Kirjoitettu

Samir Ban­nout – The Lion of Leba­non

imgresSamir Ban­nout on yksi 1980-luvun suu­rista kehon­ra­ken­nus­täh­distä, jonka uran aikana koko kun­to­sa­lit­ree­naa­mi­sen kult­tuuri lähti räjäh­dys­mäi­seen ja edel­leen jat­ku­vaan kas­vuun. 1980-luvulla IFBB Mr. Olym­pian voit­ti­vat Arnold Schwarze­neg­ger (1980), Franco Columbu (1981), Chris Dic­ker­son (1982), Samir Ban­nout (1983) ja Lee Haney (1984–1991). Samir on tässä aika legen­daa­ri­sessa seu­rassa, ja aivan ansai­tusti.

Samir Ban­nout, lem­pi­ni­mel­tään The Lion of Leba­non, syn­tyi Bei­ru­tissa, Liba­no­nissa 7. mar­ras­kuuta 1955. Hän oli hyvä urhei­lija ja ihaili jo pie­nestä pitäen pai­non­nos­ta­jia ja muita lihak­sik­kaita atleet­teja. Hän alkoi itse tree­nata pun­teilla var­hais­tei­ninä ja kehit­tyi nopeasti niin hyvälle tasolle, että edusti Liba­no­nia kehon­ra­ken­nuk­sen MM-kisoissa Vero­nassa, Ita­liassa vuonna 1974 vain 19-vuo­ti­aana. Hän oli kil­pai­lun nuo­rin osa­not­taja ja sijoit­tui kes­ki­pit­kässä luo­kassa seit­se­män­neksi, erit­täin hyvä suo­ri­tus siis.

Muu­ta­maa vuotta myö­hem­min Samir vai­kutti jo Yhdys­val­loissa, ensin Det­roi­tissa ja sit­ten Kali­for­nian Santa Monicassa, jossa koko maan kehon­ra­ken­ta­jien kerma tree­nasi ja yritti päästä lajin par­ras­va­loi­hin, Joe Wei­de­rin jul­kai­se­mien leh­tien pals­toille ja par­haim­massa tapauk­sessa kan­teen. Luon­teel­taan rei­pas ja ulos­päin­suun­tau­tu­nut Samir saa­vutti nopeasti suo­siota uudessa koti­maas­saan, oli­han hänellä myös yksi lajin hie­noim­mista fysii­koista, jokai­nen asian­tun­tija näki, että tästä mie­hestä tulee vielä suuri mes­tari.

imagesSamir har­joit­teli monien mui­den up and coming –kehon­ra­ken­ta­jien tavoin Venice Beac­hin Gold´s Gymillä. Salilla tou­husi­vat samaan aikaan muun muassa Tom Platz, Mike Mentzer, Kal Szka­lak, Ron Teu­fel, Ray Mentzer, Danny Padilla ja sadat ja tuhan­net muut täh­tien tavoit­te­li­jat. Sami­rin valt­tina oli­vat erin­omai­set mit­ta­suh­teet ja kyky saa­vut­taa revi­tyn kireä kisa­kunto. Hän ei läh­te­nyt kos­kaan mukaan ylen­mää­räi­sen mas­san tavoit­te­luun, vaan hioi mie­luum­min aivan mak­si­maa­li­sen kisa­kun­non suh­teel­li­sen kevyeen var­ta­loonsa. 170-sent­ti­nen Samir pai­noi par­haim­massa kun­nos­saan kil­pai­luissa hie­man alle 90 kiloa, esi­mer­kiksi 89 kiloa voit­taes­saan Mr. Olym­pian Munc­he­nissa vuonna 1983.

Samir täh­täsi monen muun ama­töö­ri­kil­pai­li­jan tavoin ammat­ti­lai­seksi, sii­hen tar­vit­tiin kui­ten­kin MM-kil­pai­lu­jen voitto. Sen hän saa­vut­ti­kin melko nopeasti, sillä hän voitti alle 90-kilois­ten MM-kul­taa Colum­buk­sessa, Ohiossa vuonna 1979 jär­jes­te­tyissä kil­pai­luissa. Ohion MM-kil­pai­lun jär­jes­te­lyistä vas­tasi duo Arnold Schwarzenegger/Jim Lori­mer, näin kak­sikko otti tun­tu­maa suur­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen jo kym­me­nen vuotta ennen ensim­mäistä Arnold Clas­sicia, joka on nykyi­sin laa­jen­tu­nut useilla eri man­te­reilla jär­jes­tet­tä­väksi vuo­sit­tai­seksi kehon­ra­ken­nus- ja fit­ness-tapah­tu­maksi.

