kuin ehkä kos­kaan ennen. Tär­keäm­pää on auto, jolla aje­taan, kuin se, onko ruo­kaa jää­kaa­pissa. Valin­toja. Tär­keäm­pää on se, miltä näy­te­tään ulos­päin, edes pääl­li­puo­li­sesti vaat­teet päällä kuin miten ter­vey­delle oikeasti kuu­luu. Taas, valin­toja. Ei ihme, että sakki on väsy­nyttä ja lop­puun ryy­ty­nyttä! Perse edellä kun kii­ve­tään puu­hun, se vaa­tii her­vot­to­masti enem­män effort­tia kuin se, että käy­tet­täi­siin ergo­no­mista, jär­ke­vää kii­pei­ly­tai­toa.

Yksin­ker­tai­sesti totuus on näin: ihmi­nen on henki, mieli ja keho. Ei nyt pyhä, mutta kui­ten­kin kol­mi­nai­suus. Jos jokin osa noista kol­mesta pra­kaa, sil­loin ihmi­nen voi huo­nosti, piste. Keho on moto­riikka, joka mah­dol­lis­taa kai­ken teke­mi­sen. Mieli on käs­ky­kes­kus, joka lait­taa hen­ki­lön liik­keelle. Henki on elä­mää antava voima, joka on ihan MUST, että yhtään mitään saa­daan aikai­seksi läh­tö­koh­dal­li­sesti. Ilman hen­keä olemme vain kuol­lut ruho, jonka kova­levy, eli mieli, on sam­mu­nut.

Täten, jos pidät omaa ter­veyt­täsi numero uunona, on kor­kea aika kar­sia muista asioista, jotka ovat täy­sin tois­si­jai­sia ja mil­tei jou­ti­laita elä­mäsi isossa pano­ra­ma­ku­vassa. Voit ihan hyvin jat­kaa Matti Nykä­sen sitee­raa­maa ”laif­fia”, jos Audisi romuut­tuu tai talosi palaa, mutta et voi jat­kaa ennal­laan, jos syöpä tulee tai soke­ri­tauti puh­keaa. Jos krop­pasi hajoaa, varao­sia on hyvin hei­kosti saa­ta­villa näin ihan aikuis­ten oikeasti. Vaali siis ter­veyt­täsi yli mil­tei kai­ken muun tässä elä­mässä. Sie­lusi on ainoa vielä tär­keämpi, mutta se on tarina toi­seksi tuo­kioksi.

Toki voi­sin ker­toa teille, kuinka kivaa olisi saada tuli­terä Har­rikka Fat Boy prätkä allensa tai pukeu­tua tuo­rei­siin Nikki Sixx –hen­ki­siin Los Ange­le­sista han­kit­tui­hin rok­kikled­jui­hin, mutta moi­set ovat täy­sin tois­si­jai­sia lisä­ki­voja elä­mään tosi­tar­pei­den täy­tyt­tyä. Kun­han minulla on ter­veel­listä ruo­kaa, koti, jossa elää ja koko­nais­val­tai­nen ter­veys, kaikki muut asiat ovat vain bonuk­sia. Mikään muu olisi täyttä jär­jet­tö­myyttä. Ja jär­jet­tö­myys tuot­taa kaa­osta, ja kaaos väsyt­tää.

Michael MajalahtiEli suo­listo kun­toon ennen kuin mie­tit mitään lisä­ra­vin­teita, ter­veys etusi­jalle ennen kuin ajat­te­let mitään kos­meet­ti­sia etuja ja talous tasa­pai­noon ennen kuin lai­tat yhtä­kään pen­niä sel­lai­seen asi­aan, jota ilman voi­sit jat­kaa elä­määsi ihan hyvin.
Mic­hael ”Coach Body Mike” Maja­lahti
www.bodymike.fi
www.facebook.com/coachbodymike

Body Mike — Kuka haluaa kun­toon?

Haluatko olla niin vahva, toi­min­nal­li­nen ja terve kun suin­kin mah­dol­lista läpi elä­mäsi? Anna kan­sain­vä­li­sen val­men­ta­jan aut­taa sinua raken­ta­maan keho ja mieli kun­toon joka kan­taa!

bodymike.fi

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.