Kirjoitettu

Lois­ta­vaa uutta vuotta kai­kille!

12859811-young-bodybuilder-training-in-the-gym-chest-barbell-incline-bench-press-wide-grip-stock-photoToi­von sydä­mes­täni, että vuosi 2017 olisi meille kai­kille iloi­sempi ja posi­tii­vi­sempi kuin 2016, jonka aikana aivan lop­puun saakka maa­il­malla ja meillä Suo­mes­sa­kin tapah­tui kai­ken­laista pahaa. Kun me kaikki pyrimme elä­mään sopusoin­nussa sekä itsemme että mui­den ihmis­ten kanssa, maa­ilma on var­masti aina­kin him­pun ver­ran parempi paikka.

Olen koko työi­käni, kuten jot­kut var­masti tie­tä­vät­kin, toi­mi­nut eri tavoin fyy­si­sen kult­tuu­rin, kehon­ra­ken­nuk­sen, voi­mai­lun, urhei­lu­ra­vit­se­muk­sen ja yli­päänsä lii­kun­nan alu­eella, eni­ten toi­mit­ta­jana ja kir­jai­li­jana, mutta myös kus­tan­ta­jana, IFBB:n ammat­ti­lais­kil­pai­lu­jen pro­moot­to­rina, val­men­ta­jana ja kun­to­sa­li­vä­li­nei­den sekä urhei­lu­ra­vin­tei­den kaup­pi­aana. On ollut todella mie­len­kiin­toista nähdä eri­lais­ten tren­dien ja suun­tauk­sien tule­van ja mene­vän, tree­nioh­jel­mat ja ruo­ka­va­liot ovat olleet het­ken suo­siossa ja par­ras­va­loissa haih­tuak­seen sit­ten pika­pi­kaa taas hie­man taka-alalle. Minun aika­nani moni asia on put­kah­ta­nut jo muu­ta­maan­kin ker­taan uudes­taan suo­sioon ja siir­ty­nyt sit­ten taas vaih­teeksi unho­laan. Ala, jota nykyi­sin voi­nee kut­sua nimellä fit­ness, on aina ollut kiih­keä ja nopea­sykli­nen.

Yksi asia on kui­ten­kin ollut hyvin pysyvä koko sen ajan, jol­loin olen itse­kin kun­to­sa­leilla har­joi­tel­lut. Omat tree­nini alkoi­vat pikku hil­jaa 1970-luvun puo­li­vä­lin tie­noilla, ja sanoi­sin, että aivan taval­li­nen kun­to­sa­leilla suo­ri­tet­tava perus­har­joit­telu, jossa har­joi­tus­oh­jelma on suun­ni­teltu lihas­ryh­mä­koh­tai­seksi ja jossa teh­dään ylei­sim­min useita suun­nil­leen 8–12 tois­ton sar­joja lihas­ryh­mää kohti, on aina ollut suh­teel­li­sen saman­laista ja pysy­nyt suo­si­tuim­pana tree­ni­muo­tona kaik­kien uusien suun­tauk­sien tui­ver­ruk­sessa. Kyse on siis tie­tysti ihan perus­ke­hon­ra­ken­nuk­sesta, bodauk­sesta. Jos menee kun­to­sa­lille missä tahansa maa­il­malla, näkee heti, että val­taosa tree­naa­jista on teke­mässä vat­sa­liik­keitä, penk­ki­pun­ner­rusta, hauis­kään­töjä, jal­ka­kyyk­kyjä, leu­an­ve­toja ja muita perus­har­joi­tus­liik­keitä tai nii­den vari­aa­tioita, joita voi nykyi­sin tehdä myös hyvillä har­joi­tus­ko­neilla.

bodauksen-historiaTämän perus­toi­min­nan rin­nalla on koko ajan menossa siitä sel­västi poik­kea­via har­joi­tus­suun­tauk­sia, jotka pyr­ki­vät mark­ki­noi­maan itse­ään enem­män tai vähem­män tehok­kaiksi ja jopa val­lan­ku­mouk­sel­li­siksi. Kaikki tie­tä­vät esi­mer­kiksi Cross­Fi­tin ja kehon­pai­no­har­joit­te­lun, joilla molem­milla on oma pieni mutta sitä­kin fanaat­ti­sempi ja äänek­käämpi har­ras­ta­ja­ryh­mänsä.

