Toi­mi­tuseh­dot

Toi­mi­tuseh­dot – fitclass.fi

Kauppa: Fitclass.fi on FitClass Oy:n (Y-2635011–3) omis­tama verk­ko­kauppa, joka myy ja toi­mit­taa tuot­teita Suo­messa.

Kulut­ta­jan­suoja: Kulut­ta­ja­kau­passa nou­da­te­taan voi­massa ole­vaa Suo­men ja Euroo­pan Unio­nin kulut­ta­jan­suo­ja­lain­sää­dän­töä.

Tie­to­suoja: Asiak­kai­den tie­dot on tal­len­nettu FitClass Oy:n asia­kas­re­kis­te­riin, jossa ole­via tie­toja käy­te­tään asia­kas­suh­teen yllä­pi­tä­mi­seen ja hoi­toon. Asiak­kai­den tie­toja ei luo­vu­teta eteen­päin kol­man­nelle osa­puo­lelle.

Hin­nat: Fitclass.fin hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron.

Tuot­tei­den toi­mi­tus:

Tilauk­set toi­mi­te­taan asiak­kaalle ilman toi­mi­tus­ku­luja lähim­pään pos­tin tai Mat­ka­huol­lon nou­to­pis­tee­seen. Toi­mi­tusaika on 2–4 työ­päi­vää. 

Asia­kas­pal­velu: info@fitclass.fi

FitClass Oy

Niit­ty­luh­dan­tie 12
00660 HEL­SINKI