Kirjoitettu

Vapaat pai­not vas­taan koneet

  Michael UUSIElämme kes­kellä ns. fit­ness­buu­min kulta-aikaa ja kun­to­sa­leja tai parem­min­kin kun­to­kei­dak­sia on kaik­kialla jo yli­tar­jon­taan asti. Yksi asia, joka minua sekä puhut­te­lee että ihmet­tyt­tää on se, kuinka nämä fasi­li­tee­tit ovat täynnä vaikka mitä koneita ja lait­teita, kun taas vapait­ten pai­no­jen osasto on hyvin­kin rajoit­tu­nut useam­massa pai­kassa.

Aja­tel­laan­pas hetki tree­ni­kult­tuu­rin his­to­riaa ja men­neitä aikoja. Antii­kin Krei­kassa jo oli jon­kin­lai­sia kun­to­sa­leja, joissa tais­te­li­jat ja sen sem­moi­set kävi­vät kas­vat­ta­massa voi­mi­aan. Antii­kin pat­saat todis­ta­vat, että lihak­sik­kaan kro­pan este­tiikka on yhtä vanha kuin ihmis­his­to­ria. Eivätkä lihak­set sieltä itses­tään ole tul­leet syn­nyin­pe­ri­mänä tai muulla pop­pa­kons­tilla.

Sata­var­masti ennen­ai­kaan ei ole ollut koneita, joilla tree­nata. Kui­ten­kin, ihmis­his­to­ria on täynnä hyvässä tikissä ole­via hen­ki­löitä, joi­dea käden­jälki on vielä havait­ta­vissa ja maine vielä elää. Ennen­ai­kaan toki kult­tuuri kun oli eri­laista ihmi­set teki­vät ruum­mil­lista työtä ja suo­rit­ti­vat teh­tä­vi­ään fysii­kan avulla. Oli kyseessä sou­ta­mi­nen tai kii­peily saa­liin perässä tai sit­ten kyntö pel­lolla, porukka oli monin­ker­roin aktii­vi­sem­paa kuin nykyih­mi­nen. Ei ihme, että isoi­sämme oli­vat fyy­si­sesti kovem­massa tikissä kuin mei­dän yhteis­kun­tamme nyky­ään.

Kautta aiko­jen reaa­li­voima ja vah­vuus ovat tul­leet vapai­den pai­no­jen lii­kut­ta­mi­sesta. Oli sit­ten kyseessä kivi­möh­käle, jota piti siir­tää, tai puun­ha­lot, jotka tuli kan­taa, ihmi­set käyt­ti­vät koko­nais­val­tai­sem­min krop­paansa vapait­ten pai­no­jen nos­te­lussa ja kan­nossa ver­rat­tuna nykyih­mi­seen. Todel­la­kin, tek­no­lo­gia ei ole ollut meille pel­käs­tään hyväksi.

imgresVie­tämme tänään pit­kälti 90 % ajas­tamme pas­sii­vi­sina. Istu­ma­työ, äly­lait­tei­den hyp­noot­ti­nen pal­vonta ja muka­vuu­den­ha­kui­suus ovat kor­van­neet koko­nais­val­tai­sen ruu­miin­kult­tuu­rin joka­päi­väi­sessä elä­mässä. Enem­mis­töllä meistä on teho­se­koit­ti­met, tis­ki­ko­neet ja inter­net. Kaikki nämä teke­vät ihmi­sestä vähem­män aktii­vi­sen ja enem­män pas­sii­vi­sen. Sit­ten vie­tämme ehkä puo­li­toista tun­tia salilla muu­ta­man ker­ran vii­kossa ja käymme ehkä semi-sään­nöl­li­sesti len­killä ja ole­tamme, että tämä määrä lii­kun­taa joh­taa hyvään kun­toon. Oikeas­tiko?

Mie­ti­tään asiaa het­ken. Onko mah­dol­lista ihmi­sen saa­vut­taa todel­li­nen vah­vuus ja poten­ti­aa­linsa mini­maa­li­sella efor­tilla? Jos suo­ris­taa kaikki mut­kat, onko tämä yksi­lön todel­li­seksi eduksi kehi­tyk­sen näkö­kul­masta? Kun­to­sa­li­ko­neet tuo­vat muka­van vaih­te­lun tree­niin, myön­nän sen, eri­tyi­sesti jos ne ovat ergo­no­mi­sesti oikein suun­ni­tel­lut. Pää­set koh­den­ta­maan tree­nin juuri tiet­tyyn lihak­seen, mikä taas puol­taa bodausta, mutta ei kehon koko­nais­val­taista kun­non­ko­hoi­tusta tai kaut­taal­taan vah­vis­tu­mista.

militarypress-744x558Oma kan­tani konei­siin on, että ne ovat mai­niot lope­tus­vä­li­neet, kun halu­taan polt­taa kysei­nen, spe­si­fi­nen lihas lop­puun (eli vetää siitä yksit­täi­sestä lihak­sesta kaikki lop­pu­te­hot irti). Koneet toi­mi­vat avus­ta­vissa liik­keissä täy­den­tä­vinä ele­ment­teinä tukies­saan lihak­sen pää­lii­kettä, joka pitäisi kui­ten­kin aina tehdä vapailla pai­noilla. Mutta tämän sanot­tuani totean, että koneet ovat lop­pu­jen lopuksi tur­hia. Jos ihmi­nen osaa käyt­tää omaa krop­paansa ja hänellä on tie­toa (tai hakee osaa­valta val­men­ta­jalta tie­don), hän pys­tyy koko var­ta­lon har­joit­ta­maan päästä kan­ta­pää­hän vapailla pai­noilla hyvin tehok­kaasti. Tämä lähes­ty­mis­tapa ei toki puolla muka­vuusas­teik­koa mil­lään tavoin, mutta kehi­tystä kyllä. Koneet tulisi täten siis nähdä tois­si­jai­sina avus­ta­vina työ­vä­li­neinä eikä mis­sään nimessä ensi­si­jai­sina vaih­toeh­toina.

Nykyih­mi­nen on aika hau­ras olio. Sekä psyyk­ki­sesti että fyy­si­sesti nykyih­mi­nen ei kestä lähes­kään samalla tavalla kri­tiik­kiä, käs­kyjä tai edes tau­teja kuin men­neet suku­pol­vet. Vaikka tek­no­lo­gia ja lää­ke­tiede ovat men­neet eteen­päin ja elämme yltä­kyl­läi­syy­den aikoja, nykyih­mi­nen on jos­tain syystä hau­raampi kuin kos­kaan aiem­min. Immu­ni­teet­ti­jär­jes­telmä, eri­näis­ten sai­rauk­sien lisään­ty­mi­nen ja DNA-peri­män ällis­tyt­tävä hei­ken­ty­mi­nen ovat hyvin puhut­te­le­via seik­koja nyky­maa­il­massa. Miet­ti­kää asiaa: vaikka lää­ke­tiede on pys­ty­nyt piden­tä­mään ihmi­sen kes­ki­mää­räistä elin­ai­kaa, se ei ole pys­ty­nyt lisää­mään yhtään hyviä, virii­lejä nuo­ruus­vuo­sia! Kaikki lisä­ki­lo­met­rit tule­vat vasta mat­kan lop­pu­päästä, kun ter­veys on jo hei­kompi ja jak­sa­mi­nen on rajal­lista. Sit­ten on psyyk­ki­nen puoli, joka on hyvin haa­voit­tuva nyky­päi­vässä: koko inter­net huu­taa herk­kä­hi­piäi­sesti joka ikista asiaa, ja kai­ken pitäisi olla niin poliit­ti­sesti kor­rek­tia ja ste­rii­liä, että suo­ras­taan tukeh­dut­taa ja alkaa okset­ta­maan. Voisi hyvin luot­ta­vai­sesti todeta tässä, ettei Man­ner­hei­milla olisi mitään sau­maa olla iso pääl­likkö nyky­päi­vän Suo­messa eikä myös­kään Kek­ko­sella. Mitä on ihmis­kun­nalle tapah­tu­nut, että meistä on tul­lut niin hau­ras ja ohut­nah­kai­sen haa­voit­tuva?

Mutta takai­sin pai­noi­hin ja tree­ni­fi­lo­so­fi­aan. Väi­tän edel­leen, että men­neit­ten aiko­jen lähes­ty­mis­tapa tree­niin on yli­voi­mai­sesti paras ja oikea. Ihmi­nen on tehty käyt­tä­mään krop­paansa, tuki­li­has­jär­jes­tel­määnsä sekä tasa­pai­no­aan. Vapaat pai­not puol­ta­vat vah­vasti tätä argu­ment­tia.

Itse oltuani per­so­nal trai­ner vii­mei­set 13 vuotta ohjeis­tan kaik­kia asiak­kai­tani vapait­ten pai­no­jen har­joit­te­luun niin pit­kälti kuin hei­dän nykyi­nen kun­tonsa sen sal­lii. Läh­den raken­ta­maan hei­dän kans­saan todel­lista voi­man­ke­hi­tystä ja kun­to­poh­jaa, jotka hyö­dyt­tä­vät yksi­löä tästä eteen­päin kautta elä­män. Pää­lin­jat omassa lähes­ty­mis­ta­vas­sani toteu­te­taan aina vapailla pai­noilla, niin tan­goilla kuin käsi­pai­noilla kuin kah­va­kuu­loilla kuin oman pai­non har­joit­teilla, että hen­kilö pää­sisi oikeasti vah­vis­tu­maan funk­tio­naa­li­sella tavalla. En näe mitään muuta jär­ke­väm­pää argu­ment­tia tai lähes­ty­mis­ta­paa. His­to­ria jo puol­taa tätä, ja opit kan­nat­taa ottaa run­saista his­to­riamme esi­mer­keistä, ettei tar­vitse kaik­kea har­hai­lua kokea väki­sin kan­ta­pään kautta.

Mic­hael Maja­lahti
www.bodymike.fi
www.facebook.com/coachbodymike
www.starbuck.fi