Sekä Cross­Fit että kehon­pai­no­har­joit­telu voi­vat olla sekä tehok­kaita että haus­koja suo­rit­taa, mutta olen sitä mieltä, että taval­li­nen sali­har­joit­te­lija, taval­li­nen kun­toi­lija, saa enem­män irti rau­hal­li­sesti 3–4 ker­taa vii­kossa suo­rit­ta­vasta progres­sii­vi­sesti ete­ne­västä kun­to­sa­lit­ree­nistä. Louk­kaan­tu­mis­riski on pieni, ja lihasta, voi­maa ja kun­toa ker­tyy tasai­sen var­masti.

022011-new-home-ohsCross­Fit on mie­les­täni enem­män kil­paur­hei­lua kuin kun­toi­lua, suo­ri­tuk­set teh­dään aikaa vas­taan liik­keet kei­nolla millä hyvänsä suo­rit­taen, joten sillä ei ole oikeas­taan mitään teke­mistä kun­to­lii­kun­nan tai har­ras­te­lii­kun­nan kanssa. Suo­men Cross­Fit-saleilla näke­mäni har­joit­te­li­joi­den suo­ri­tus­tek­nii­kat ovat pää­osin olleet erit­täin huo­noja, vai­keuk­sia tuot­ta­vat hei­kon liik­ku­vuu­den ja huo­non kehon­hal­lin­nan vuoksi var­sin­kin pai­non­nos­to­liik­keet, niitä eivät osaa edes lajin ohjaa­jat tehdä oikein. Kil­pa­la­jina Cross­Fit on sen sijaan aika kieh­tova, siinä ote­taan kil­pai­li­joista todella kaikki sekä fyy­si­set että hen­ki­set mehut irti. Lajin hui­puilla, suo­ma­lai­sista esi­mer­kiksi Mikko Aron­päällä, myös liik­kei­den suo­ri­tus­tek­nii­kat ovat pää­osin moit­teet­to­mat, mutta ei niitä ole muu­ta­malla Cross­Fi­tin vii­kon­lop­pu­kurs­silla opittu, useim­mat lajin hui­put ovat aiem­min olleet jon­kin muun urhei­lu­la­jin kil­pai­li­joita ja oppi­neet kaikki perus­har­joit­teet jo vuo­sia aiem­min esi­mer­kiksi ylei­sur­hei­lu­har­joit­te­lun yhtey­dessä.

burpee-fat-blasKehon­pai­no­har­joit­telu on mie­les­täni lii­kun­ta­maa­il­man outo­lintu. Miksi pala­taan teke­mään jal­ka­kyyk­kyjä ilman vas­tuk­sia tai etu­no­ja­pun­ner­ruk­sia, kun vas­taa­via liik­keitä var­ten on nimen omaan kehi­tetty har­joit­te­lua tehos­ta­via har­joi­tus­vä­li­neitä eli vas­tuk­sia ja kehoa voi­daan kuor­mit­taa ja vah­vis­taa nii­den avulla aivan eri tavalla? Kehon­pai­no­har­joit­te­lussa teh­dään toki monen­lai­sia hyvin akro­baat­ti­sia liik­keitä, ja lajin suu­rin ansio tulos­tuu­kin har­ras­ta­jansa kehit­ty­neenä kehon­hal­lin­tana. Kehon­pai­no­har­joit­tei­den ja pai­no­har­joit­te­lun yhdis­telmä on sit­ten eri juttu, se on tuttu mene­telmä esi­mer­kiksi kehon­ra­ken­nuk­sen puo­lelta. Siinä kehon­pai­no­har­joit­teet, kuten leu­an­ve­dot ja dipit, täy­den­tä­vät erin­omai­sesti pai­noilla ja vas­tuk­silla teh­tä­viä har­joit­teita.

Jouni Vir­tamo ja Jukka Nyys­sölä kes­kus­te­le­vat kehon­ra­ken­nuk­sesta: