Pai­non­hal­lin­ta­pa­ket­ti

19,90  sis. alv:n

Kuvaus

Pai­non­hal­lin­ta­pa­ket­ti

FitClass-pai­non­hal­lin­ta­pa­ket­ti on suun­nat­tu kai­kil­le pysy­väs­tä pai­non­hal­lin­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le. Ohjel­ma sisäl­tää nel­jä eri­lais­ta ener­gia­ta­soa ja sopii siten sekä mie­hil­le että nai­sil­le. Eri­lai­sia vaih­toeh­toi­sia ate­rioi­ta on yhdel­lä ener­gia­ta­sol­la 35 ja monet niis­tä ovat vaih­to­kel­poi­sia kes­ke­nään. Voit siis pai­not­taa omia suo­sik­ki­ruo­kia­si mie­le­si mukaan. Kos­ka kysees­sä ei ole dieet­ti, ruo­ka­va­lio­ta ja sen peri­aat­tei­ta voi nou­dat­taa pit­kään tai jopa pysy­väs­ti. Myös nor­maa­lin työ­paik­ka­ruo­kai­lun voi liit­tää pai­non­hal­lin­taoh­jel­maan. Mit­ta­va eväi­den muka­na kul­jet­ta­mi­nen ei ole vält­tä­mä­tön­tä.

Tasa­pai­noi­nen ruo­ka­va­lio

Ruo­ka­va­lio on pro­teii­ni­pai­not­tei­nen, mut­ta kaik­kien ravin­toai­nei­den riit­tä­vä saan­ti on otet­tu huo­mioon. Ravin­to­puu­tok­siin joh­ta­via koko­nai­sia ruo­ka-aine­ryh­miä kos­ke­via rajoi­tuk­sia ohjel­mas­sa ei ole. Ohjel­ma tukee tehok­kaas­ti lihas­kun­to­har­joit­te­lus­ta palau­tu­mis­ta. Pel­kän laih­tu­mi­sen sijaan myös kehon­koos­tu­muk­sen muut­ta­mi­nen urhei­lul­li­sem­paan suun­taan on mah­dol­lis­ta.

Taval­lis­ta, ter­veel­lis­tä ruo­kaa

Pai­non­hal­lin­ta­pa­ket­ti ei edel­ly­tä eri­tyis­tä ruo­an­lait­to­tai­toa. Ate­riat ovat help­po­ja ja edul­li­sia toteut­taa. Ruo­ka-aine­va­lin­nois­sa on pai­no­tet­tu vat­says­tä­väl­li­syyt­tä. Ohjel­ma sopii hyvin herk­kä­vat­sai­sel­le. Ohjel­man nou­dat­ta­mi­nen ei edel­ly­tä kal­lii­den lisä­ra­vin­tei­den hank­ki­mis­ta. Taval­li­nen, mut­ta ter­veel­li­nen ruo­ka riit­tää.

Lii­kun­ta tukee pai­non­hal­lin­taa

Lii­kun­ta on yksi­nään huo­no pai­non­hal­lin­ta­kei­no, mut­ta tukee tehok­kaas­ti pysy­vää elä­män­ta­pa­muu­tos­ta. Lii­kun­ta ja var­sin­kin lihas­kun­to­har­joit­te­lu on täs­mä­lää­ket­tä monien sai­rauk­sien ris­ki­te­ki­jöi­den koh­dal­la. Pai­non­hal­lin­ta­pa­ke­tin kun­to­sa­lioh­jel­ma on aloit­te­li­jal­le sopi­va ja mah­dol­lis­ta toteut­taa perus­ta­son kun­to­sa­lil­la. Suu­ri­kaan lii­ka­pai­no ei estä kun­to­sa­lioh­jel­man käyt­töä. Lii­an vaa­ti­vat tai jopa koke­mat­to­mal­le vaa­ral­li­set liik­keet on jätet­ty pois. Kah­dek­san vii­kon har­joit­te­luoh­jel­ma on nousu­joh­tei­nen. Kuor­mi­tus­ta­so kas­vaa liik­ku­jan kun­non kas­vaes­sa. Tämä mah­dol­lis­taa jat­ku­van kehit­ty­mi­sen. Koke­nut har­joit­te­li­ja voi liit­tää oman lem­pi­har­joi­tus­oh­jel­man­sa ruo­ka­va­lio-ohjel­maan.

Koko­nais­val­tai­nen pai­non­hal­lin­ta­pa­ket­ti

Paket­ti sisäl­tää tie­to­pa­ke­tin jär­ke­väs­tä ja ter­veyt­tä edis­tä­väs­tä pai­non­hal­lin­nas­ta, ruo­ka­va­lion eri ener­gia­ta­soil­le, kym­me­niä eri­lai­sia ate­ria­ko­ko­nai­suuk­sia, hel­pot ruo­an­lait­to-ohjeet sekä aloit­te­li­jal­le sopi­van kun­to­sa­lioh­jel­man.

Ohjel­man on laa­ti­nut ravit­se­mus­te­ra­peut­ti Jan Ver­ho.

Pai­non­hal­lin­ta­pa­ket­ti pos­ti­te­taan pai­net­tu­na asiak­kaal­le kotiin.

Hin­ta: 19,90 €

Arviot

  1. Amber

    I work here hea­pest via­gra uk at Greece’s par­lia­ment will vote on reforms Athens agreed with its EU and IMF len­ders as a con­di­tion for more aid, inclu­ding firing of thousands of public sec­tor emplo­yees. Public and pri­va­te sec­tor unions will hold a ral­ly out­si­de the par­lia­ment to coinci­de with the vote. Ger­man Finance Minis­ter Wolf­gang Schaeuble is due in town the fol­lowing day.

  2. Don­nie

    How do you spell that? cia­lis super acti­ve plus­dai­ly cia­lis side effects It was unclear how many may be held hos­ta­ge. Colo­nel Cyrus Ogu­na, a Keny­an mili­ta­ry spo­kes­man, told Reu­ters that most of tho­se freed in a search and rescue ope­ra­tion on Sun­day had not been held by the gun­men but had found places of refu­ge. He said “a very small num­ber” were still cap­ti­ve, but gave no detail.

Lisää arvio

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.