Kirjoitettu

Kaik­kien aiko­jen etappi

Pitää­hän tässä ottaa ihan pakosta hetki ja kurot­taa omaa rin­taansa ihan syystä. Juuri pari viik­koa sit­ten ilmes­tyi kan­sain­vä­li­sille mark­ki­noille elä­män­ker­tani ammat­ti­pai­nin (suo­meksi show­pai­nin) ihmeel­li­sessä maa­il­massa. Palat­tuani pai­ni­kier­tu­eelta Pakis­ta­nista (his­to­riaa tämä­kin!) kir­jat odot­ti­vat minua kotona vai­mon ne haet­tua pos­tista. Ja kuinka olla­kaan, ensim­mäi­nen laa­ti­kol­li­nen myi lop­puun, kir­jat vie­tiin käsistä alle vii­kossa! No, heti toi­nen tilaus jen­keistä sisään kus­tan­ta­jal­tani Crow­bar Pres­siltä Ten­nes­seen osa­val­tiosta, ja puo­len­toista vii­kon päästä minulla on pari laa­ti­kol­lista lisää näitä uuni­tuo­reita elä­män­ker­to­jani. Ja nekin läh­te­vät käsistä kuin kuu­mat kivet!

On se hie­noa huo­mata, että sakki oikeasti arvos­taa ja kun­nioit­taa sitä tosia­siaa ja meriit­tiä, että olen menes­ty­nei­nen ammat­ti­pai­nija kautta his­to­rian Poh­jois­maista. Tämä Batt­leground Val­halla –kirja on tes­ta­mentti siitä, mutta se on vielä enem­män­kin.

Kas, tämän teke­leen minä kir­joi­tin itse äidin­kie­lel­läni englan­nilla alusta lop­puun vii­den vuo­den aikana. Aloi­tin teke­leen vuonna 2010 kesä­kuussa, kun olin Keski-Euroo­pan kier­tu­eella ete­län­rok­kibän­dini Cross­fy­ren kanssa. Saa­toin kir­jan lop­puun Cross­fy­ren keik­ka­pa­kussa vuonna 2015, kun taas oltiin Keski-Euroo­passa run­daa­massa. Pal­jon oli siinä ehti­nyt tapah­tu­maan vii­den vuo­den aikana, ja piti löy­tää oiva ja sopiva lope­tus opuk­selle. Tämä tilai­suus syn­tyi kesällä 2015, kun ensim­mäi­nen Suomi-Venäjä maa­ot­telu käy­tiin Hel­sin­gissä ammat­ti­pai­ni­ke­hässä, kun otin enti­sen Neu­vos­to­lii­ton ykkös­tyk­kiä, Ivan ”Loco­mo­tive” Mar­ko­via, vas­taan eep­pi­sen mat­sin, jota mai­nos­tet­tiin jopa Hesa­rin etu­kan­nessa.

Olen monesti sano­nut, että olen elä­nyt tähän keski-ikään tul­les­sani jo kym­me­nen muun ihmi­sen puo­lesta. Olen kun­nian­hi­moi­sesti aja­nut omia unel­mia takaa ottaen ne kiinni eri pis­teissä elä­män var­rella. Saa­tuani yhden lei­vis­kän olen ahke­rasti tie­nan­nut sillä kolme lei­vis­kää lisää. Sil­loin­kin, kun kukaan muu ei usko­nut mei­kä­läi­seen, minä uskoin itseeni, ja se riitti. Täten Batt­leground Val­halla on todel­la­kin tes­ta­mentti maa­il­malle.

Has­suinta yhteen­sat­tu­maa kir­jani ilmes­ty­mi­sen myötä oli, että vii­kon sisään jul­kai­susta minut nimet­tiin ensim­mäi­seksi Val­halla Nor­dic Wrest­ling Cham­pion –mes­ta­riksi his­to­riassa. Toki tämä nimi­tys on väliai­kai­nen kun­nia, sillä sen myötä minusta tuli väliai­kai­nen mes­tari, jonka tulee puo­lus­taa mes­ta­ruutta napa­tak­seen sen kun­nolla itsel­leen hei­nä­kuun 8. päivä Tuk­hol­massa. Val­halla-nimi­tys on todella sopiva, sillä se kat­taa kaik­kia Fenno-Skan­di­na­vian maita, se on myös kir­jani tit­te­lissä ja myös Kos­ken­kor­van Val­halla-liköö­ri­merkki spons­saa tätä mes­ta­ruutta! Nimi­tyk­sen teki­vät STHLM Wrest­ling Tuk­hol­massa yhdessä 1980-luvun pop­pa­ris­ta­ran Samantha Foxin kanssa.

https://youtu.be/Vq9qvcKznx8

Eli otta­kaa tekin tästä his­to­rial­li­sesta het­kestä vaa­riin. Bon­gat­kaa kirja itsel­lenne minun kaut­tani, ja lyön sii­hen omis­tus­kir­joi­tuk­sen samalla. Otta­malla suo­raan minuun yhteyttä saatte kaikki tar­vit­ta­vat tie­dot: info@bodymike.fi

Kat­so­taan, jos täällä Suo­messa joku fiksu kir­ja­paja vielä ymmär­tää hyvän päälle ja ottaa täkä­läi­sit­täin Batt­leground Val­hal­lan kään­net­tä­väksi Suo­meksi. Sii­hen asti, jenk­ki­pai­nos rulet­taa!

Mic­hael Maja­lahti

www.bodymike.fi
www.facebook.com/coachbodymike
www.starbuck.fi