Kirjoitettu

TREE­NI­BUUS­TE­RIT: JÄR­KE­VIÄ VAI EI?

imgresOlen pit­kään käyt­tä­nyt tree­ni­buus­te­reita ja vii­mei­sinä vuo­sina ikää kun on tul­lut lisää, olen kovasti poh­ti­nut nii­den tar­peel­li­suutta ja jär­keä.

Ensin­nä­kin, jos sinulla ei ole riit­tä­västi ener­giaa vetää himo­kova treeni tiet­tynä päi­vänä, onko vii­sasta fus­kata omaa her­mos­to­aan ja pin­ta­ve­ren­kier­toa ”luulemaan/lukemaan” että sinulla olisi enempi reser­vejä tan­kissa kuin sillä het­kellä oikeasti löy­tyy? Onko vii­sasta ”valeh­della” omalle kro­pal­leen (ja mie­lel­leen) ”ker­toen” sille, että pakko on jak­saa yli sen, mitä luonto sillä het­kellä oikeasti sinulle sal­lii?

Joten­kin, monella tavalla, suuri osa näistä nyky­ai­kai­sista eri­kois­li­sä­ra­vin­teista ja tehon­li­sää­jistä on täy­sin kysee­na­lai­sia niin toi­mi­vuu­del­taan kuin myös vai­ku­tuk­sel­taan.

imagesOletko oikeasti saa­vut­ta­nut isom­paa lihas­kun­toa ja parem­paa ter­veyttä käyt­tä­mällä tiet­tyjä tuot­teita? Jos vas­taus on ”en tiedä” tai ”ei”, sil­loin on syytä poh­tia, onko nii­den naut­ti­mi­nen mitään muuta kuin mai­nos­mies­ten maa­lail­tua uto­piaa. Kai sakki ymmär­tää, ettei tulla Dorian Yate­sin näköi­seksi syö­mällä hera­pro­teii­nia. Ja Dona­tella Ver­sacen näköi­seksi ei tulla ilman leik­kauk­sia, botok­sia ja ties mitä. No, ei nyt imar­te­le­vin esi­merkki tuo vii­mei­nen, mutta ymmär­rätte point­tini.

Se mikä seu­raa, kun tree­naaja kulut­taa her­mos­tonsa lop­puun ”feik­kie­ner­gialla”, on ennen pit­kää äärim­mäi­nen väsy­mys ja pahim­massa tapauk­sessa romah­dus. Eri­tyi­sesti siinä tapauk­sessa, että jää kouk­kuun buus­te­rei­hin. Sil­loin ärsyk­keen voi­mak­kuus toi­mii ikään­kuin nar­ko­maa­ni­sesti, ja on ”pakko” saada laturi, että voi edes taval­li­sia tree­nejä suo­rit­taa. Usko­kaa kun ker­ron, olen itse ollut tuossa pis­teessä buus­te­rei­den kanssa. Kun sii­hen lisää pit­kä­ai­kai­sen insom­nian eli unet­to­muu­den, väsy­myk­sen kok­taili on val­mis.

Pahim­massa tapauk­sessa tree­naaja voi buus­te­ri­kou­kun sii­vellä kehit­tää itsel­leen lisä­mu­nuai­sen yli­vä­sy­myk­sen tai englan­niksi Adre­nal Fati­gue –syndroo­man. Tämä on sit­ten pahempi tapaus, joka ei niin vain kor­jaannu tuosta noin. Täl­löin ollaan vaka­vasti lää­kä­rin­hoi­don tar­peessa, sillä väsy­mys on tul­lut jää­däk­seen. Ja buus­te­rit eivät enää auta.

built-by-science-back_04Toi­nen mer­kit­tävä pulma ja seikka, joka kan­nat­taa eri­näis­ten buus­te­rei­den käy­tössä ottaa huo­mioon, on nii­den vai­ku­tus vat­saan, suo­lis­toon ja vat­sa­nuk­kaan. Mitä vah­vempi buus­teri, sitä voi­mak­kaampi sen vai­ku­tus on myös vat­san toi­min­taan. Kou­ris­tuk­set ja ripuli eivät ole hyvä merkki. Maa­lais­po­jan järki jo näin ker­too. Pahim­massa tapauk­sessa sekoi­tat suo­lis­tosi toi­min­nan perin­poh­jin, ja sil­loin kaik­kien mui­den ruoka-ainei­den imey­ty­vyys hei­ken­tyy ja han­ka­loi­tuu etkä saa toi­vot­tuja tulok­sia tree­nistä. Jos vat­sa­nukka menee, kuten kelia­kia­po­ti­lailla, olet todella pas­kai­sessa jamassa. Vat­sa­nu­kan ja suo­lis­ton kanssa ei ole leik­ki­mistä. Kaikki, mikä kom­pro­mi­soi nuo kaksi asiaa, pitäisi välit­tö­mästi pis­tää pois, olit kuka tahansa.

images-1Toki maa­ilma ei ole ihan näin synkkä, mutta äärim­mäi­sessä tapauk­sessa näistä pahim­mista hai­toista juuri puhu­taan, sillä ne ovat hyvin­kin rele­vant­teja. Järki kou­rassa satun­nai­sesti sil­loin täl­löin voi pop­sia jotain Pre-Wor­kou­tia, mutta varo­kaa vai­kut­ta­vien ainei­den kouk­kua, sillä se hii­pii nur­kan takana kuin kii­mai­nen kissa juok­sun aikana. Ja pitä­kää sil­mällä, miltä tun­tuu vat­sassa.

Itse olen 28 tree­ni­vuo­den jäl­keen tul­lut sii­hen lop­pu­tu­lok­seen, että buus­te­rit, eri­tyi­sesti van­hem­mi­ten, eivät ole maa­il­man fik­suin asia. Ne anta­vat kes­tä­vyy­destä ja jak­sa­mi­sesta vale­ku­van, joka ei ole juur­rettu todel­li­suu­teen mil­lään tasolla. Fus­ka­taan eli­mis­töä kei­no­te­koi­sesti kes­tä­mään enem­män ja pidem­pään. Yli­te­tään nor­maa­lit, luon­non aset­ta­mat rajat. Ja arvat­kaa vaan, mitä tapah­tuu, kun haas­te­taan luon­toa. Aina jää­dään kak­ko­seksi.

Pyr­ki­kää ensi­si­jai­sesti kor­vaa­maan kaikki vajeet puh­taalla ruo­alla. Ensin ruo­ka­va­lio kun­too ennen kuin läh­de­tään yhtään mitään kor­vi­ketta hake­maan. Elä­män­ta­vat myös muu­ten­kin kun­toon ja nime­no­maan lepo ja uni. Kuun­nel­kaa krop­paanne, älkää haas­tako ter­vey­tenne uhalla itseänne ”fit­nek­sen” nimissä.

Mic­hael Maja­lahti
www.bodymike.fi
www.facebook.com/coachbodymike
www.starbuck.fi