4b7d7bbf4efa9bebda6128d081653368Näin Samir oli vapaa aloit­ta­maan uran kehon­ra­ken­nusam­mat­ti­lai­sena. Suu­rin menes­tys tuli­kin melko pian, sillä hän voitti kaik­kein tavoi­tel­luim­man tit­te­lin eli Mr. Olym­pian vuonna 1983. Munc­he­nissä jär­jes­tetty kil­pailu oli vii­mei­nen Mr. Olym­pia, jonka voit­taja pai­noi alle 90 kiloa. Kevyet mie­het hal­lit­si­vat lajia jon­kin aikaa, Frank Zane vuo­det 1977–79, Franco Columbu 1981, Chris Dic­ker­son 1982 ja Samir Ban­nout 1983. Vuo­desta 1984 eteen­päin voit­ta­jat ovat olleet isoja mie­hiä, Dex­ter Jack­son tosin jär­kytti het­keksi super­mas­sii­vis­ten mies­ten voit­to­kul­kua otta­malla tit­te­lin hal­tuunsa vuonna 2008. Hän­kin toki pai­noi lähem­mäs 100 kiloa.

Samir kil­paili ahke­rasti vielä vuo­sia Mr. Olym­pia –voi­ton jäl­keen, mutta voitti ainoas­taan yhden muun pro-kisan, Pitts­burgh Pro Invi­ta­tio­na­lin vuonna 1990. Sami­rin vii­mei­nen kil­pailu oli IFBB Pro World Mas­ters Body­buil­ding, jossa hänen sijoi­tuk­sensa oli 11:s.

images-1Suomi on Sami­rille tuttu usealta reis­sulta, joista ensim­mäi­nen ajoit­tui syk­syyn 1983 heti viikko Mr. Olym­pia –voi­ton jäl­keen. Samir oli Suo­messa Wei­der-tuot­teita edus­ta­neen Wrange Oy:n omis­ta­jan Tom Wran­gen vie­raana ja teki eri­lai­sia pro­mo­töitä yri­tyk­selle. Samir oli muun muassa täh­tie­siin­ty­jänä Jyväs­ky­län SM-kil­pai­luissa, piti tree­ni­se­mi­naa­rin Jorma Rädyn ja Risto Koi­vusen Hi-Man Sport Gymillä Hel­sin­gissä ja esit­teli Wei­der-tuot­teita Hel­sin­gin Stock­mann-tava­ra­ta­lon urhei­luo­sas­tolla. Siellä oli val­tava ylei­sö­ryn­täys, joka taisi hie­man yllät­tää tava­ra­ta­lon väen. Samir oli tuol­loin Suo­messa vii­kon ver­ran ja antoi myös lukui­sia lehti- ja TV-haas­tat­te­luja. Hänen vie­rai­lunsa oli kai­kin puo­lin onnis­tu­nut ja toi var­masti koko ajan lisään­ty­neestä suo­siosta naut­ti­valle kehon­ra­ken­nuk­selle lisää kan­nat­ta­jia.

Myö­hem­min Samir myös kil­paili Suo­messa kol­meen eri ottee­seen. Hän oli mukana Grand Prix –kil­pai­luissa Hel­sin­gissä vuo­sina 1989 ja 1990 ja Mr. Olym­piassa 1992.

Samir on koko uransa ajan kier­tä­nyt maa­il­malla esiin­ty­mässä ja pitä­mässä semi­naa­reja ja hän on edel­leen var­sin aktii­vi­nen toi­mija kehon­ra­ken­nus­gen­ressä. Samir on muun muassa Arnol­din ohella yksi äänek­käim­mistä kehon­ra­ken­nuk­sen nyky­suun­tauk­sen krii­ti­koista, hän puhuu este­tii­kan ja kapean vyö­tä­rön palaut­ta­mi­sesta tär­keim­miksi arvos­te­lu­kri­tee­reiksi. Hänet kan­nat­taa pyy­tää Face­book-fren­diksi, jos haluaa pysyä ajan tasalla hänen tämän päi­vän teke­mi­sis­tään.

Samir asuu nykyi­sin Los Ange­le­sissa vai­monsa Ran­dan ja las­tensa Lean, Jes­sen ja Ser­gion kanssa. Hän oli aiem­min nai­mi­sissa Lee Labra­dan sis­kon Lour­de­sin kanssa, siitä lii­tosta hänellä on kaksi jo aikuista tytärtä.

Hen­ki­lö­koh­tai­sesti haluan tähän lop­puun sanoa, että Samir on ollut yksi kaik­kein hie­noim­mista, empaat­ti­sim­mista ja inhi­mil­li­sim­mistä ihmi­sistä, joi­hin olen kehon­ra­ken­nuk­sen kautta tutus­tu­nut. Hieno mies!